TYT Türkçe Paragraf Yapısı TEST - 1


Paragraf Yapısı konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Paragraf Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Paragraf Yapısı konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Paragraf Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Paragraf Yapısı TEST - 1
1.
Muhammed Salah Gali, orta saha pozisyonunda oynayan Mı­sırlı futbolcudur. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpo­ol'da forma giymektedir. ---- Salah, bu takımda 2017 - 2018 Premier Lig Sezonu'nda 32 gol kaydetmiştir.

Konu ve anlatım akışına göre bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Özellikle Liverpool forması ile göz dolduran bir perfor­mans sergilemiştir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olma­ya en uygundur?
Doğru Cevap: "C" Şiirde gündelik dili aşan, seçkin bir dil öne çıkar.
Soru Açıklaması
3.
Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması; ABD, Ka­nada ve Meksika arasında imzalanan serbest ticaret anlaş­masıdır. Anlaşma 12 Ocak 1992'de Washington'da imzalan­mıştır. Anlaşma uyarınca bazı tarım ürünleri bir müddet daha korumacılık kapsamında bırakılmak kaydıyla üye ülkeler arasındaki ticarete uygulanan gümrük vergileri bazı istisnalar dışında belirlenen süre içinde sıfırlanacaktır. Anlaşmanın asıl gayelerinden birisi de söz konusu üç ülke arasındaki ekono­mik uçurumların kapatılarak Kuzey Amerika Kıtası'nda toplu olarak ekonomik ve sosyal istikrarı sağlayabilmektir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Kanada'nın Meksika'ya ya­tırımlarını çoğaltmaları durumunda bu iki ülke ucuz işgücün­den yararlanacak, ----

Konu ve anlatım akışına göre bu parça, aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Meksika'da da işsizlik oranı azalacaktır.
Soru Açıklaması
4.
---- Bu ailelerden bazıları, bulundukları bölgelerde güç ve servetleri ölçüsünde zaman zaman ayanlık için mücadele et­mişlerdir. Ankara'nın köklü ailelerinden olan Müderriszadeler, Nakkaşzadeler, Mimarzadeler ve Muslupaşazadeler de 18. asırda böyle bir mücadele içine girmişler ve değişik dönem­lerde ayanlık yapmışlardır. Bu ailelerin ayanlık yapan fertleri ile diğer bazı fertleri, hem halk hem de devletle olan ilişkileri doğrultusunda çeşitli idarecilik görevlerini de yürütmüşlerdir.

Anlatımın akışına göre bu parçanın başına aşağıdakiler­den hangisinin getirilmesi en uygundur?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti'nin her döneminde ve birçok yerinde bü­yük ve köklü ailelerin varlığı bilinmektedir.
Soru Açıklaması
5.
---- Bu ailelerden bazıları, bulundukları bölgelerde güç ve servetleri ölçüsünde zaman zaman ayanlık için mücadele et­mişlerdir. Ankara'nın köklü ailelerinden olan Müderriszadeler, Nakkaşzadeler, Mimarzadeler ve Muslupaşazadeler de 18. asırda böyle bir mücadele içine girmişler ve değişik dönem­lerde ayanlık yapmışlardır. Bu ailelerin ayanlık yapan fertleri ile diğer bazı fertleri, hem halk hem de devletle olan ilişkileri doğrultusunda çeşitli idarecilik görevlerini de yürütmüşlerdir.

Anlatımın akışına göre bu parçanın başına aşağıdakiler­den hangisinin getirilmesi en uygundur?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti'nin her döneminde ve birçok yerinde bü­yük ve köklü ailelerin varlığı bilinmektedir.
Soru Açıklaması
6.
(1) Şiirin başta gelen unsurlarından biri kabul edilen imajlarşairin hayal gücünü ve eserinin orijinalliğini ortaya koyar.(2) Şiir, işlevsel konulara yer verdikçe imajı güçlenen bir yazın türüdür. (3) Eleştirmenler ve edebiyat tarihçileri, şairin edebi şahsiyetini ve diğer sanatçılar içindeki yerini belirler­ken onun özellikle imajları kullanabilme becerisine bakarlar. (4) Edebi eserlerde özellikle de şiirde dile getirilmek isteneni daha canlı, daha etkili, duyumsanabilir, göz önüne getirile­bilir bir biçimde anlatmak için zihinde canlandırılabilen yeni biçimlere imaj denir. (5) İmajın türediği Fransızca "imaginer'' fiili ise hayal etmek, tasavvur etmek, düşünmek anlamlarına gelmektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
7.
Eleştirmen:

(1) ----

Şair:

- Var. Kendi yaşamımdan sahneler şiirlerimde bulunmaktadır. Ben, şiirimin büsbütün kurgu olduğunu söylemiyorum. Çünkü bana göre şiir, şairin yaşamından izler barındırabilir.
Eleştirmen:

(2)----

Şair:

- Bunun için yeniliklere açık olmalıdır. Her ne kadar şiirlerini belli bir edebî veya sanatsal akımın tesirinde oluştursa da değişikliklere açık olmalıdır. Dilin olanaklarından alabildiğine yararlanmalıdır. Verili dille yetinmeyerek gündelik dildeki kelimeleri çok farklı bağlamlarda kullanabilmelidir. Şiirlerinde özgün anlatım tekniklerinden faydalanabilmelidir. Kendine özgü bir şiir evreni kurabilmelidir.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" (1) Şiirlerinizde kendi hayatınızdan etkiler var mı? (2) Şair, nitelikli dizeler kaleme alabilmek için hangi vasıflara sahip olmalıdır?
Soru Açıklaması
8.
(1) Ahmet Muhip Dıranas, öz şiir anlayışı içinde değerlendirilen bir sanatçıdır. (2) Bunların başlıcaları aşk, sevgi, özlem ve gündelik yaşamdır. (3) Şiirlerinde pek çok temaya yer vermiştir. (4) Dıranas, şiirlerinde yalın bir dil kullanmıştır. (5)Bu dili, etkileyici ve özgün bir anlatımla birleştirerek şiirlerini oluşturmuştur.

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğun giderilmesi için hangi cümleler yer değiştirmelidir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
1- Bu koşuşturmaca birtakım ruhsal sıkıntıları da beraberinde getirebiliyor.

2- Seneler çok çabuk geçiyor, bir çağlayandan dökülen sular gibi akıp gidiyor.

3- Söz konusu ruhsal sıkıntıların en çok bilineni stres.

4- Bu rahatsızlık, insanın kendini baskı altında hissettiği içsel bir sıkıntı olarak tanımlanıyor.

5- Senelerin böyle hızla geride kalmasının nedeni,içinde bulunduğumuz çağın gündelik hayatın
koşuşturmacasından ötürü zamanın hızla eridiği bir çağ olması.

Yukarıda karışık olarak verilen cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangisi sonuncu olur?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
10.
1- Başlangıcı Lale Devri'ne kadar uzanan ancak Tanzimat'tan sonraki yıllarda daha da süratlenen Batılılaşma etrafında Osmanlı toplumunda bazı değişimler dikkati çeker.

2- İtalyanca asıllı "alla franca"dan gelen ve kültür hayatımızda XIX. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlayan "alafranga" tabiri, başta Şemseddin Sami'nin Kamus-ı TürkT'si olmak üzere çeşitli lügatlarda "Frenk usulünce, Frenklerin tarzında olan, Frenklerin alışkanlık ve yaşayışlarına uygun" ifadeleriyle açıklanmaktadır.

3- Ancak bu tabir, ilk Türk romanlarında bu tarifteki anlamdakullanılmamıştır.

4- "Kılık ve kıyafette, konuşma tarzında ve düşüncede toplumun büyük kesimince yadırganan ve gülünç karşılanan, Frenk taklitçisi" şeklinde tanımlanan "züppe" tabiri ile anlamdaş olarak kullanılmıştır.

5-  Dolayısıyla ilk Türk romanlarında Batı düşünce, kültür ve hayat tarzını tam anlamıyla kavrayamamış olmasına karşılık Batılı ya da o devre göre modern gibi görünmeye gayret eden alafranga tipler, bir yandan Batılı insanın sadece günlük hayat ve eğlencelerini kendi hayatına uydurmaya çalışırken, diğer yandan da içinde doğup büyüdüğü toplumun örf, adet, gelenek ve ahlak anlayışına daima aykırı davranışlar içinde tasvir edilmiştir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
Doğru Cevap: "B" 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Paragraf Yapısı TEST - 1
11.
1- Oldu da, hem de alanında kendini çok geliştirmiş bir mühendis oldu.

2- Peki, neydi bu hayal?

3- Yıllar yılı bir hayal kurmuştu.

4- Okuyup mühendis olacaktı.

5- Canını dişine takıp okuyacaktı.

Yukarıda karışık halde verilen cümlelerden anlamlı bir bütünlük oluşturulduğunda hangisi sondan ikinci olur?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
12.
(1) Eleştirmen, yazın yapıtlarını çeşitli yönlerden değerlendiren kişidir. (2) Yazın yapıtında içerik ile anlatım arasında uyum olup olmadığını saptar. (3) Yapıtta sanatçının öz yaşamından hangi izler bulunduğu üzerine kafa yorar. (4) Yapıtın oluşturulduğu devrin sosyal durumunu irdeler. (5) Yapıtta, sanatçının ruh halinden taşanları gözler önüne serer. (6) Yazın yapıtlarını anlamak için okurun özel bir çaba içine girmesi gerekir. (7) Çünkü yazın yapıtlarında gündelik dilden ayrışan ve anlamsal yönden yoğun bir dil kullanılır. (8) Bu dil, sanatçının estetik bakış açısıyla oluşturulmuş, seçkin, özel bir dildir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
13.
Yeni Lisan hareketi, Şemsettin Sami'ye çok şey borçludur. Çünkü o, yaklaşık çeyrek asır önce genel olarak dil ve Türkçe üzerine ancak bir enstitünün üstesinden gelebileceği işi, tek başına gerçekleştirmeye girişmiştir. Türkçenin tarihsel süreci, kökeni, temel sorunları, yabancı diller karşısındaki durumu, nasıl ıslah edilmesi gerektiği gibi konuları gündemine almış, tartışmış ve önerilerini makalelerinde yazmıştır. İlginç olan, Yeni Lisan'ın daha sonra Türkçe konusunda dillendireceği görüş ve düşüncelerin Şemsettin Sami'nin çok daha önceden söylediği görüşlerle benzerlik içinde olması veya onlarla neredeyse örtüşmesidir. Bu noktadan hareketle denilebilir ki ----

Bu parça, düşüncenin akışına göre hangi seçenekteki cümle ile tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şemsettin Sami, görüş ve düşünceleriyle adeta Yeni Lisan hareketinin bir ön hazırlığı, taslağı veya provasını yapmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Gazeteci:

(1) ----

Bakırcı:

- Emek ister. İşine sevgi duymayı şart koşar. Sabır ister en başta. Düşünün ki bir tas yapmak için binlerce vuruş yaparsınız. Bazen bininci vuruşunuz, bakır tası tamamlayan vuruş olur. Bazen de o vuruş, kendisinden önceki 999 vuruşu bozar.
Gazeteci:

(2)----

Bakırcı:

- Devir değişti. Epeydir değişti hem de. Fabrikasyon üretim denen bir gerçek var. İstediğiniz her ürünün milyonlarcası üretilmiş ve üretilmeye devam ediyor. Dolayısıyla bakırcılık, daha çok turistik olarak sürdürülüyor.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" (1) Bakırcılık hangi niteliklere sahip olmayı gerektirir? (2) Bakırcılığın yaygınlığını yitirmesinin sebepleri nelerdir?
Soru Açıklaması
15.
(1) Şairler, şiir tasvirlerini oluşturmak ve şiirlerindeki konuları beyan etmek için renklerden yararlanırlar. (2) Fakat renklerin işleniş tarzı, ölçüsü, renklere yöneliş biçimleri her şairde birbirinden farklıdır. (3) Oysaki edebî eserlerde renklerin işlevinin araştırılması, şairlerin tarz ve usullerini açıklamada araştırmacılara yarar sağlayabilir. (4) Eleştirmenler ve söz ustaları kendi araştırmalarında edebî eserde rengin önemini pek dikkate almamışlardır. (5) Böylece şiir incelemelerinde ilginç sonuçlar elde edilebilir.

Bu parçanın anlam akışındaki sorunun giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 3. ve 4. cümleler yer değiştirmelidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.