TYT Türkçe Fill Çekimi TEST - 2


Fill Çekimi konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Fill Çekimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fill Çekimi konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fill Çekimi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Fill Çekimi TEST - 2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, farklı bir kişiyle çekimlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Edebiyat ve sanatla ilgisini asla kesmesin, okumaya bol bol zaman ayırsın.
Soru Açıklaması
2.
Nesne alabilen, öznenin yüklemdeki işi bir nesne üzerinde gerçekleştirdiği eylemlere kılış eylemi adı verilir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kılış eylemine yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kitabımda, çağlar boyu Türkçenin geçirdiği değişimleri irdeledim.
Soru Açıklaması
3.
Sanat, felsefi bir değer olarak doğru-yanlış, iyi-kötü, var-yok gibi bazı kategorik ayrımlara kapalıdır. Sanat fenomeni, salt estetik hazzın ötesine geçerek hemen her türlü zıtlığı eşitler. Estetik yargıyı bütün diğer yargıların üstünde görür. Çünkü sanat, süjesi ve aynı zamanda nesnesi olabilen insanın aynası olarak karmaşık doğaya sahiptir.

Bu parçada kaç tane çekimli fiil vardır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
4.
Schopenhauer, göreli mutluluğun üç kaynaktan ileri geldiğini savunur: İlki, kişinin olduğu şey; ikincisi, kişinin sahip olduğu şey; üçüncüsü de kişinin diğerlerinin gözlerinde temsil
ettiği şeyler. Oysa salt güzelliğin kaynağı, hiçbir tanıma sığmayan hakikat ve bu hakikatte gömülü iyi ve güzeldir. Sanat, Katharsis'i ve bunun sonucunda gerçekleşecek
olan mutluluğu, göreli yollarda değil, iyi ve güzelin kaynağı olan salt hakikatte arar. Plotinus güzel yoluyla Katharsis'in mümkün olduğunu söyler. Plotinus'a göre ruhun güzelliği algıyla kavranabilir olan bir güzellik olmayıp o, ruh tarafından doğrudan doğruya kavranır. Çünkü ruhun güzelliği, ruha göre aşkın olan bir güzellik değil, içkin bir güzelliktir. Bu güzellik Katharsis'e dayanır ve ancak ahlaki bir güzellik olabilir. Çünkü ahlaki güzellik genel olarak iyi eylem ve erdemle aynı şeye dönüşmüş olur.

Bu parçada geniş zaman kipiyle çekimlenmiş kaç eylem vardır?
Doğru Cevap: "E" 7
Soru Açıklaması
5.
Schudson, toplumsal bellek görüşünü kısaca dört maddede özetler. Belleğin toplumsal olduğuna vurgu yapan Schudson, belleğin bireyin zihninden öte kurallar, kanunlar, standartlaştırılmış usuller ve kayıtlar halinde yerleşmiş
ve yerleştirilmiş olduğunu ifade eder. Belleğin kültürel uygulamalar serisi aracılığıyla geçmişe borçlu olduğunu, onanmalar veya mazinin manevi devamlılığı noktasında ifade bulduğunu söyler.

Bu parçadaki fiiller, aşağıdaki kiplerin hangisiyle çekimlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Geniş zaman kipi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çekimli fiildir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi çağında var olma ve güçlü olma çabası, bilgiyi etkin olarak kullanmayı şart koşar.
Soru Açıklaması
7.
Divan edebiyatının en yaygın nazım biçimlerinden biri olan gazel nazım şekliyle "gül" redifınden oluşan onlarca gazel yazılmıştır. Hemen hemen her yüzyılda "gül", sultanlığını ilan edercesine şiirlerde yer almış ve birbirinden renkli hayallerin kurulmasına vesile olmuştur. Gül, çoğu kez sevgilinin bir sembolü olmuş ve aşığı bülbül ile yan yana anılmıştır.
Aynı zamanda pek çok şair, "gül" redifli gazellerinin makta beyitlerinde şiirlerini güle teşbih etmişlerdir. Ayrıca gülün gazelin bir türü olan müzeyyel gazel örneklerinde de redif olarak tercih edildiği görülmektedir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "C" Gelecek zaman kipiyle çekimli fiil
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı tarihçileri; eserlerini, yöneticilerin başarılarının gelecekte hatırlanması amacıyla Arapça ya da Farsça yazıyorlardı. Ancak bazı padişahlar yine aynı amaçla eserleri Türkçe yazdırmayı yeğledi.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "B" Dilek kipiyle çekimlenmiş fiil
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, emir kipiyle çekimlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Bana kısa bir süre yardım edin lütfen.
Soru Açıklaması
10.
(1) Modern bilim yöntemi ve düşünme biçimin etkisiyle insanın karmaşık doğasını atladığımız bir gerçektir. (2) Tek yönlü, mekanik, olgucu düşünmenin sınırları içindeki insan için, Antik Çağ Yunan sanat görüşündeki metafiziksel çıkışlar, sanat terapisi için modern zamanlardaki teknik insan tanımı açısından bir çıkış noktası niteliğindedir. (3) O da sanatın hakikat yolunda insanın bütüncül ve aşkın mimetik mücadelesidir. (4) Varoluşsal estetik, sanatsal biliş ve insanın karmaşık doğasının tüm güçlerini seferber edebileceği kültürel, simgesel bir benlik inşası bu yolculuğun yönünü değiştirecektir. (5) Çünkü sanatla terapi, ucu açık bir süreçtir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Fill Çekimi TEST - 2
11.
Her toplum ve medeniyette olduğu gibi Osmanlı
Devleti'nde de tarihçilik anlayışı kendine has dinamiklere sahipti. Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitli dönemlerde kaleme alınan tarihi eserler, devlet anlayışının ve mevcut koşulların niteliği hakkında ipuçları vermektedir. Osmanlı Devleti'nin en güçlü dönemi olarak bilinen ve Türk tarih anlatımında "Yükselme Dönemi" adıyla tanımlanan dönemdeki tarih yazımı da bu güce yaraşır bir hal almış. Yükselme Dönemi'nde kaleme alınan tarihi kronikler incelendiğinde bu eserlerin devlet anlayışı ekseninde kaleme alındığını tespit edebilmek mümkündür.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "E" Duyulan geçmiş zaman kipinde çekimlenmiş fiil
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisinde duyulan geçmiş zaman kipi, cümleye "sonradan farkına varma" anlamı katmıştır?
Doğru Cevap: "A" Tüh, pantolonumun paçaları çamur olmuş!
Soru Açıklaması
13.
Duyguları renk ve çizgilerle betimlemek, Edward Munch'ın The Scream'indeki gibi, rüyanın irrasyonel manzarasını göstermek şeklinde veya Salvador Dali'nin resimlerinde olduğu gibi belirebilir.

Bu cümledeki çekimli fiille ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Geniş zaman kipinde çekimlenmiştir.
Soru Açıklaması
14.
"Haftaya perşembe denize gideriz." cümlesinde ---- zaman kipi, ---- kipi yerine kullanılmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yerler, hangi seçenekteki sözcüklerle tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "C" geniş - gelecek
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eyleminde zaman anlamı yoktur?
Doğru Cevap: "B" Bana tavsiye ettiğiniz kitapların pek çoğunu okumalıyım.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.