TYT Türkçe Fiilde Çatı TEST - 1


Fiilde Çatı konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Fiilde Çatı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fiilde Çatı konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fiilde Çatı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Fiilde Çatı TEST - 1
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Neredeyse iki saattir umutla bekliyoruz.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yaptığı işten ken­disi etkilenmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kardeşimin başarılarıyla biz de övündük.
Soru Açıklaması
3.
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, düşünce de­neylerinin fiziksel ya da gerçek deneyleri yürütme esnasında önemli bir role sahip olduğu gösterilmiştir.

Bu cümledeki yüklemin çatı özelliği aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "B" Edilgen - geçişsiz
Soru Açıklaması
4.
"Kendi beklentilerimize varırız."

cümlesinin çatısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Etken ve geçişsizdir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylemi birlikte yapılma anlamı taşımaktadır?
Doğru Cevap: "E" Akbabalar bir o yana bir bu yana uçuşuyor.
Soru Açıklaması
6.
Bu çalışmada uygun bilimsel ölçütlere başvurulmuştur.

Bu cümledeki fiilin çatı özelliği aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "C" Edilgen - geçişsiz
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlü eylem kullanıl­mıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu sözlerinizi duyunca ister istemez darıldı.
Soru Açıklaması
8.
Yapmak için acelecilik duygusuna sahip olmamız gerekir. Bilmek yeterli değil, uygulamalıyız. İstekli olmak yeterli değil, yapmalıyız.

Bu parçada geçişli kaç fiil vardır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
9.
"Her ne kadar Principatus Dönemi Augustus ile başlatılsa da imparatorluğa giden yolu açan kişi Gaius lulius Caesar'dır."

cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır?
Doğru Cevap: "D" Edilgen fiil
Soru Açıklaması
10.
(1) Nicholas Rescher düşünce deneylerini, varsayımsal
akıl yürütme süreçlerinden bilgi edinme girişimi olarak değerlendirir. (2) Bu girişimlerin örneklerine Pre-Sokratik dönem felsefesinde oldukça sık rastlayabileceğimizi iddia eder. (3) Rescher'e göre, Thales, Phythagoras, Herakleitos ve Ksenophanes gibi dönemin önemli doğa filozofları, bu zihinsel aracı değişik şekillerde kullanmışlardır. (4) Farklı olarak Katerina lerodiakonou, Arkaik ve Helenistik dönem filozoflarının, günümüzdeki anlamıyla düşünce deneylerine başvurduklarına ilişkin bir iddianın şüpheli olduğunu savunur.
(5) Çünkü bu dönemin filozoflarında düşünce deneyi teriminin kendisi bir tarafa böyle bir düşünce etkinliğine ilişkin herhangi bir kavrayış bile yoktur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin çatı özelliği bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Fiilde Çatı TEST - 1
11.
Hayallerinize her şeyinizi verin, sahip olduğunuz enerjiye hayret edersiniz.

Bu cümlede aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla örneklendirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Geçişli fiil - geçişsiz fiil
Soru Açıklaması
12.
Ettirgen çatılı fiillerde işi başkasına yaptırma anlamı vardır. Bu fiillerde geçişli bir fiilin geçişlilik derecesinin artırılması söz konusudur.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ettirgen çatılı eylem vardır?
Doğru Cevap: "E" Hayırsever iş adamı, bu mahallede büyük bir okul yaptırıyor.
Soru Açıklaması
13.
''Beklemeyin!'' Olduğunuz yerden başlayın. Sahip olduğunuz araçlar ne ise onlarla başlayın. Daha iyi araçları ilerledikçe bulursunuz.

Bu parçadaki tırnak içindeki eylemin özne ve nesnesine göre çatı özellikleri hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Etken ve geçişli
Soru Açıklaması
14.
Orta Çağ'a gelindiğinde bilimde ve felsefede, düşünce deneylerinin kullanılışına İlk Çağ felsefesine oranla daha sık rastlanıyor.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Etken fiil
Soru Açıklaması
15.
Duhem'e göre düşünce deneylerinin niteliği iki önemli prob­leme yol açmaktadır: Bazen, bir fizikçi tarafından tanımlanan kurgusal deney, kesinlikten uzak sonuçları sunar; tam da bu kesinlikten uzak, kabataslak sonuçlar gerekçelendirilme iddi­asında olan önerme ile şüphesiz uyuşacaktır fakat bu sonuç­lar ayrıca bambaşka önermelerle de uyuşacaktır. Böylelikle bu türden bir deneyin kanıtlama gücü oldukça zayıf ve uyarı­ya açık olacaktır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Ettirgen fiil
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.