TYT Türkçe Edat - Bağlaç - Ünlem TEST - 2


Edat - Bağlaç - Ünlem konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Edat - Bağlaç - Ünlem Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Edat - Bağlaç - Ünlem konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Edat - Bağlaç - Ünlem Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Edat - Bağlaç - Ünlem TEST - 2
1.
Edebî metnin incelenmesinde sanatçı, okur ve inceleme yöntemine ek olarak yorumlama ve okuma dikkate alınması gereken unsurlardır. Tzvetan Todorov bir metnin incelemesinden söz ederken okuma, metnin mekanı içindeki bir güzergahtır, der. Todorov'a göre bu güzergah, harflerin soldan sağa ve yukarıdan aşağıya birbirine eklenmesiyle
- ki biricik olan tek güzergah budur, bu nedenle metnin
tek bir anlamı yoktur- sınırlı değildir. Aksine, bitişik olanları birbirinden ayırır, uzak olanları bir araya getirir, metni çizgisellik olarak değil mekan olarak yeniden inşa eder. Bütünün ve parçaların aynı anda birlikte var olduklarını kabul eden ve böylece mutlak bir başlangıç olasılığını ortadan kaldıran meşhur hermenötik çember de zaten birden fazla yorum olması gerekliliğine işaret eder.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" İki cümleyi bağlayan bir bağlaç kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
2.
3. (1) Belli bir sanat türü veya anlatı biçimi zaman içinde yorulur, tekdüzeleşir, heyecan verici olmaktan çıkar. (2) O zaman bu biçim, yabancılaştırma yöntemiyle yenilenir. (3) Yeni, çarpıcı deyişler icat edilir. (4) Anlatı parodiye yaslanarak sanatsal tekniklerini vurgular. (5) Kısaca, sanatsallığını öne çıkarmak için akla gelebilecek her yola başvurur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaç vardır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem türünde bir sözcüğe yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Nasıl böyle bir eksikliğe yol açarsınız
Soru Açıklaması
4.
Bazı sözcükler, kullanıldığı cümleye göre farklı türlerde görev alabilir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yalnız" sözcüğü edat da bağlaç da değildir?
Doğru Cevap: "E" Bu yalnız adam, duygularını şiirlerle ifade etmeyi tercih etmişti.
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nin devamlılığını sürdürme konusunda en büyük kozlarından biri, siyasi tarihi boyunca hükmettiği coğrafyadan kaynaklanan jeopolitik gücü olmuştur. İmparatorluğun çöküş döneminde varlığını sürdürmek için uyguladığı denge politikası, 20. yüzyılda jeopolitik boyutta ele alınarak yeni stratejilere ilham kaynağı oluşturmuştur

Bu parçada edat türünde kaç sözcüğe yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, sıfat tamlamasının tamlayanlarını birbirine bağlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Kaliteli ve ucuz ürünlerden satın aldı.
Soru Açıklaması
7.
Felsefenin en temel sorunsalları içinde ahlak ve sanat, salt insanı tanımlayan değerlerdir. Ontoloji ve epistemoloji de insanın varlık ve bilgi sorunlarını inceler. Ayrıca varlığı ve bilgiyi ya doğrudan onlarla ya da dolaylı olarak onlara ilişkin şekilde sorun edinir. Ancak ahlak ve sanat, doğrudan doğruya insanı ve fiilleri özellikle konu alır; kavramlaştırır. Son aşamada yeniden insana döner.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Koşul anlamı katan bir edat kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Atay ve Tanpınar, Türk edebiyatında Doğu-Batı meselesinde alışılagelen yaklaşımları sorgulayarak ve aşarak yeni
bir perspektif ortaya koydular. Her iki yazarın Türk yazın geleneği içerisindeki ayırt edici özelliği, geçmiş ve bugün arasındaki kırılmanın giderilmez bir kopukluk doğurduğunun farkında olmaları ve bu kopukluğun oluşturduğu durumları oldukça çarpıcı bir biçimde işlemeleridir.

Bu parçada, aşağıdaki sözcük türlerinden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "E" Edat
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bir an evvel evden çıkalım ki konferansa geç kalmayalım.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, sıfat tamlamasının tamlananlarını birbirine bağlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Nitelikli şiirler ve denemeler çıkardı onun kaleminden.
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Edat - Bağlaç - Ünlem TEST - 2
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) türünde bir sözcük vardır?
Doğru Cevap: "E" Deneyim başınıza gelenler değil, başınıza gelenlerle neler yaptığınızdır.
Soru Açıklaması
12.
Analitik gelenek; Russell, Wittgenstein, Carnap, Quine, Kripke gibi analitik felsefenin sayısı oldukça artırılabilecek önemli filozoflarına ek olarak Kari Popper gibi bilim felsefecilerini ve hatta Alfred Tarski, Alonzo Church ve Kurt Gödel gibi mantıkçı ve matematikçileri dahi kapsamaktadır. Ancak her zaman olduğu gibi çok fazla nesneye uygulanan bir terimi kaplamdan içleme doğru ilerleyerek anlamaya çalışmanın temel sıkıntısı burada da kendini gösteriyor. Soru şu: Bu kadar geniş bir akademik kümeyi keyfi olarak seçilmiş bir düşünürler topluluğu olmaktan çıkarıp ortak bir paydada birleştiren mevzubahis analitiklik özelliği nedir? Şimdi, analitik filozoflar olarak adı geçen filozofların çokluğu, bu soruya bir cevap vermeyi oldukça güçleştiriyor

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" "Amaç" ilgisi kuran bir edata yer verilmiştir.
Soru Açıklaması
13.
(1) Yazın sanatı türlerinden biri olan şiirde, sanatsal deneyimin doğasının diğer türlerden daha net izlenebildiği söylenebilir. (2) Dilin şiirde aldığı sanatsal biçimin anlaşılması, şiirsel deneyimin niteliğini de ortaya koyacaktır.
(3) Şiir tüm yazın ürünlerinin yaptığı gibi malzeme olarak dili seçen ve bunu şiirsel biçimde işleyen bir sanattır. (4) Bir malzemenin sanata dönüşebilmesi için doğadaki biçiminden sanatsal bir biçem eşliğinde farklılaşması beklenir. (5) Sesin müzikte ezgiye dönüşmesi gibi dil de şiirde iletişim odaklı kullanım biçiminden çeşitli dönüşümlerle yeni bir yapıya ulaşır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde edat ya da bağlaç yoktur?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde ünlem türünde bir sözcük kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ama" sözcüğü pekiştirme görevindedir?
Doğru Cevap: "E" Bu çok ama çok yüksek bir bina.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.