TYT Türkçe Cümle Yorumu - 1


Cümle Yorumu konusu TYT Türkçe dersi test çöz sayfasındasın. Cümle Yorumu Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Cümle Yorumu konusu TYT Türkçe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Cümle Yorumu Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Türkçe Cümle Yorumu - 1
1.
Sen bugünü kullanmaya bak, yarının derdi yarının olsun,---­

Bu cümle, aşağıdakilerin hangisiyle en uygun biçimde tamamlanır?
Doğru Cevap: "A" bu dünyada her günün derdi, kendine fazla fazla yeter na­sılsa.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki özlü sözlerden hangisi, "bir işin doğru ve eksik­siz yapılması için başlangıcın da doğru ve eksiksiz yapılması" gerektiğini belirtmektedir?
Doğru Cevap: "C" Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince öbürleri de yanlış gider.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki sözlerden hangisi "kanaatkarlık" ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Yeryüzünde bütün dertler, azla yetinmemekten doğar.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kelimelerin toplumdaki tüm bireyler tarafından kullanıldığı" vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Kelimeler, herkesin ortaklaşa faydalandığı eşya gibidir.
Soru Açıklaması
5.
Evinizin eşiğini temizlemeden komşunun damındaki karlar­dan yakınmayınız.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en uzak­tır?
Doğru Cevap: "C" Başkalarının size önem vermesini istiyorsanız önce siz kendinizi önemseyin.
Soru Açıklaması
6.
Gurura kapılanlar, ---- sözlerinin cezasını ---- bir şekilde çe­kerler. Böylece akıllı olmayı ---- öğrenirler.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen sözcüklerin sırayla getirilmesi en uygundur?
Doğru Cevap: "D" büyük - ağır - acı biçimde
Soru Açıklaması
7.
(1) Maddenin veya genel olarak ele alındığında bir cismin tabiatında sertlik, ağırlık, renk gibi duyusal unsurlar yoktur.(2) Maddenin uzunluk, genişlik, derinlik özellikleri söz ko­nusudur. (3) Çünkü söz gelimi sert bir cismin ellerimizdeki kuvvetle karşılaştığındaki direnci hissederiz fakat diğer baş­ka duyularımız bize bir şey söylemez. (4) Eğer elimiz belli bir doğrultuda hareket ettiğinde o yönde duran cisimler hep elimizin yaklaştığı hızın aynısı ile elimize karşılık verseydi sertliğe dair hiçbir duyumumuz olmazdı. (5) Gerçekten de hayret verici ve tuhaftır ki cisimler bize aynı yönde karşılık verselerdi cisim olma vasıflarını yitirirlerdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 5. cümlede, cisimlerin cisim olma özelliğini günümüzde kaybettiği söylenmiştir.
Soru Açıklaması
8.
(1) Kazak Türklerinin kendilerine has ve epey zengin bir ede­biyatı vardır. (2) Yaşamın çeşitli dönemleri ile ilgili törenler, Kazaklar arasında çok canlı bir şekilde yaşamaktadır.
(3) Kazak Türkçesindeki halk edebiyatı terimleri, Batı Türk­çesi terimlerinden farklıdır. (4) Kazaklarda halk türküsüne "jır" ya da "ölen", türkü söyleyen kişiye de "jırav" ya da "ölen­şi" denir. (5) Ağıt türünden olan şiirler muhtevalarına göre
"yestürdi", "köngül aytu" ya da "coktav" adını alır.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" 3. cümlede, Kazak Türkçesindeki halk edebiyatı terimleri­ne örnekler verilmiştir.
Soru Açıklaması
9.
(1) Kıbrıs Adası, 1571'de Türkler tarafından fethedilmiştir. (2) 1572'de çıkarılan bir fermanla Karaman başta olmak üzere Antalya, Konya, Niğde, Nevşehir yörelerinden 20 bin dola­yında bir Türk nüfusu Kıbrıs'a yerleştirilmiştir. (3) Daha son­ra adaya yerleşen Türk nüfusla birlikte 1777 yılı belgelerine göre Kıbrıs'ta yaşayan Müslüman nüfusun Hıristiyan nüfustan daha fazla olduğu görülmektedir. (4) 1878'de Kıbrıs'ın kont­rolü İngilizlere geçer. (5) Ada, 1914'te Yunanistan'a ilhak edil­mek istendiğinden adada yaşayan 300 bin dolayında Türk, Türkiye'ye göçer.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 2. cümlede, Kıbrıs'ın fetihten önceki nüfus durumu açık­lanmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Kuş uçtuktan sonra kafesin kapısını kapamak ne işe yarar?

Bu cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulan­maktadır?
Doğru Cevap: "A" Tedbir
Soru Açıklaması
logo
TYT Türkçe Cümle Yorumu - 1
11.
Bazı kişiler için başkalarının ---- birer ---- , onları keşfetmek için her türlü ---- gösterirler.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisin­de verilen sözcüklerin sırayla getirilmesi en uygundur?
Doğru Cevap: "E" kusurları - hazinedir - gayreti
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümleler, vurguladıkları kavramlarla beraber veril­miştir.

Buna göre, hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kontrolü olmayan her güç cılızdır. (Sabır)
Soru Açıklaması
13.
Kötü kimselerle arkadaşlık etme; sonra haberin olmadan se­nin huyun, onların huyuna benzer.

Bu cümleye anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "D" Çürük elma, yanındakini de bozar.
Soru Açıklaması
14.
(1) Modern fizik teorisinin kuantum mekaniği, istatistiksel tah­minler kavramını gündeme getirmektedir. (2) Oysa Hawking, doğa olaylarının bilimin bütün amacını alaşağı edecek bir ge­lişigüzel düzen içinde oluştuğu görüşüne karşı çıkmaktadır.
(3) Hawking'e göre doğa yasalarının var olduğunu farz etme­liyiz. (4) Bu, bize iki alternatif bırakmaktadır: (5) Ya keşfede­bileceğimiz dört başı mamur bir teori vardır ya da mutlak bir teori değil de evreni gittikçe daha eksiksiz tanımlayan sınırsız bir dizi teori vardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" 1. cümlede, istatistiksel tahminler kavramı açıklanmıştır.
Soru Açıklaması
15.
(1)Akıl, felsefede kavram oluşturma ve oluşturulan bu kavram­lara göre hükmetme kapasitesidir. (2) Günümüzde bu kapasi­te, aklı büyük ölçüde anlayışla yüzleştiren ancak algılamadan ayıran Alman filozofu Kant'ın etkisindedir. (3) Kant'a göre akıl, fenomenlerin benzerliğinden kurallara varma yeteneği­dir. (4) Rudolf Eisler ise aklı daha kapsamlı tanımlamıştır.
(5) Ona göreyse akıl, dar kapsamda anlayış karşısında ruhun bir bütün olarak anlama, kavrama, hükmetme kapasitesidir.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 5. cümleden, aklın sezgi ve tahmin yönünün ağır bastığı anlaşılmaktadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.