TYT Tarih Yeni Çağ'da Avrupa TEST - 1


Yeni Çağ'da Avrupa konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Yeni Çağ'da Avrupa Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Yeni Çağ'da Avrupa konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Yeni Çağ'da Avrupa Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Yeni Çağ'da Avrupa TEST - 1
1.
Yeni Çağ Avrupası'nda görülen,

1- mutlak krallıkların kurulması,

2- Katolik Kilisesi'nin siyasal ve toplumsal yapı üzerindeki etkinliğinin azalması,

3- matbaanın kullanım alanının yaygınlık kazanması

durumlarından hangilerinin bilim ve düşünce ha­yatının gelişmesine katkı yaptığı söylenemez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
Coğrafi Keşiflerin ardından, bulunan yeni kıtalara Avrupa'dan yoğun göçler gerçekleştirilmiştir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden ol­duğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Feodal düzenin yaygınlık kazanmasına
Soru Açıklaması
3.
İngiltere'de kralla halk arasındaki karşılıklı hakları belirleyen Magna Charta ile başlayan yasal düzen­lemeler, 1265'te ilk parlamento seçimlerinin yapılması ile devam etmiştir. Yeni Çağ'da krallar tarafından za­man zaman kesintiye uğratılan parlamenter hayat 1688'de ilan edilen ve parlamentonun onayı olmak­sızın yasa yapılamayacağını öngören İnsan Hakları Bildirgesi ile güvence altına alınmıştır.

Bu düzenlemelerin,

1- demokrasi,

2- hukuk devleti,

3- milliyetçilik

olgularından hangilerinin gelişmesine ortam ha­zırladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
İpek ve Baharat yollarına alternatif yollar arayan Avrupa devletleri Afrika'nın güneyinden dolaşarak zengin doğu ülkelerine ulaştılar. Ayrıca Amerika'nın keşfedilmesiyle Avrupalılar burada sömürge impara­torlukları kurdular.

Bu gelişmelerin 17. yüzyılda ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar arasında aşadakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Avrupalı devletler arasındaki rekabet Yüz Yıl Savaşlarına sebep oldu.
Soru Açıklaması
5.
Fransa Kralı 14. Lui'nin "Devlet demek ben demek­tir." sözünün aşağıdaki olgulardan hangisini des­teklediği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Mutlakiyete dayalı siyasal rejim
Soru Açıklaması
6.
Doğu ve Batı arasındaki ticaret yollarının aşağıda­ki özelliklerinden hangisi, Avrupalıların bu ticareti aracısız yapma amacıyla yeni yollar aramasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Ticaret yollarının denetimini elinde bulunduran devletlerin yüksek gümrük vergileri almaları
Soru Açıklaması
7.
Avrupa'da Rönesans ve Reform ile modern düşünce ortamı oluşmuş ve akıl ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu sayede modern bilimin temelleri atılmıştır.

Avrupa'daki,

1- özgür düşüncenin güçlenmesi,

2- bilimsel akademilerin açılması,

3- skolastik felsefenin etkisini kaybetmesi

gelişmelerinden hangileri yukarıdaki durumun sonuçları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Coğrafi Keşiflerin Avrupa'da ortaya çıkardığı aşağıdaki gelişmelerden hangisi, keşfedilen yer­lerdeki toplulukların siyasal ve ekonomik bağım­sızlıklarını kaybetmelerinde doğrudan etkili ol­muştur?
Doğru Cevap: "D" Sömürge imparatorluklarının kurulması
Soru Açıklaması
9.
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına ait antik eserlerin ulusal dillere çevrilmesi ve bu çevirileri yapan hüma­nistlerin, eserlerinde İlk Çağ'da demokrasi ile yönetilen özgür insan modelini konu edinmeleri siyasal ve toplumsal anlayışta değişikliklere yol açmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol­duğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İnsan hakları bilincinin gelişmesine
Soru Açıklaması
10.
Coğrafi Keşifler bir yandan Avrupa'daki merkezi kral­lıkları ateşli silahlar kullanan ordular oluşturabilecek kadar zenginleştirirken diğer yandan Osmanlı Devleti'nin denetimindeki ticaret yollarının önemini kaybetmesine neden olmuştur.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

1- gümrük gelirlerinin hazine gelirleri içerisindeki pa-yının azalması,

2- askeri başarıların devam ettirilmesinin zorlaşması,

3- Batı karşısındaki üstünlüğün kaybedilmesi

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Yeni Çağ'da Avrupa TEST - 1
11.
Yeni Çağ'da Avrupa'da toplumun bazı kesimlerince savunulan,

1- ham madde ihracının sınırlandırılması,

2- mezhep hürriyetinin sağlanması,

3- yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin ayrı organ­larca kullanılması

düşüncelerinden hangilerinin, demokrasinin gelişmesine katkıda bulunduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Coğrafi Keşiflerin ardından bulunan yeni kıtalara Av­rupa'dan yoğun göçlerin gerçekleştirilmesi Avru­pa'daki nüfus yoğunluğunun azalmasına neden ol­muştur.

Bu durumun Avrupa'da,

1- dinsel ve siyasal nitelikli savaşların şiddetini yi-tirmesi,

2- işsizliğin azalması,

3- mezhep birliğinin bozulması

gelişmelerinden hangileri üzerinde belirleyici bir etki yaptığı söylenemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
13.
Reform ile birlikte eğitim kurumları üzerindeki kilise denetimi kırılmış, eğitim rahiplere ve soylulara ait bir ayrıcalık olma özelliğini yitirmiştir.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Avrupa nüfusunun azalmasında
Soru Açıklaması
14.
Coğrafi Keşiflerin ardından görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bu keşiflerin Avrupa'da siyasal yapıda değişikliklere neden olduğunun göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Merkezi krallıkların sömürge imparatorluklarına 1 dönüşmesi
Soru Açıklaması
15.
Yeni Çağ'da Avrupa'da görülen aşağıdaki geliş­melerden hangisinin devlet ve toplum yapısının laikleşmesinde etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Sömürge imparatorluklarının kurulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.