TYT Tarih Yakın Çağ'da Avrupa TEST - 1


Yakın Çağ'da Avrupa konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Yakın Çağ'da Avrupa Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Yakın Çağ'da Avrupa konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Yakın Çağ'da Avrupa Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Yakın Çağ'da Avrupa TEST - 1
1.
Fransız İhtilali ile her ulusun kendi devletini kurması anlayışı üzerine kurulu olan milliyetçilik olgusu önce Avrupa'da, ardından bütün dünyada yayılma alanı bulmuştur.

Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisinde etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Mutlak monarşilerin varlığını devam ettirmesinde
Soru Açıklaması
2.
1815'te Viyana Kongresi'nde Avrupalı bazı devletler Avrupa'nın herhangi bir yerinde çıkabilecek bağım­sızlık ya da demokrasi amaçlı ayaklanmaların el bir­liğiyle bastırılması için ittifaklar kurmuşlardır.

Buna göre kurulan ittifakların Avrupa'da,

1- mutlakiyete dayalı siyasal rejim,

2- mevcut sınırlar,

3- milliyetçilik

olgularından hangilerini koruma amacıyla oluştu­rulduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Sanayi Devrimi'nin ardından Avrupa'da görülen,

1- fabrikalarda çalışma saatlerinin artırılması,

2- el tezgahlarında çalışan insanların işsiz kalması,

3- sömürgeler üzerindeki uluslararası rekabetin derinleşmesi

gelişmelerinden hangileri, sanayileşmenin sosyal sorunlara neden olduğunun göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Napolyon Savaşları'nın ardından bu savaşlarda bozu­lan sınırları yeniden düzenlemek için Viyana'da bir kongre toplanmış ancak kongrede Avrupa'nın sınırları yeniden belirlenirken milliyet prensibi dikkate alın­mamıştır.

Kongrenin bu tutumu katılımcı devletlerin daha çok aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlana­bilir?
Doğru Cevap: "D" İmparatorluk niteliğine sahip olmalarına
Soru Açıklaması
5.
Sanayi Devrimi üretimin şekli ve miktarında değişiklik­lere neden olmuş, seri üretime geçilmiş, üretimin mik­tarı artmıştır. Bu durum ham madde ve pazar rekabe­tini doğurmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinde etkili ol­duğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Skolastik düşüncenin yaygınlaşmasında
Soru Açıklaması
6.
Fransa'da İhtilal Meclisi kiliseye bağlı kardinallerin hükümette bakan bulundurma yetkisini kaldırmış, soyluların ve rahiplerin siyasal ayrıcalıklarını bitiren yasal düzenlemeler yapmıştır.

Bu durumun;

1- laiklik,

2- demokrasi,

3- milliyetçilik

olgularından hangilerinin gelişmesinde doğrudan etkili olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.
Napolyon Savaşları'nın ardından toplanan 1815 Viyana Kongresi'nde Prusya, Avusturya, Rusya ve İngiltere, bu savaşlarla Avrupa'da yayılan milliyetçi ve demokratik düşüncelerin etkisini kırmak amacıyla iş birliği yapma kararı almışlardır.

Bu devletlerin aşağıdaki etkinliklerinden hangisi yukarıdaki kararlarıyla çeliştiklerinin göstergesi­dir?
Doğru Cevap: "B" Yunanlıların Osmanlı Devleti'ne karşı başlattıkları bağımsızlık hareketini desteklemeleri
Soru Açıklaması
8.
Fransız İhtilali sırasında oluşturulan Millet Meclisi'nin,

1- soyluların yönetsel ayrıcalıklarını kaldırma,

2- halk temsilcilerinden oluşma,

3- anayasa hazırlama

özelliklerinden hangileriyle kurucu meclis olma niteliği kazandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.
Fransa'da 1789'daki ihtilalin ardından kabul edilen İnsan Hakları Bildirisi'nde milletçe verilmeyen ege­menliğin hiç kimse tarafından kullanılamayacağı hükmü yer almıştır.

Bu düzenlemenin,

1- mutlakiyete dayalı siyasal rejim,

2- dini yapı,

3- özel mülkiyet

unsurlarından hangilerinde bir değişimi öncelikle amaçladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
İngiltere, Fransa ile yaptığı Yedi Yıl Savaşlarında büyük ekonomik kayıplar yaşamış ve kayıplarını Amerika'daki on üç kolonisine yeni vergiler koyarak gidermeye çalışmıştır.

Bu durumun,

1- Amerika'nın bağımsızlık mücadelesinin başlaması,

2- Fransa'nın Amerika'daki sömürgelerini artırması,

3- İngiltere'nin yeni ham madde kaynağı arayışına son vermesi

sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Yakın Çağ'da Avrupa TEST - 1
11.
Osmanlı Devleti'nin, Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik ve demokrasi olgularından etkilenme­sinde,

1- topraklarında çok sayıda azınlık barındırma,

2- mutlakiyetle yönetilme,

3- sanayileşmeyi gerçekleştirememe

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
12.
Fransız İhtilali'nin ardından Avrupa'da yayılmaya başlayan demokrasi olgusunun aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan bir etki yaptığı söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Sınırların yeniden belirlenmesinde
Soru Açıklaması
13.
1815 yılında Viyana'da Avrupa devletlerinin temsilci­leriyle toplanan kongrede "Meternik sistemi" denilen bir politika kabul edilmiştir. Buna göre, Avrupa'da Fransız İhtilali kaynaklı bir isyan çıkması durumunda ayaklanma birlikte bastırılacaktır. Ancak bu tarihlerde Osmanlı'da yaşanan Rum isyanına Avrupalılar destek vermiştir.

Bu gelişmelere göre aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olamaz?
Doğru Cevap: "E" İhtilalin etkisinin Fransa'yla sınırlı kaldığının
Soru Açıklaması
14.
1827'de Yunan isyanını bastırmaya çalışan Osmanlı donanmasının İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından yakılması Prusya ve Avusturya'nın tepki gösterme­sine neden olmuştur.

Prusya ve Avusturya'nın bu tutumları, bu devlet­lerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlana­bilir?
Doğru Cevap: "C" Azınlık statüsünde olan topluluklar barındırmalarına
Soru Açıklaması
15.
Sanayileşmiş Avrupalı devletlerin ürettiği ürün­lerin kapitülasyonlar sayesinde düşük fiyatlarla Osmanlı piyasalarına girmesinin Osmanlı Dev­leti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Dış ticaret açığının azalmasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.