TYT Tarih XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya TEST - 2


XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya TEST - 2
1.
Mustafa Kemal çok iyi bir askeri eğitim almış ve Harp Akademisi'nden "Teğmen" rütbesi ile mezun olup ilk askeri görevine Şam'da başlamıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde ordu ile siyaset iç içeydi.

Mustafa Kemal'in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Osmanlı Devleti'nde ordunun siyasete karıştığının göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması
Soru Açıklaması
2.
Mustafa Kemal Selanik ve Manastır şehirlerindeki askeri eğitimi sırasında Mehmet Emin Yurdakul'un ve Namık Kemal'in eserlerini okudu. Bu kişiler Mustafa Kemal'in Türk tarihi ve Türk kültürü ile ilgili fikirlerinin şekillenmesinde etkili oldu.

Bu kişilerin eserlerinin ve fikirlerinin Mustafa Kemal'de aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin şekillenmesinde etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
3.
Mustafa Kemal başlangıçta, annesi Zübeyde Hanım'ın isteği üzerine geleneksel tarzda eğitim veren bir okula başlamıştı. Fakat kısa bir süre sonra kendi isteği ile Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti ve öğrenimini burada devam ettirdi. Şemsi Efendi Mektebi, batılı ilköğretim anlayışı ile eğitim veren bir okuldu.

Bu durumun Mustafa Kemal'in hayatında aşağı­dakilerden öncelikle hangisine neden olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" Yenilikçi bir eğitim almasına
Soru Açıklaması
4.
Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda atandığı Suriye - Filistin Cephesinde Alman general ve subaylarının Türk askerinin duygu ve düşüncelerini anlayamadık­ları için başarısız olunduğunu, bu komutanların komu­tası altında olmak istemediğini çeşitli şekillerde İstan­bul'daki yöneticilerine bildirmiştir.

Bu durum Mustafa Kemal'in;

1- Milliyetçilik

2- Bağımsızlık

3- Ümmetçilik

4- Batıcılık

fikirlerinden hangilerinin etkisinde olduğunun göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
General C.F. Aspinall'in Çanakkale Savaşları ile ilgili kitabında Mustafa Kemal'den şu şekilde bah­sedilmektedir: " ... 9 Ağustos'ta bir an içinde şimal (kuzey) mıntıka komutanlığına tayin edilerek burada gösterdiği yüksek cesaretli hareketlerdir ki, 9'uncu kolordunun ilerlemesine mani olmuş ve bunu durdur­muştur. Bizzat yaptığı bir keşiften sonra Conk­bayırı'nda yaptığı çok parlak bir mukabil taarruz net­icesinde Türkler Sarı bayır Sırtları üzerinde gayrı kabili zapt bir mevziiye yerleştiler. Tarihte, bir tümen komu­tanının üç muhtelif yerde vaziyete nüfuz ederek yalnız bir muharebenin gidişine değil, aynı zamanda bir seferin akıbetine ve belki bir milletin kaderine tesir yapacak vaziyet ihdas etmesine nadiren tesadüf edilir."

Bu bilgilere bakılarak İngiliz generalinin Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki düşüncelerden hangi­sine sahip olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "E" Askeri alandaki başarısı sömürge altındaki diğer milletlere de örnek oluşturmuştur.
Soru Açıklaması
6.
1. Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'a çağrılan Mustafa Kemal, İstanbul yönetimi ve padişah ile görüşüp direniş çareleri aramış ancak olumlu bir sonuç alamamıştır.

Bu durumun ardından Mustafa Kemal'in benim­sediği tutum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Anadolu'ya geçerek ulusal direnişin başlatılması
Soru Açıklaması
7.
Sanayileşmiş devletlerin işgalleri ve milliyetçi ayak­lanmalar 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde büyük toprak kayıplarına neden olmuştur.

Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin toprak kayıplarını kolaylaştırdığı söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Monarşiyle yönetilmesi
Soru Açıklaması
8.
İttihat ve Terakki yönetimi 1914'te yaptığı düzenle­melerle ithalat sırasında alınan gümrük vergilerini yükseltmiştir.

Buna göre İttihatçıların,

1- ekonomide dışa bağımlılığı azaltma,

2- yerli üretimin rekabet olanaklarını geliştirme,

3- ithal ürünlere çeşitlilik kazandırma

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
Balkanlarda savaş tehlikesi çıkması üzerine Avrupalı devletler, savaş sonunda olabilecek sınır değişiklik­lerini kabul etmeyeceklerini bildirmişlerdir. Ancak imzalanan antlaşmalarla oluşan sınır değişimlerine ses çıkarmamışlardır.

Buna göre, Avrupalı devletler için,

1- Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak istemişlerdir.

2- smanlı Devleti'nin kazanacağını düşünmüşlerdir

3- İki yüzlü bir politika takip etmişlerdir.

yorumlarından hangilerinin söylenmesi doğru olur?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Balkan topraklarının kaybedilmesinin Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "D" Teokratik devlet anlayışının etkinliğini kaybetme­sine
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya TEST - 2
11.
Osmanlı Devleti'nin zorunlu göç uyguladığı Doğu Anadolu'da Ermenilerden başka Süryani, Keldani, Musevi ve Rum gibi gayrimüslimler de yaşıyordu. Ancak zorunlu göç sadece Anadolu'da isyan çıkararak köyleri yakan Ermeniler için uygulanmıştır.

Bu duruma göre,

1- Ermeni nüfusun az olduğu,

2- zorunlu göçe sadece devlete zarar verenlerin tabi tutulduğu,

3- gayrimüslimlerin Osmanlı yönetiminden memnun olduğu

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
12.
Avrupa'da 17. ve 18. yüzyıllarda insan hakları bildirileri halk hareketleriyle mevcut yönetimlere kabul ettirilmişken, Osmanlı Devleti'nde benzer yasal düzenlemeler ancak 19. yüzyılda ve padişah ya da yönetici sınıfların önderliğinde gerçekleştirilmiştir.

Bu durum Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Toplumda demokrasi bilincinin gelişmemiş olmasıyla
Soru Açıklaması
13.
20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti Balkanlardaki azınlıkların tamamına yakınını kaybetmiştir.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

1- monarşiye dayalı siyasal rejim,

2- teokratik devlet anlayışı,

3- imparatorluk niteliği

olgularından hangilerinde bir değişikliğe neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal, 31 Mart İsyanı'nı bastırmakla görevli Hareket Ordusu'nun görevini şu şekilde açıklamıştır: Hareket Ordusu'nun amaç ve görevi, meşrutiyet hü­kümetimizi hiçbir kuvvetin sarsamayacağı surette sağlamlaştırmak ve anayasanın üstünde hiçbir ka­nun, hiçbir kuvvet olmadığını ve olamayacağını ispat etmek ve meşrutiyetin yerleşmesinden rahatsız olan vatan ve millet hainlerine kesinlikle bir ders vermek­tir.

Mustafa Kemal'in bu sözlerinde aşağıdaki konu­lardan hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Ordunun siyaset kurumundan üstün olduğuna
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti her ne kadar zayıf durumda olsa da, Boğazlar ve Doğu Akdeniz üzerindeki konumu, Süveyş Kanalı üzerinde baskı yapabilecek pozisyon­da bulunması stratejik önemini artırmıştır.

Bu paragrafta Almanya'nın, Osmanlı Devleti'ni kendi yanında dünya savaşına çekmek istemesin­deki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Jeopolitik konumu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.