TYT Tarih XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya TEST - 1


XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya TEST - 1
1.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir yapısının oluşmasında Selanik şehrinin önemli bir yeri vardır.

Mustafa Kemal'in doğduğu ve eğitiminin ilk yıl­larını gerçekleştirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin, Mustafa Kemal'in çok kültürlü toplum yapısının bir arada ve barış içinde yaşayabilmesi için gerekli olan şartların oluşturul­ması hakkındaki fikirlerinin oluşmasında daha etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" Farklı etnik kökenden insanların bir arda yaşıyor olması
Soru Açıklaması
2.
Selanik şehrinin demokrasi, cumhuriyet, eşitlik  gibi fikirlerden ülkenin diğer bölgelerine göre daha çabuk etkilenmesinde; 

1- Uluslararası bir liman şehri olması

2- İstanbul'a yakın olması

3- Osmanlı Devleti'nin Batı sınırlarında bulunması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savu­nulabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Selanik şehrinin;

1- Farklı dinlere inanan ve farklı dilleri konuşan toplu-lukların bir arda yaşadığı bir şehir olması,

2- İş imkanlarının gelişmiş olması

3- Demiryolları ve denizyollarının üzerinde olması

özelliklerinden hangilerinin, Mustafa Kemal'in "hoşgörü" kültürüne sahip olmasında etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.
Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'nde okurken Fransızca eğitim almaya başlamış, Fransızca gazeteleri ve diğer yayınları takip etmeye çalışmış, edebiyata ve hitabete ilgi duymuş, bu alanda Doğu ve Avrupa klasiklerini okumuştur.

Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Diğer arkadaşlannın gelişmesinde de etkili olmuştur.
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'nde okurken Franszı İhtilal fikirlerinin oluşumu ile ilgili Voltaire, Montesqieu, J. J. Rousseau gibi Fransız aydınlarının eserlerini okumuş, bunun yanında Faruk Nafiz Çamlı­bel, Yahya Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Namık Kemal gibi yazarları da büyük bir ilgi ve dikkat ile takip etmiştir.

Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal'in düşünce yapısı ile ilgili olarak ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Doğu ve Batı'nın sentezini oluşturmaya çalıştığı
Soru Açıklaması
6.
Mustafa Kemal askeri eğitimini alırken sadece askeri alanda değil tarih, matematik gibi sosyal ve pozitif bi­limlere ilgi duymuş, bu alanlarda da kitaplar okumuştur.

Buna göre,

1- kendini geliştirmeye çalıştığı,

2- öğretmenleri tarafından taktir edildiği,

3- milliyetçilik düşüncesinden etkilendiği

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Mustafa Kemal'in düşünce hayatını etkileyen şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz
Doğru Cevap: "A" Atina
Soru Açıklaması
8.
Mustafa Kemal, 1. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti'ni temsil etmek amacıyla katıldığı Fransa'daki Picardie Manevralarında fikirleri ile Mareşal Foch'un dikkatini çekmiş ve protokole aykırı olarak rütbesi albaydan düşük olduğu halde Mareşalin düzenlediği bir programa davet edilmişti. Bu manevralar sırasında subaylar, Mustafa Kemal'in düşüncelerini dinlemek istemeyince bir asker Mustafa Kemal'e başındaki fesi göstererek şunları söylemiştir: "Başınızda bu komik başlık olduğu sürece hiç kimse kafanızın içindekilere itibar etmeyecektir."

Bu durumun, Mustafa Kemal'in aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisini yapmasında etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Kılık - kıyafetin düzenlenmesi
Soru Açıklaması
9.
Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik dönemlerini geçirdiği Balkan topraklarında Rusya, İngiltere ve Fransa, konsoloslukları aracılığıyla bölgedeki azınlık­ları kışkırtmaya ve bağımsız olmaları için destekle­meye çalışmaktaydı. Bu ayrılıkların gerçekleşmesini önlemek amacıyla meşrutiyet idaresine geçilmesini amaçlayan Osmanlı aydınları özellikle Manastır ve Selanik şehirlerinde yerleşmişlerdi.

Bu durumun Mustafa Kemal'e aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Siyasi gelişmeleri yakından izleme
Soru Açıklaması
10.
Mustafa Kemal, 31 Mart İsyanını bastırarak meşru-tiye! yönetiminin devam etmesini sağlayan Hareket Ordusu'nda kurmay subaylık yapmıştır.

Bu duruma bakılarak Mustafa Kemalle ilgili aşağı­daki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Yenilikleri desteklemiştir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya TEST - 1
11.
Mustafa Kemal'in arkadaşlarından biri olan Arif Bey, askeri okul hayatı yıllarında Mustafa Kemal'e "Subay olmazsan ne yaparsın?" diye sorunca, Mustafa Kemal; "Seni bilmiyorum fakat ben kesinlikle kurmay subay olacağım." cevabını vermiştir.

Bu durum Mustafa Kemal'in,

1- idealist,

2- inkılapçı,

3- gerçekçi

unsurlarından hangilerine sahip olduğunun  göstergesidir
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
12.
Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden biri olan Rauf Bey, Mustafa Kemal ile ilgili hatıralarını aktarırken şunları söylemiştir: "Mustafa Kemal Paşa mücade­leye atılmasaydı bu millet kurtulamazdı. Anadolu'nun tehlikeye düşen yerlerinde, batıda, doğuda ve güneyde başlayan bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan zayıf, milli ve bölgesel savunma hareketi, her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi."

Rauf Bey'in bu cümleleri ile Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişisel özelliklerinden öncelikle hangisini vurguladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Birleştiriciliğini
Soru Açıklaması
13.
Mustafa Kemal, Şemsi Efendi Mektebi'nde devam ederken babası Ali Rıza Efendi 1893'te vefat etti. Bunun üzerine annesi Zübeyde Hanım ile birlikte dayısının çiftliğine yerleştiler. Bir süre sonra Mustafa Kemal, Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne başladı. Fakat askerlik mesleğini çok sevdiği için gizlice sınavlarına girip kazandığı Selanik Askeri Rüştiyesi'ne geçti ve ortaokul düzeyindeki askeri eğitimini burada tamam­ladı.

Bu bilgilerden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili olarak,

1- askeri eğitimine Selanik'te başladığı,

2- askeri eğitimine başlamasını başlangıçta gizli tut­tuğu

3- ilkokul eğitiminde aksaklık yaşadığı

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal'in doğduğu ve eğitim hayatına başladığı şehir olan Selanik'te Türkçe, Rumca, İbran­ice, Bulgarca konuşan topluluklar bir arada yaşamak­taydı. Şehrin bu yapısının da etkisi ile Avrupa'da çeşitli dillerde yayınlanan birçok kitap ve gazete en hızlı şek­ilde Selanik'e gelirdi. Mustafa Kemal'in ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim aldığı dönemde Selanik'teki ve çevresindeki kültürel yapı bu şekildeydi.

Bu durumun Mustafa Kemal'in fikir hayatında nasıl bir etki yaptığı söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Avrupalı devletlerin ayrılıkçı politikaları nedeniyle yabancı devletlere karşı düşmanca bir tavır oluş­turmuştur.
Soru Açıklaması
15.
Ahmet Emin Yalman tarafından Atatürk'ün hayatı ile ilgili yazılmış olan bir kitapta, Mustafa Kemal'in dilin­den, ilkokula gidişi şöyle anlatılmaktadır: "Çocukluğu­ma dair ilk hatırladığım şey, mektebe gitmek mesele­sine aittir. Bundan dolayı anamla babam arasında şid­detli bir mücadele vardı. Annem, ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Rüsumatta memur olan babam, o zaman yeni açılan Şemsi Efendi'nin mektebine devam etmeme ve yeni usul üzerine okumama taraftardı. Nihayet babam işi mahirane bir surette halletti: Evvela merasim-i mutade ile mahalle mektebine başladım. Bu suretle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden çıktım. Şemsi Efendi'nin mek­tebine kaydedildim."

Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Şemsi Efendi Mektebi, Mustafa Kemal'in fikir hay­atını etkileyen en önemli okul olmuştur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.