TYT Tarih XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim TEST - 2


XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim TEST - 2
1.
Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda savaş alanlarından büyük topraklar kaybederek ayrılmaya başlamıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinde etkili ol­duğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Ulema sınıfının yönetimdeki etkinliğini yitirmesinde
Soru Açıklaması
2.
18. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Divan'da iç ve dış yazışmaları yürüten kalemiye sınıfının önem kazan­dığı görülmüştür.

Bu gelişmenin görülmesinde,

1- fetih politikasının yerini diplomatik çözüm arayışlarına bırakması,

2- Batılılaşma amaçlı yeniliklerin kültürel alana da yayılması

3- merkezi otoritenin zayıflaması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu­labilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda görülen;

1- Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması,

2- Deniz Mühendishanesi'nin açılması,

3- Avrupa'da elçiler görevlendirilmesi

düzenlemelerinden hangileri askeri amaçlarla gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti, 18. yüzyıl başında kaybettiği toprakları geri almaya yönelik bir politika belir­lemişken 1718 yılından itibaren mevcut toprakları koruma politikasıyla hareket etmiştir.

Buna göre, Osmanlı Devleti için,

1- Öncelikli hedefine ulaşamamıştır.

2- Taarruz yerine savunmaya dayalı bir anlayışa yönelmiştir.

3- Rakiplerinin gücünü kabul etmiştir.

ifadelerinden hangilerinin söylenmesi doğru olur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti Ruslara savaş tazminatı ödemek zorunda kalmıştır. Ayrıca Rusya, lstanbul'da elçi bulundurma hakkı elde etmiştir.

Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti'nin,

1- iktisadi,

2- diplomatik,

3- kültürel

alanlarından hangilerinde zor durumda kaldığının kanıtıdır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda ayanların vergi toplama ve fiyatları kontrol etme yetkilerine sahip olmasının,

1- fiyatların düşmesi,

2- merkeziyetçi yönetimin zayıflaması,

3- Batılı ıslahatların kesintiye uğraması

durumlarından hangilerine neden olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti 1798'de Fransa tarafından işgal edilen Mısır'ı, İngiltere ve Rusya'dan aldığı destekle işgalden kurtarmıştır.

Bu durum,

1- Osmanlı Devleti uluslararası çıkar çatışmaların­dan yararlanmıştır.

2- Milliyetçilik fikri Osmanlı topraklarında etkili olmaya başlamıştır.

3- Avrupalı devletler Osmanlı topraklarını koruma politikalarından vazgeçmiştir.

yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.
Karlofça Antlaşması'yla Mora Yarımadası Venedik'e bırakılmıştır. Venedik'in Ortodoks Mora halkına baskı yapması üzerine Mora halkı Osmanlı Devleti'nden yardım istemiş ve başlayan savaşta Osmanlı kuvvet­leri Venedik'i yenilgiye uğratmıştır.

Bu bilgilere bakıldığında,

1- Osmanlı Devleti'nin Karlofça Antlaşması'yla kay­bettiği yerleri geri aldığı,

2- Hristiyanlar arasında mezhepsel mücadele bulunduğu,

3- Osmanlı Devleti'nin kurtarıcı olarak görüldüğü

yargılarından hangilerinin söylenmesi doğru olur?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Rusya'nın 18. yüzyıldaki aşağıdaki girişim­lerinden hangisinin Osmanlı Devleti ile ilişki­lerinin bozulmasında etkili olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "E" Batılılaşma hareketlerine yoğunluk kazandırması
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda yaptığı aşağı­daki ıslahatlardan hangisi, bilimsel ve teknik ala­nın geliştirilmeye çalışıldığına kanıt oluşturmaz?
Doğru Cevap: "D" Aynı anda birden fazla devletle savaşılması
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim TEST - 2
11.
1703-1730 yılları arasında hükümdar olan 3. Ah­met'in iktidarının ilk on yılında dokuz sadrazam de­ğişikliği olmuştur.

Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisine bir kanıt olabilir?
Doğru Cevap: "E" Yönetimde istikrarsızlıklar yaşanmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Küçük Kaynarca Antlaşması'nın 7. ve 14. maddeleri­ne göre; Rusya, elçilik binası haricinde Galata'da Rumlar için genel bir kilise yaptırma hakkını elde etmiştir. Bu kilisenin denetimi Rusya'ya verilmiş, ayrı­ca Rusya'nın bu kilise yararına Babıali'den taleplerde bulunabilmesi ve Babıali'nin bu istekleri iyi niyetle karşılaması esası kabul edilmiştir.

Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisine bir kanıt olamaz?
Doğru Cevap: "A" Müslüman tebaanın devlete olan güveni artmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Lale Devri'nde Doğu klasiklerinden çeviriler yapıldığı gibi Avrupa'nın barok ve rokoko tarzı örnek alınarak mimari eserler de ortaya konmuştur.

sadece bu gelişme dikkate alındığında Lale Devri içn aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kültürel etkinlikler hızlanmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti'yle ilgili 18. yüzyıla ait olarak verilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, "Geri­lemenin yeni önlemler getirdiği" yargısını doğrula­dığı söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Saray masraflarının artması
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti 1739 Belgrat Antlaşması sonrasında bu antlaşmada arabuluculuk yapan Fransa'ya Ku­düs'teki Katolik kiliselerinin bakım ve onarımını yap­ma hakkı verilmiştir.

Bu durum Osmanlı Devleti'nin,

1- egemenlik,

2- hoşgörülü,

3- bağımsızlık

unsurlarından hangileriyle kesinlikle çelişmez?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.