TYT Tarih XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim TEST - 1


XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim TEST - 1
1.
18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ulema sınıfı üyeleri ile bazı askeri ve bürokratik çevreler, alanı ol­dukça dar tutulmasına rağmen yapılan yeniliklere karşı koymuşlardır.

Yenilik karşıtlarının bu tutumları aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
Doğru Cevap: "A" Ayrıcalıklarını yitireceklerini düşünmelerine
Soru Açıklaması
2.
Hilafetin Osmanlı padişahlarınca temsil edilmeye başlanmasının ardından, uzun bir zaman bu kurumun gücünü kullanmamış olan Osmanlı Devleti, 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra hilafeti ön plana çıkar­ma ihtiyacı hissetmiştir.

Osmanlı Devleti'nde görülen bu tutum değişikli­ğinde,

1- Müslüman nüfusun çoğunluğu oluşturduğu toprak-ların kaybedilmeye başlanması,

2- devletin askeri ve siyasi açıdan zayıflaması,

3- Batılı kurumları örnek alan ıslahatlara başlanması

durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nde 3. Mustafa zamanında devlet mülkiyeti altındaki bazı arazilerin "esham" olarak adlandırılan hisse senetleri düzenlenerek ülke içinde satışına başlanmıştır.

Bu düzenlemeyle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Bütçe açıklarının kapatılmasının
Soru Açıklaması
4.
18. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından iiyanlara,

1- vergi toplama,

2- fiyatları kontrol etme,

3- bölgenin güvenliğini sağlama görevler verilmiştir.

Bu görevlerden hangileri ayanların halk üzerinde etkili olduğunun bir kanıtıdır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
1718 tarihli Pasarofça Antlaşması'nın ardından birden fazla devletle savaşamayacağını fark eden Osmanlı Devleti, kaybettiği toprakları geri alma amacından vazgeçerek var olan topraklarını barışçıl yollarla elinde tutma amaçlı politikalar geliştirmiştir.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

1- yayılmaya dayalı fetih politikasının terk edilmesi,

2- diplomasinin ön plana çıkarılması,

3- teokratik devlet yapısının zayıflaması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti'nde klasik dönem divan bürokra­sisinde nişancıya bağlı olarak dış yazışmaları yürüt­mekle görevli olan reisülküttaplar 17. yüzyılda bağımsız bir birime dönüşmüştür. 18. yüzyılda ise sadrazamlığa getirilen kişilerin reisülküttapların arasından görevlendirildiği görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine bağlanabi­lir?
Doğru Cevap: "A" Diplomasinin giderek önem kazanmasına
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan başlayarak Avru­pa'da elçilikler açmaya başlamış, böylelikle batıdaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin nedenlerini anla­maya çalışmıştır.

Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" ıslahatların devlet denetiminin dışındaki unsurlar­ca gerçekleştirilmesini sağlamıştır.
Soru Açıklaması
8.
3. Selim'in,

1- Batı'daki gelişmeleri izleyebilmek amacıyla yeni elçilikler açma,

2- ilk resmi matbaayı kurma,

3- yeni kurduğu ordu için yeni bir hazine oluşturma

girişimlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin sorunlarını mevcut gelirleriyle çözemeyeceğini fark ettiğini kanıtlar?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
9.
18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ayan olarak ad­landırılan ve büyük ölçekli toprak mülkiyetini elinde bulunduran yerel unsurlar devlet tarafından vergi top­lama, fiyatları kontrol etme gibi yetkilere sahip kılın­mışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gösterge­sidir?
Doğru Cevap: "A" Yerel güç odaklarına resmiyet kazandırıldığının
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda yaptığı ıslahat­ları 17. yüzyılda gerçekleştirdiği ıslahatlardan ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Avrupalı kurumları örnek almaları
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim TEST - 1
11.
Osmanlı Devleti'nde Batı uygarlığı örnek alınarak yapılan ıslahatlar 18. yüzyılda Avrupalı devletler karşısında alınan ağır yenilgilerin ardından başla­mıştır. 

Buna göre, Batı uygarlığını model alan ıslahatların aşağıdaki alanlardan hangisinde başladığı söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "A" Askeri yapıda
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda görülen aşağı­daki gelişmelerden hangisinde savaşlarda alınan yenilgilerin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Mevcut ticaret yollarının önemini kaybetmesinde
Soru Açıklaması
13.
18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gerçekleştiri­len aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin kültü­rel yapının değişmesinde diğerlerinden daha etki­li olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Klasik eserlerin tercüme edilmesinin
Soru Açıklaması
14.
3. Selim Dönemi'nde orduya teknik subay yetiştirmek için kurulan Deniz Mühendishanesi'nde okutulması amacıyla Fransa'dan ders kitapları getirtilmiş, bu ki­taplar Türkçeye tercüme edilmiştir.

Buna göre, Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak aşağı­daki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Batı uygarlığının askeri ve teknik üstünlüğünü ka­bul etmiştir.
Soru Açıklaması
15.
18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toprak bütün­lüğünü korumakta zorlanması, kapitülasyonlardan yararlanan devlet sayısının artmasına neden olmuş­tur.

Buna göre, Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlara yaygınlık kazandırmasında aşağıdakilerden han­gisinin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti'nin Avrupa karşısındaki askeri .-1;! üstünlüğünü yitirmesinin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.