TYT Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar TEST - 2


Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar TEST - 2
1.
Kültepe'de bulunan Asur tabletlerinden birinde şöyle bir ifade bulunur: "Kaçak mallar yakalandı. Kaçak­çıları hapse attık. Bütün ülkeye kaçakçılar hakkında bilgiler verildi. Dikkat, kaçakçılık yapmayın!".

Bu duruma dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Vergi kaybının önlenmeye çalışıldığına
Soru Açıklaması
2.
Urartular Anadolu'da ilk defa federal anlayışta bir devlet kurmuşlardır.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden han­gisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Sarp ve engebeli bir coğrafyada egemenlik kurulması
Soru Açıklaması
3.
Anadolu, tarih boyunca pek çok uygarlığa yurt olmuştur.

Bu uygarlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Sümerler
Soru Açıklaması
4.
Resim yazısı Mısır'dan Fenike'ye, Fenike'den de Yunanistan'a geçerken değişikliğe uğramış, harflere dönüşmüştür. Fenikelilerin, 22 harften meydana gelen Fenike alfabesini daha sonraki dönemlerde Yunanlılar ve Romalılar yeniden düzenlemişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "B" Ülkeler arasında kültür alışverişinin bulunduğunu
Soru Açıklaması
5.
Hititlerde toprağın mülkiyeti krala aitti. Kral, toprakları kendisine hizmet edenlere, yönetici ve halka işlet­meleri amacıyla verirdi.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engelle­meye yönelik olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Özel toprak mülkiyetinin yaygınlaşmasını
Soru Açıklaması
6.
Sümerler, ziggurat denilen çok katlı tapınaklar yap­tılar. Zigguratlar tahıl ambarı, soğuk hava deposu, gözlem evi gibi işlevlerinin yanında ilk dönemlerde okul olarak da kullanıldı.

Buna göre, Sümerlerin aşağıdaki alanların han­gisinde gelişme gösterdiği söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Askerı
Soru Açıklaması
7.
Alacahöyük'te yapılan kazılar sonucunda Hattilere ait altın taç, kemer tokaları, kolye, bilezik gibi süs eşyaları ile Hallilerin dinı inanışlarını gösteren geyik ve boğa heykelcikleri çıkarılmıştır.

Alacahöyük'teki buluntular aşağıdakilerden han­gisine kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Dinı inanışın sanat üzerinde etkili olduğuna
Soru Açıklaması
8.
Kağan: "İlk objektif tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Anallar denilen yıllıklarda krallar zaferlerinin yanında yenilgilerini ve günlük olayları da yazmışlardır."

Berensu: " ... zira öldükten sonra tanrıya hesap ve­receklerini düşünmüşlerdir."

Bu diyalogda sözü edilen uygarlık aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hitit
Soru Açıklaması
9.
Mısırlılarla ilgili bir proje ödevi hazırlayan Ahmet, pro­jesinde MÖ 1200 yılında Ege göçleri sonucunda Mısır lmparatorluğu'nun zayıfladığını öğrendi. Mısır İm­paratorluğu'nun önce Asurlular ve Persler tarafından işgal edildiği bilgisine; daha sonra Makedonya Kralı Büyük lskender'in egemenliğine giren imparatorluğun MÖ 30 yılında Romalıların Mısır'ı ele geçirmesiyle so­na erdiği bilgisine ulaşmıştır.

Buna göre Mısır coğrafyası ile ilgili,

1- farklı uygarlıkların işgaline uğradığı,

2- ticari öneminin zamanla azaldığı,

3- farklı uygarlıklar tarafından merkez seçildiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Lidyalılar paralı askerlerden oluşan ordular kur­muşlardır. Sürekli olmayan ve gerektiğinde oluşturu­lan bu ordunun askerleri vatan sevgisiyle değil, maddi çıkar için savaşmışlardır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol­duğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Devletin yıkılmasına
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar TEST - 2
11.
İyonlarda kültür ve uygarlığın gelişmesinde aşağı­dakilerden hangisinin daha etkili olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "D" Düşünce özgürlüğüne önem verilmesinin
Soru Açıklaması
12.
Yunanistan'da Atina, Sparta, Karini ve Tebai gibi polis adı verilen şehir devletleri bulunmaktaydı. Halk soylu­lar, tüccarlar, köylüler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Arhan (yönetici) Kleistenes seçim sistemi ve idari yapı üzerinde yenilikler yapmış, halk mec­lisinin önemli bir kurum haline gelmesini sağlayarak sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmıştı.

Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangi­sine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" İnsan hakları kavramının gelişme gösterdiğine
Soru Açıklaması
13.
Büyük lskender'in ölümünden sonra Anadolu'da kuru­lan Bergama Krallığı zamanında, parşömen denilen kağıt icat edilmiştir.

Bu durumun aşağıdaki alanlardan hangisinin gelişmesine doğrudan ortam oluşturduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "E" Kültürel
Soru Açıklaması
14.
Sümerler kubbe ve kemer tarzını kullanarak yapılar inşa ettiler. Ayı 30, yılı 360 gün olarak hesaplayıp ay yılını esas alan takvimi oluşturdular. Yüzey ve hacim ölçmenin formülünü bularak daireyi 360 dereceye böldüler.

Buna göre Sümerlerin,

1- mimari,

2- astronomi,

3- matematik

alanlarından hangilerinde geliştiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
15.
• MÖ 9 000 - MÖ 8 000: Orta Anadolu ve Güney Mezopotamya'da ırmak kenarlarında ilk kulübeler ortaya çıktı.

• MÖ 8 000 - MÖ 7 000 : Orta Doğu'da buğday ve arpa tarımı başladı.

Bu iki durum göz önüne alındığında aşağıdakiler­den hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İnsanlığın bilgi birikiminin arttığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.