TYT Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar TEST - 1


Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar TEST - 1
1.
Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı Tarih Öncesi Çağlar hakkında tarih bilimi aşağıda bir arada ve­rilen bilimlerin hangilerinden daha çok yararlanır?
Doğru Cevap: "D" Arkeoloji -Antropoloji
Soru Açıklaması
2.
Eski Taş (Paleolitik) Çağı'nda insanlar avcılık ve toplayıcılık ile hayatlarını sürdürmüşlerdir. Hayvan postlarını kullanarak soğuktan korunmuşlardır.

Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "C" İnsanların doğaya bağlı kaldığı
Soru Açıklaması
3.
Orta Taş Çağı'nda çakmak taşından yapılmış, mikrolit adı verilen ve günlük yaşamda kullanılan araç gereçler geliştirilmiştir. Bu çağın sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

Bu gelişmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "B" İnsan yaşamını kolaylaştıran gelişmeler yaşan­mıştır.
Soru Açıklaması
4.
Neolitik Çağ'da buzulların erimeye başlamasıyla mağara ve kaya sığınaklarında yaşayan insanlar, ovalara ve su kenarlarına inmişler; toprağı işlemeye başlamışlardır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol­duğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Madeni heykelciklerin yapılması
Soru Açıklaması
5.
Yeni Taş Çağı'nda insanlar kendilerine ağaç dalların­dan ve kamışlardan kulübeler yapmışlar ve köylerin etrafını hendek ve çitlerle çevirmişlerdir.

Köylerin etrafının hendek ve çitlerle çevirilme­sinin aşağıdaki amaçlardan hangisi ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Güvenliği sağlamak
Soru Açıklaması
6.
Yeni Taş Çağı'nda insanlar yiyecek ve içeceklerini muhafaza etmek için kilden küp, çanak, çömlek yap­mışlardır.

Bu açıklamada Yeni Taş Çağı'nda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt bulunur?
Doğru Cevap: "D" Topraktan araç gereç yapılmasının
Soru Açıklaması
7.
İnsanların ilk buldukları ve kullandıkları maden bakırdır. Bakırın tabiatta bol bulunması ve kolay işlenir olmasından dolayı bu madenden silah, günlük kullanıma yönelik kap kacak yapılmıştır.

Buna göre, Bakır Çağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" İnsanların madeni işlemeyi öğrendiğine
Soru Açıklaması
8.
Çayönü'ndeki arkeolojik kazılar sonucunda Ana­dolu'nun ilk çiftçilerinin bu yörede olduğu anlaşıl­mıştır. Çayönü'nde yapılan kazılarda, tahıl saplarını kesmek ve tahılı un haline getirmek için çakmak taşından ve volkanik camdan yapılmış orak ve bıçak­lar ile öğütme taşları bulunmuştur.

Buna göre, Çayönü ile ilgili aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Gelişmiş sanatsal eserlerin yapıldığı
Soru Açıklaması
9.
Tunç Çağı'nda Mezopotamya'da Sümer ve Akat, Anadolu'da Hititler gibi devletler ortaya çıkmıştır.

Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisinde doğ­rudan gelişme yaşandığını gösterir?
Doğru Cevap: "E" Siyasi
Soru Açıklaması
10.
Akat Krallığı, Mezopotamya'da kurulan ilk imparator­luktu. Akat Krallığı Elam, Anadolu, Suriye ve Yukarı Dicle bölgelerinin doğal zenginliklerini yağmaladı.

Buna göre Akatlarla ilgili,

1- farklı milletleri ve kültürleri egemenlik altına aldığı,

2- ele geçirdiği bölgelerden ekonomik gelir elde ettiği,

3- ticaret faaliyetlerinin gelişmiş olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar TEST - 1
11.
Sümerler, MÖ 4 bin yılında Güney Mezopotamya'ya geldikleri zaman bölge bataklıklarla kaplıydı. Sümer­ler, Dicle ve Fırat nehirlerinin yol açtığı bataklığı kuru­tarak sulama kanalları açmış ve tarımsal faaliyetleri başlatmışlardır.

Bu gelişmelerin,

1- ekonomik yaşamın gelişmesi,

2- üretim faaliyetlerinin artması,

3- halkın ülke dışına göç etmesi

durumlarından hangilerine neden olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
İlk Çağlarda dağlık bir konuma sahip olan Yunanistan, tarım yapmaya elverişli olmadığı için burada bulunan kavimler deniz ticaretine yönelmiştir.

Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "B" Coğrafi durumun ekonomik faaliyetleri etkilediği
Soru Açıklaması
13.
Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölge Mezo­potamya olarak adlandırılmıştır. Bu coğrafya tarihte sürekli istilalara ve göçlere sahne olmuştur.

Bu sonucun yaşanmasında,

1- verimli topraklara sahip olması,

2- su kaynaklarının bol olması,

3- ticarette değiş tokuş usulünün uygulanması,

4- siyasi birliğin daha geç kurulması

durumlarından hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
14.
Sümerler "site" denilen kent devletleri kurmuşlardır. Krallıkla yönetilen Sümer kent devletlerinin başında rahip - kral denilen kişiler bulunurdu. Bu kişilere pate­si veya ensi adı verilirdi.

Sümerlerdeki bu özellikler aşağıdakilerden han­gisini gösterir?
Doğru Cevap: "C" İdari alanda teşkilatlanmaya gidildiğini
Soru Açıklaması
15.
Persler, Anadolu'ya yeni yollar yaparak Kral Yolu'nu geliştirdiler. Düzenli bir haberleşme yani posta örgütü kurdular.

Buna göre, Perslerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Anadolu'yu yazı ile tanıştırdıkları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.