TYT Tarih Türk - İslam Devletleri TEST - 2


Türk - İslam Devletleri konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Türk - İslam Devletleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türk - İslam Devletleri konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türk - İslam Devletleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Türk - İslam Devletleri TEST - 2
1.
Karahanlılarda, ilk Türk devletlerinde olduğu gibi ikili sistem uygulanarak, devlet doğu ve batı olmak üzere iki koldan yönetilmiştir.

Bu uygulamanın,

1- merkezi otoritenin bozulması,

2- eski Türk veraset anlayışının değişmesi,

3- atabeyliklerin kurulması

durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
Selçuklu Sultanı Melikşah için Ermeni Tarihçi Mateos "İsa'nın evlatlarına çok iyi davrandı. Ermeni halkına refah, barış ve mutluluk getirdi." sözlerini kullanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak Melikşah için,

1- insani değerlere önem verdiği,

2- hoşgörülü bir tutum sergilediği,

3- halkını ülke yönetimine dahil ettiği

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Anadolu Selçukluları, boş topraklara yerleştirdiği göçebe topluluklara tarımsal araç ve malzeme yardımında bulunmuş, bu topluluklara başlangıç dönemleri için vergi muafiyeti sağlamıştır.

Buna göre,

1- yerleşik hayatın teşvik edilmesi,

2- tarımsal üretimin artırılması,

3- hazine giderlerinin azaltılması

amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmeye çalı­şıldığı söylenemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.
Türk - İslam devletlerinde görülen aşağıdaki özel­liklerden hangisi, İslamiyet'in Türk toplulukların­da sosyal ve kültürel yapının değişmesine neden olduğunu kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "A" Hayvancılığın yanında tarımın da yapılması
Soru Açıklaması
5.
Türk - İslam devletlerinde maliye, askerlik, iç ve dış yazışmalar ile adli işler ayrı divanlar tarafından yürü­tülmüştür.

Buna göre,

1- düzenli bir bürokratik yapının oluşturulduğu,

2- idari işleyişin kolaylaştırılmaya çalışıldığı,

3- diplomasinin önemini kaybettiği

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Büyük Selçuklu Devleti'nde ikta olarak adlandırılan ve mülkiyeti devlete ait olan toprakların vergi gelirleri taşrada görev yapan memurlara maaş karşılığı olarak bırakılmıştır.

Bu uygulamanın,

1- hazine giderlerinin azaltılması,

2- feodal oluşumların önlenmesi,

3- merkeziyetçi yönetimin zayıflaması

durumlarından hangilerine neden olduğu savunu­labilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
Moğol baskısından kaçan göçebe Türkmenlerin Ana­dolu'da genellikle Bizans hududuna yerleştirildiği görülmüştür.

Selçuklular bu uygulamayla,

1- sınır güvenliğini sağlama,

2- yerleşik hayatı yaygınlaştırma,

3- Anadolu'da Türk nüfuzunu artırma

konularından hangilerinde avantaj elde etmişlerdir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Arap devletlerinde (Emevi - Abbasi), devlet başkanı olan halife, Müslümanların lideri olduğu gibi ülke yönetiminden de sorumluydu. 1058 yılında Abbasi halifesi, temsil ettiği dünyevi gücü Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e devretti.

Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur?
Doğru Cevap: "B" Dini ve siyasi otoritenin birbirinden ayrıldığı
Soru Açıklaması
9.
Karahanlıların,

1- resmi dil olarak Türkçeyi kullanma,

2- İslamiyet öncesi Türklerin kullandıkları hükümdarlık unvanlarını devam ettirme,

3- sosyal devlet anlayışını geliştirme

özelliklerinden hangileriyle ulusal kimliklerini korumaya çalıştıkları söylenemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
10.
Memluklu Devleti'yle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi, "İslam dünyasının koruyucusu oldukları" yargısına kanıt olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti'yle savaşlar yapmışlardır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Türk - İslam Devletleri TEST - 2
11.
Büyük Selçuklu Devleti'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, yönetici sayısının artırıl­masına ihtiyaç duyulmasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Ülke sınırlarının genişlemesi
Soru Açıklaması
12.
Avrupalılar 12. yüzyıldan başlayarak Anadolu için Türkiye adını kullanmışlardır.

Bu durumda, Anadolu'da aşağıdaki alanlardan hangisinde yaşanan değişikliğin daha etkili ol­duğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Etnik yapıda
Soru Açıklaması
13.
Anadolu Selçukluları, Moğolların Orta Asya'yı isti­lasının ardından Anadolu'ya sığınan göçebe Türk toplulukların Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yerleşik hayata geçmelerini sağlamıştır.

Bu durumun Anadolu Selçuklu Devleti'nde,

1- tarımsal üretim,

2- Türkleştirme,

3- merkezi otorite

unsurlarından hangileri üzerinde olumlu etki yaptığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
Türkler, İslam dünyasının korunmasında ve İslami­yet'in yayılmasında önemli görevler üstlenmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı kanıtlamak için kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" Anadolu Selçuklularının Anadolu Türk siyasal bir­liğini sağlamaları
Soru Açıklaması
15.
Karahanlılar diplomatik yazışmalarını Uygur harf­leriyle ve Türkçe yaptıkları halde Gazneliler resmi yazışmalarında Arapçayı, Büyük Selçuklular ise Fars­çayı kullanmışlardır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinden kay­naklandığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Türk dünyasında farklı kültürlerin etkisinin görülmesine
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.