TYT Tarih Türk - İslam Devletleri TEST - 1


Türk - İslam Devletleri konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Türk - İslam Devletleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türk - İslam Devletleri konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türk - İslam Devletleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Türk - İslam Devletleri TEST - 1
1.
Anadolu Selçuklularında kendisine toprak verilen reayanın bu toprakları geçerli bir neden olmaksızın terk etmesi caydırıcı önlemlerle yasaklanmış, reaya üretim yapmadığı dönemlerde bile vergi ödemek zorunda bırakılmıştır.

Anadolu Selçuklularının böyle bir tutum geliştir­melerinde;

1- ülke içinde yerleşim ve göç anarşisinin oluşmasına engel olma,

2- üretimde devamlılık sağlama,

3- yerleşik hayata geçişi hızlandırma

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylene­bilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
İlk Türk topluluklarında olduğu gibi Türk - İslam devletlerinde de "Ülke, hanedanın ortak malıdır." anlayışı geçerliliğini sürdürmüştür.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "C" Farklı ailelerin iktidarı ele geçirmesi
Soru Açıklaması
3.
Büyük Selçuklularda taşrada devleti temsil eden ikta memurlarına, hizmetlerine karşılık olarak görev yap­tıkları toprakların yalnızca vergi gelirleri bırakılmış, topraklar genellikle devlet mülkiyeti altında tutulmuş­tur.

Selçukluların bu tutumlarıyla,

1- feodal unsurların oluşumuna engel olma,

2- devletin denetimi dışında toprakların el değiştirmesini önleme,

3- merkeziyetçi devlet yapısını koruma

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalış­tığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Anadolu Selçuklularında melik adı verilen şehzadelerin,

1- para bastırma,

2- savaş açma,

3- diplomatik görüş bildirme

yetkilerinden hangilerinin kısıtlanmasında ülke bütünlüğünün korunması anlayışının etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Türk - İslam devletlerinde ikta topraklarının mülkiyeti devlete, işleme hakkı reayaya, vergi gelirleri ise asker besleme karşılığında ikta memurlarına ait olmuştur.

Buna göre, ikta sisteminin aşağıdakilerden han­gisini ortaya çıkardığı söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Merkeziyetçi yönetimin zayıflamasını
Soru Açıklaması
6.
İslamiyet'i kabul eden Türk devletlerinde İslamiyet öncesinde görülen kut anlayışı varlığını devam ettir­miştir. Hükümdarların yönetme yetkisini Tanrı'dan al­dıklarına ve kan bağıyla aileye geçtiğine inanılmıştır.

Bu özelliğin;

1- monarşik rejimin devam ettirilmesi,

2- taht kavgalarının yaşanması,

3- siyasal birliğin korunması

durumlarından hangilerini zorlaştırdığı söylene­bilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.
Büyük Selçuklular, Anadolu'da Bizans İmparatorlu­ğu'yla savaşan Türk boyları için, fethedilen toprağın fetheden komutanlara bırakılması anlayışını geliştir­mişlerdir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol­duğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Devletin sınırlarının daralmasına
Soru Açıklaması
8.
Gazneliler Afgan topraklarında kurulmuş bir Türk -İslam devleti olmalarına karşın. kısa bir zamanda sınırlarını genişleterek farklı ırk ve dinden insanları barındıran bir imparatorluğa dönüşmüşlerdir.

Bu durumun Gaznelilerde,

1- ulusal kültür,

2- merkezi otorite,

3- hazine gelirleri

olgularından hangilerinin korunmasını zorlaştır­dığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
Selçuklularda, şehzadeleri yetiştirmek amacıyla görevlendirilen atabeyler. zamanla şehzadeye ait toprakları ele geçirerek "atabeylikler" kurmuştur.

Bu durum Selçuklular için, aşağıdakilerden han­gisini doğrulamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Merkezi iktidar gücünün zayıfladığını
Soru Açıklaması
10.
Anadolu Selçuklularında kalabalık ve köklü Türkmen aileleri merkeze uzak olan uç bölgelere iskan edil­miştir.

Anadolu Selçuklularının bu uygulamayla aşağıda­kilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Merkezi otoriteyi korumayı
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Türk - İslam Devletleri TEST - 1
11.
Türk - İslam devletlerinde sıklıkla karşılaşılan taht kavgalarında, iktidar mücadelelerinde yer alan şeh­zadeler zaman zaman komşu devletlerden destek almışlardır.

Bu durumun Türk - İslam devletlerinde,

1- içişlerine karışılmasının kolaylaşması,

2- siyasal birliğin korunamaması,

3- İslamiyet öncesi Türk kültüründen uzaklaşılması

gelişmelerinden hangilerinde etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
12.
Mısır'da kurulan Türk - İslam devletlerinde yönetenler ve ordu Türklerden oluşurken halkın büyük çoğunluğu Arap kökenlilerden oluşmuştur.

Bu durumun, Mısır'da kurulan Türk - İslam dev­letlerinde aşağıdakilerden hangisine neden oldu­ğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Siyasal ömürlerinin kısa olmasına
Soru Açıklaması
13.
Orta Asya'da kurulan ilk Türk - İslam devleti olan Ka­rahanlılar resmi dil olarak Türkçeyi kullanmışlardır.

Bu durumun görülmesinde Karahanlıların,

1- büyük çoğunluğunun Türk olduğu bir bölgede devlet kurmaları,

2- bürokratik kadroları Türklerden oluşturmaları,

3- İslamiyet öncesi geleneklere bağlılık göstermeleri

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
Anadolu Selçuklularında esnaf kuruluşları olan loncaların,

1- ürünlerin fiyat ve miktarlarını tespit etme,

2- yöneticilerini kendi içlerinden seçme,

3- esnafların devletle olan ilişkilerini düzenleme

özelliklerinden hangileriyle doğrudan haksız reka­betin oluşmasını engellemeye çalıştığı söylene­bilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
15.
Anadolu Selçuklularında medrese öğretmenliği yapan müderrislerin atamaları divan tarafından yapılmıştır.

Buna göre divanın,

1- yasama,

2- yürütme,

3- yargı

yetkilerinden hangilerini kullandığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.