TYT Tarih Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye TEST - 1


Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye TEST - 1
1.
Orta Doğu'da uzun yıllar istikrarsızlığın ve karışıklığın yaşanmasında;

- jeopolitik bakımdan önemli olan bölgede dünyanın en fazla petrol rezervlerinin olması,

- bölge devletlerinin silahlanmaya önem vermesi,

- gelir dağılımındaki uçurumlar etkili olmuştur.

Yalnızca bu bilgiden hareketle bölgedeki sorunlann,

1- ekonomik,

2- dinsel,

3- sosyal,

alanlardan hangilerindeki problemlerden kay­naklandığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'da sürekli sorunlar yaşanmasının nedenleri arasında aşağı­dakilerden hangisinin olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "C" Dünyanın gelişmişlik düzeyi bakımında yüksek } yerler olmaları
Soru Açıklaması
3.
Yunanistan Ege Denizi'nde bulunan On iki Ada'yı 1947'de ele geçirdikten sonra,Ege'ye tamamen ege­men olmak için çabalamıştır. Türkiye'nin Kıbrıs harekatından sonra da bu konuyu daha da büyüterek, Ege Denizi sorununun çıkmasına neden olmuştur.

Buna göre,

1- kıta sahanlığı,

2- ülke genelinde yaşayan Türk azınlıklar,

3- adaların silahlandırılması

unsurlarından hangilerinin Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Denizi'ne bağlı sorunlar olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
"Türkiye ile aramızda var olan askeri yardımın, amaçlarının dışında kullanılması için hükümetinizin ABD'nin olurunu alması gerekmektedir. Mevcut şart­lar altında Türkiye'nin Kıbrıs'a yapacağı bir müda­halede, ABD tarafından temin edilmiş askeri malze­menin kullanılmasına ABD'nin olur vermeyeceğini size bütün samimiyetimle ifade etmek isterim".

ABD Başkanı Johnson'un Türkiye Başbakanına yazdığı yukarıdaki mektuba bakılarak,

1- ABD'nin Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini istemediği,

2- Kıbrıs konusunda diplomatik yolların tamamen kapandığı,

3- Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahaleye son ver­mek zorunda kaldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
5.
Orta Doğu'nun önemli ülkelerinden İran'da yaklaşık yarım asır devam eden Pehlevi hanedanlığı kendine sadık dostlar yetiştirdiği gibi, karşıtlarını da yetiştir­miştir. Bu yüzden Pehlevi ailesinin saltanatına son veren İran devrimi, siyasi bakımdan dışlanmışların, dini bakımdan rahatsız olanların ve gelir dağılımından yeterince pay almayanların ortak paydada buluş­maları sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bu bilgilere göre;

1- ülkede dini konular yönünden sıkıntılar olduğu

2- bazı halk kesimlerinin ekonomik kaynaklardan eşit yararlanmadığı

3- Pehlevi yönetiminin toplumun bazı kesimlerini ötekileştirdiği

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Orta Doğu'da bulunan bazı Müslüman ülkeler, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra SSCB ve ABD liderliğinde oluşmuş olan iki kutuplu dünyanın dışında olmaya çalışmışlardır. Ancak Batı karşıtlığının artması ve sosyalist bloktan gelen destek Mısır, Suriye ve Irak gibi ülkelerin Doğu Blok'u ile ilişkilerini geliştirdi. Bu gelişmelere rağmen manda yönetiminin mirası olan toplumlardaki etnik ve dini parçalanmışlık, bölge ülkeleri için sorun olmaya devam etmiştir. Bütün bu sıkıntılar bölgenin siyasi.ekonomik ve kültürel gelişi­mini olumsuz etkilemiştir.

Orta Doğu ile ilgili verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Bölge ülkelerinin kendi aralarında ayrı bir blok kur­duklarına
Soru Açıklaması
7.
Mısır lideri Nasır'ın, Süveyş Kanalı'nı millileştirdiğini açıklaması sonrasında yaşanan diplomatik görüşme­ler sonuçsuz kalmış ve İsrail ile Mısır arasında savaş yaşanmıştır. Bu savaşta İngiltere ve Fransa İsrail'i, ABD ve SSCB Mısır'ı desteklemiştir. Savaşı İsrail kazanmasına rağmen ABD ve SSCB'nin baskıları sonucu İsrail işgal etiği Arap topraklarını boşaltmıştır.

Yalnız bu bilgilere bakılarak,

1. Batı Bloku'nda olmalarına rağmen ABD, Fransa ve İngiltere ile ayrı politikalar izlemiştir.

2- SSCB'nin Orta Doğu'daki askeri etkinliği artmıştır.

3- İsrail, Arap topraklarına yönelik yayılmacı siyaseti­ni terk etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.
1973'te meydana gelen Arap - İsrail savaşından sonra ABD- İsrail yakınlaşması artmıştır. Bunun üzer­ine Arap ülkeleri Batılı devletlere petrol ambargosu uygulamaya başlamıştır.

Arap ülkelerinin bu tutumu,

1- ekonomik,

2- teknolojik,

3- kültürel

alanların hangilerinde Batılı devletleri zor durum­da bıraktığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Türkiye'de yaşanan 1960 askeri darbesinin ardından oluşan Milli Birlik Komitesi yeni anayasa hazırlamak üzere "Kurucu Meclis" oluşturmuştur.

Milli Birlik Komitesinin bu tutumu aşağıdaki alan­ların hangisinde çalışma yaptığının gösterge­sidir?
Doğru Cevap: "A" Hukuk
Soru Açıklaması
10.
Türkiye'de 1960 askeri müdahalesinden sonra yürürlüğe giren aşağıdaki uygulamalardan hangisinin "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesini sınırlandırdığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Anayasa Mahkemesi'nin kurulması
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye TEST - 1
11.
1948'de İsrail'in Filistin topraklarında devlet kur­masının ardından Orta Doğu'da 1956, 1967 ve 1973'te üç büyük Arap - İsrail Savaşı gerçekleşmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu savaşlara bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik görüşmelerin başlaması
Soru Açıklaması
12.
Türkiye ile ABD arasındaki yakınlaşma 1952'de Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle bir ittifaka dönüşmüş, ancak 1960 ile 1980 yılları arasında iki ülke arasında görülen anlaşmazlıklar Türk - ABD ilişkilerini olumsuz etkilemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Türk - ABD ilişkilerinde olumsuz etki yapan gelişmeler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Truman Doktrini'nin hayata geçirilmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'na ait özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" TRT ve üniversitelerin özerkliğini kaldırmıştır.
Soru Açıklaması
14.
12 Eylül 1980 askeri darbesi ile başlayan ve TBMM'nin yeniden toplandığı 24 Kasım 1983'e kadar devam eden dönem, Türk siyasi hayatına "12 Eylül Dönemi" olarak geçmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu döneme ait gelişmel­erden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" TÜBİTAK'ın kurulması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1961 ve 1982 Anaya­salarının ortak özelliklerinden biridir
Doğru Cevap: "D" Güçler ayrılığı ilkesine dayanmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.