TYT Tarih Tarih Bilimine Giriş TEST - 2


Tarih Bilimine Giriş konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Tarih Bilimine Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tarih Bilimine Giriş konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tarih Bilimine Giriş Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Tarih Bilimine Giriş TEST - 2
1.
Bir olayın tarihi olay kapsamı içerisinde değerlendirilebilmesi için,

1- olayın yeri ve zamanının bilinmesi,

2- olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olması,

3- ünlü kişiler tarafından meydana getirilmesi

özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Tarih bilimi ve fen bilimlerinin yöntemleri birbirinden farklıdır.

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin yöntemleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Belge ve bulguları değerlendirmek
Soru Açıklaması
3.
Tarihi bir olayla ilgili bilgi veren her türlü malzeme kaynak adını alır.

Tarih biliminin kaynaklara başvurması aşağıdaki­lerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Olayların analizinin yapılması
Soru Açıklaması
4.
• Paraların ait oldukları medeniyetlerle ilgili bilgi edinilmesinde tarih bilimine yardımcı olur.

• Para üzerinde yer alan bazı yazılar, devlet, hüküm­dar ve devletin mali gücü gibi konularda tarihçiye önemli ipuçları verebilir.

Tarih bilimi bu verilere aşağıdaki bilimlerin han­gisinden yararlanarak ulaşabilir?
Doğru Cevap: "D" Nümizmatik
Soru Açıklaması
5.
Mısırlılar tarafından oluşturulan takvim, Roma Hükümdarı Julius Caesar zamanında yeniden düzen­lenmiş ve "Jülien takvimi" adıyla kullanılmaya başlan­mıştır. Daha sonra Jülien takvimi, Papa 13. Gregorius tarafından yeniden oluşturularak "Gregoryen takvimi" adını almıştır.

Bu bilgiye dayanarak,

1- Mısırlıların bilimsel çalışmalara katkıda bulunduğu,

2- yeni bilgiler ortaya çıktıkça tarihin yeniden değerlendirildiği,

3- takvimin gelişmesinde farklı uygarlıkların katkıda bulunduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Olay ve olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıda verilenlerden hangisinin kesin bir zamanının olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Balkanlarda Türk kültürünün yayılması
Soru Açıklaması
7.
Türklerin ilk kullanmış oldukları takvim; kendileri tarafından yapılmış olup güneş yılını esas alan ve yıl­ların hayvan isimleriyle belirtildiği On iki Hayvanlı Türk Takvimi'dir.

Bu bilgiye dayanarak Türklerle ilgili,

1- siyasi birlik kurdukları,

2- astronomi ile ilgili çalışmalar yaptıkları,

3- yaşadıkları coğrafyanın etkisinde kaldıkları,

4- farklı kültürlerin etkisinde kaldıkları

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
" ... Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümul­lü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

Atatürk'ün bu sözü çerçevesinde aşağıdakilerden hangisinin kurulduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Türk Tarih Kurumu'nun
Soru Açıklaması
9.
Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçü­lerde fayda sağlar.

Bu faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Bireylerin tarihi olayların geçtiği yerde arkeolojik kazı yapması
Soru Açıklaması
10.
"Amasya Genelgesi" hakkında bir araştırma yapan tarihçi bu dönemle ilgili kaynaklara ulaşmalıdır. Döneme ait resmi belgeleri, dönemin gazetelerini, iti­laf Devletlerine ait belgeleri, o döneme ait resim, fo­toğraf, harita, hatıra vb. kaynakları incelemelidir.

Bu durum tarih biliminin aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Tarama
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Tarih Bilimine Giriş TEST - 2
11.
Osmanlı merkez teşkilatında devlet tarihçisi olan vakanüvisler, olayların ortaya çıkış nedenleri üzerinde durmaz ve olayları olduğu gibi naklederdi. Vaka­nüvisler yaşadıkları devirlerdeki gelişmeleri olaylar dizisi olarak kaleme alırlardı.

Buna göre vakanüvislerle ilgili,

1- olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurdukları,

2- olayların analizini yaptıkları,

3- olayları kronolojik olarak anlattıkları

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
12.
Alman tarihçi Leopold Van Ranke "Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan, tarihçidir." demiştir.

Buna göre Leopold Von Ranke'nin,

1- tarihi olayların meydana geldiği dönemin şartlarına göre değerlendirilmesini,

2- tarihe yardımcı bilimlerden yararlanılmasını,

3- yeni belgelerle tarihi bilgilerin değişebileceğini

durumlarından hangilerini vurguladığı söylenebilir
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
13.
Tarihçinin belirli bir ülkeye ya da millete mensup olması, inançları, siyasi anlayışı, aldığı eğitim vb. nedenlerle tarihi olaylara duygusal yaklaşması mümkündür.

Bu yaklaşım tarzının aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olması beklenebilir?
Doğru Cevap: "C" Tarihi olaya tarafsız yaklaşılamamasına
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti'nde 2. Mehmet Dönemi'ni değer­lendirirken o dönemin kendine özgü siyasi, sosyal, ekonomik ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulun­durmak gerekir.

Bu durum göz önünde bulundurulmadığı zaman aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması bek­lenebilir?
Doğru Cevap: "A" Tarihi olayların tüm yönleri ile doğru değerlen­dirilememesi
Soru Açıklaması
15.
İnsanlar, çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur.

Bu durumun Orta Asya Türk devletlerinde aşağı­dakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Kitabelerin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.