TYT Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı TEST - 2


Osmanlı Kültür ve Uygarlığı konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Osmanlı Kültür ve Uygarlığı konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı TEST - 2
1.
Osmanlı Devleti'nde reaya, toprağı işleme ve vergi­lerini düzenli olarak devlet otoritesini temsil eden tı­mar sahibine ödemekle yükümlü tutulmuştur. Reaya toprağı satma, istediği zaman terketme ve miras olarak bırakma haklarından yoksundur.

Bu düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisi amaç­lanmış olamaz?
Doğru Cevap: "D" Özel mülkiyetin geliştirilmesi
Soru Açıklaması
2.
Fatih Dönemi'de Osmanlı devlet yönetiminde ger­çekleştirilen aşağıdaki düzenlemelerden hangisi özel mülkiyetin gelişmesine engel olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Yönetici sınıfların miras bırakma hakkının devletçe engellenmesi
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un aşağı­daki özelliklerinden hangisinin sınırlandırıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Kararlarının padişah onayıyla yürürlüğe girmesi
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti'nde Klasik Dönem (1300 - 1600) içerisinde görülen aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle merkeziyetçi yönetim anlayışının ge­liştirildiği söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Gümrük vergilerinin düşürülmesi
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti, 17. yüzyıla gelindiğinde sınırları on beş milyon kilometre kareyi aşan ve üç kıtaya yayıl­mış bir imparatorluk olmuştur.

Bu durumun aşağıdaki alanlardan hangisinde bir değişikliğe neden olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Monarşiye dayalı siyasal rejimde
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti'nde merkez ve taşra yönetimleriyle ilgili kayıtlar Türkçe olarak tutulmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Devletin resmi dil olarak Türkçeyi kullandığına
Soru Açıklaması
7.
Yeniçeriler kışlalarında otururlar ve sıkı bir disiplin altında yaşarlardı. Kendilerine üç ayda bir maaş veri­lirdi. Yaşları ilerleyen ya da savaşlarda sakat kalan Yeniçeriler emekliye ayrılırlardı.

Buna göre Yeniçerilerle ilgili,

1- Yılda dört defa maaş alırlardı.

2- Ömür boyu askerlik yapmazlardı.

3- Aile kurmalarına izin verilirdi.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı ekonomisinde 16. yüzyılın ikinci yarısın­da görülmeye başlayan paranın değer kaybetmesi ve fiyat artışlarının kontrol edilememesi gelişme­lerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Bazı tarım ürünlerinde ithalatın yasaklanmasının
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti'nde kadıların aşağıdaki özellikle­rinden hangisi yargı bağımsızlığının sağlanma­sında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Kararlarının idari birimlerde görev yapan yönetici-ler tarafından bozulamaması
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti'nde üretimin kalitesi, malların miktar ve fiyatları lonca olarak adlandırılan esnaf örgütlen­meleri tarafından düzenlenmiştir.

Buna göre, loncaların aşağıdaki alanlardan han­gisinden sorumlu olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Üretim - tüketim ilişkilerinin düzenlenmesi
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı TEST - 2
11.
Kanuni Dönemi'nin son iki yılına girildiğinde hazine gelirleri yaklaşık olarak 183.000.000 akçeyken gider­ler toplamının 190.000.000 akçeye yaklaştığı görül­mektedir.

Bu durumun,

1- bütçe açığının oluşması,

2- hazinenin harcamaları karşılayamaması,

3- teokratik yapının zayıflaması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti'nde Müslümanların davalarıyla Şer'i Mahkemeler, gayrimüslimlerin davaları ile Cemaat Mahkemeleri ilgilenmiş, yabancılar arasındaki anlaş­mazlıklar için de Konsolosluk Mahkemeleri kurulmuş­tur.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

1- hukuksal,

2- kültürel,

3- siyasal

unsurlarından hangilerinde birlik sağlanamadığı­lli! kanıt oluşturduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı sonrasında; şeri, cemaat, konsolosluk, nizamiye ve ticaret mahkemeleri aynı anda faaliyet göstermiştir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Hukuk alanında birliğin sağlanamadığına
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devletin bir ırk olgusundan çok ümmetçi bir anlayışa da­yandırıldığını kanıtlamak için kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" Taşra yöneticilerinin atamalarının merkez tarafın­dan yapılması
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki özellikler­den hangisinde, devletin sınırları içerisinde farklı etnik ve dini toplulukların varlığının etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Osmanlı egemenliğinin kutsal sayılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.