TYT Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı TEST - 1


Osmanlı Kültür ve Uygarlığı konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Osmanlı Kültür ve Uygarlığı konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı TEST - 1
1.
Osmanlı Devleti'nde 14. yüzyılda gerçekleşti­rilen,

1- Divan adı altında bir yürütme organının oluşturul­ması,

2- masrafları toprak geliriyle karşılanan bir eyalet ordusunun hazırlanması,

3- taşra topraklarının beylerbeylikler, sancaklar ve tımarlara ayrılarak yönetilmesi

girişimlerinden hangileri ülke sınırlarının geniş­letilmesini doğrudan kolaylaştırmıştır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
2.
Dirlik sisteminde tımarlı sipahilerin bütün masrafları dirlik sahipleri tarafından karşılanırdı.

Bu durum,

1- Tımarlı sipahilere maaş verilmemektedir.

2- Dirlik sahiplerinin askeri yükümlülükleri de bulunmaktadır

3- Köylüler dirlik sahibinin malı sayılmaktadır.

yargılarından hangilerini doğrular?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nde, İslamiyet öncesi Türklerde ve Türk - İslam devletlerinde geçerli olan "ülke toprak­larının hükümdar ailesinin ortak malı sayılması" an­layışı devam ettirilmiştir.

Bu uygulamanın Osmanlı Devleti'nde,

1- taht kavgalarının yaşanması,

2- özel mülkiyetin gelişmesi,

3- teokratik devlet yapısının zayıflaması

durumlarından hangilerine neden olduğu söyle­nemez?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi, feodalite benzeri bir düzenin oluşmasını engellemiştir?
Doğru Cevap: "C" Özel mülkiyetin bağ ve bahçe alanlarıyla sınır­landırılması
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nin, aşağıdaki girişimlerden han­gisiyle Anadolu Türk siyasal birliğini sağlamaya çalıştığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Beyliklerin egemenlik altına alınmasıyla
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin merkeziyetçi devlet anlayışını geliştir­mek amacıyla gerçekleştirildiği söylenemez
Doğru Cevap: "D" Dirlik topraklarının vergi toplama yetkisinin peşin paralar karşılığında mültezimlere kiralanması
Soru Açıklaması
7.
Osmanlılarda fetihler, Osman Bey Dönemi'nde dev­letin kurulmasında etkili olan ailelere bağlı kuvvetlerle gerçekleştirilirken, Orhan Bey zamanında ise düzenli bir ordunun kurulduğu görülmüştür.

Orhan Bey'in bu girişiminin,

1- yönetim biçiminin değişmesi,

2- asker sayısının azalması,

3- devletin kurumsallaşması

durumlarından hangilerinde etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti'nde siyasal, ekonomik ve askeri düzenin ana unsuru olan dirlik sisteminde görü­len,

1- üretim yapmayan çiftçinin vergi ödeme zorunlu­luğunun bulunması,

2- dirlik sahibinin toprağını satma ve devretme yetkisinden mahrum olması,

3- dirliklerde toprak gelirleri ile asker beslenmesi

özelliklerinden hangileri, dirlik topraklarının dev­let mülkiyeti altında tutulduğunu kesin olarak ka­nıtlar?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
9.
Tımar sistemiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "C" Tımar arazilerinin iltizama verilmesi tarımsal üreti­mi artırmıştır.
Soru Açıklaması
10.
1. Ahmet Dönemi'nde ekber ve erşed sistemi getirilip sancağa çıkma usulüne son verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Hanedan değişikliğinin yaşanması
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı TEST - 1
11.
Osmanlı Devleti'nde Divan bir danışma organı olmak­la birlikte, idari birimlerdeki yönetici atamalarının ger­çekleştirilmesi ve üst düzey bürokratların davalarının görülmesinden sorumlu bir meclis olarak da görev yapmıştır.

Buna göre Divan'ın,

1- yasama,

2- yürütme,

3- yargı

yetkilerinden hangilerini kullandığı söylenemez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki düzenlemelerden hangisi, devlet hazinesinin nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Aşar vergisini toplama yetkisinin peşin paralar karşılığında mültezimlere kiralanması
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti'nde Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan Türk topluluklar iskan edilmiştir.

Bu gelişmenin,

1- merkezi otoritenin korunması,

2- tarımsal üretimin artırılması,

3- yerleşik kültürün geliştirilmesi

durumlarından hangilerine katkıda bulunduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti'nde Balkanlardan toplanan Hristiyan kökenli köy çocukları aile bağları kopartılarak ve din­leri değiştirilerek devşirilmişlerdir. Bu çocuklardan yetenekli olanlar, saray okulunda aldıkları eğitimin ardından liyakatlarına bakılarak divan üyeliklerine ge­tirilmişlerdir.

Buna göre, Osmanlı Devleti'nde,

1- Dikey hareketliliğe imkan sağlayan bir yapı oluştu­rulmuştur.

2- Devlet bürokrasisinin oluşturulmasında etnik ay­rımcılık yapılmamıştır.

3- Aile bağlarını kullanarak devlet otoritesini zayıf­latabilecek yönetici sınıfların oluşması engellen­meye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nde halkın ihtiyaçlarının karşılan­masında vakıflar için ayrılan toprakların gelirleri kul­lanılmıştır.

Bu durumun Osmanlılarda,

1- sosyal devlet,

2- teokrasi,

3- özel mülkiyet

olgularından hangilerini geliştirdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.