TYT Tarih Orta Çağ'da Avrupa TEST - 1


Orta Çağ'da Avrupa konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Orta Çağ'da Avrupa Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Orta Çağ'da Avrupa konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Orta Çağ'da Avrupa Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Orta Çağ'da Avrupa TEST - 1
1.
Kavimler Göçü ile Avrupa'nın siyasi ve sosyal yapısı bozuldu. Derebeylikler ortaya çıktı. Böylece Avrupa'da Orta Çağ boyunca sürecek feodalite oluşumu başladı.

Bu bilgilere dayanarak Orta Çağ Avrupası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Merkezi otoritenin zayıfladığı
Soru Açıklaması
2.
Kavimler Göçü sırasında Vizigotlar İspanya'ya, Franklar Fransa'ya, Anglo Saksonlar İngiltere'ye, Nor­manlar ve Lombardlar İskandinavya'ya yerleş­mişlerdir.

Bu durumun Avrupa'da,

1- kültürel farklılıkların oluşması,

2- etnik yapının çeşitlilik kazanması,

3- farklı dillerin konuşulması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savu­nulabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Orta Çağ'da Avrupa'da Katolik Kilisesi'nin aşağı­daki özelliklerinden hangisiyle siyasal alanda de­netim kurduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Kralları aforoz edebilecek yetkilere sahip olmasıyla
Soru Açıklaması
4.
Orta Çağ Avrupası'nda görülen aşağıdaki özellik­lerden hangisi özgün sanat eserlerinin ortaya ko­namamasında daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Sanatçıların kilise ve soyluların hizmetinde çalış­mak zorunda bırakılması
Soru Açıklaması
5.
Orta Çağ'da Avrupa devletlerinde krallar ve soylular otoritelerini artırabilmek için Katolik Kilisesi'nin halk üzerindeki etkinliğinden yararlanma yoluna gitmiş­lerdir.

Bu durumun,

1- dinin siyasal nitelik kazanması,

2- siyasal iktidarın kutsal bir olguya dönüşmesi,

3- teokratik devlet anlayışının zayıflaması

gelişmelerinden hangilerinde etkili olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Orta Çağ Avrupası'nda ekonomi tarıma dayalı olarak gelişmiş, ancak üretim iç piyasanın ihtiyaçlarını karşı­layabilecek düzeyde gerçekleştirilmiştir.

Bu durumun Avrupa'da,

1- kapalı tarım ekonomisinin oluşması,

2- sosyal adalet olgusunun gelişmesi,

3- ekonomik alandaki hareketliliğin sınırlı kalması

sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
7.
Orta Çağ Avrupası'nda toplumsal statünün toprak mülkiyetine göre belirlenmesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir
Doğru Cevap: "A" Feodal beylerin egemenliğine dayalı bir siyasal an­layışın oluşmasına
Soru Açıklaması
8.
Haçlı Savaşları'nın ardından Avrupa'da; "Kilise öğ­retilerine dayanmayan siyasal otoritenin meşru sayılamayacağına olan inanç" giderek zayıflamaya başlamıştır.

Bu durumun Avrupa'da aşağıdakilerden hangi­sine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Teokratik devlet yapısının zayıflamasına
Soru Açıklaması
9.
Haçlı Savaşları'nın ardından bu savaşlarda yer alan soyluların güç kaybetmeleri Avrupa'da,

1- merkeziyetçi yönetimlerin güç kazanması,

2- milliyetçilik düşüncesinin gelişmesi,

3- feodalitenin zayıflaması

gelişmelerinden hangilerinde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Orta Çağ Avrupası'nda feodal düzenin egemen ol­masında aşağıdakilerden hangisi daha etkili ol­muştur?
Doğru Cevap: "A" Kralların topraklarını ve yetkilerini paylaşmaları
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Orta Çağ'da Avrupa TEST - 1
11.
Orta Çağ'da Papalığın kralları aforoz etme yetki-sinin bulunmasının, Papalara,

1-siyaset kurumunu kontrol altında tutma,

2- istediklerini yapabilecek ortam hazırlama,

3- mevcut düzeni koruma

yararlarından hangilerini sağlamıştır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Orta Çağ'da Avrupa'da,

1- toprağın zenginlik ölçütü olarak kabul edilmesi,

2- feodal beylerin egemen oldukları bölgelerde farklı kuralların ve yasaların geçerli olması,

3- monarşik yönetimin hüküm sürmesi

durumlarından hangileri, merkeziyetçi bir yönetim anlayışının oluşturulamamasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
13.
Orta Çağ Avrupası'nda sınıfların birbirlerinden kesin çizgilerle ayrıştığı ve eşitsizliğe dayalı bir toplum yapı­sının egemen olduğu görülmüştür.

Orta Çağ'da Avrupa'da görülen aşağıdaki özellik­lerden hangisi bu durumu kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "E" Feodaliteye dayalı bir siyasal düzenin oluşması
Soru Açıklaması
14.
Haçlı Savaşları'nın ardından Avrupa'da görülen,

1- paraya dayalı ticaret ekonomisinin gelişmeye başlaması,

2- merkezi krallıkların güçlenmesi,

3- ulus devlet anlayışının güçlenmesi

durumlarından hangilerinin feodalitenin zayıfla­masında etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
15.
Papa 2. Urban, Haçlı Seferleri'ne asker toplamak amacıyla bir toplantı düzenledi. Papa konuşmasında Türklerin Hristiyan ülkeleri ele geçirip kötü muamelede bulunduğunu ve Kudüs'teki kutsal yerlere hakaret ettiğini belirtti.

Yalnız bu bilgiye göre Papa 2. Urban ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası ticareti kontrol altına almaya çalıştığı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.