TYT Tarih Milli Mücadele TEST - 1


Milli Mücadele konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Milli Mücadele Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Milli Mücadele konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Milli Mücadele Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Milli Mücadele TEST - 1
1.
ABD Başkanı Wilson, 1918 başlarında birtakım ko­şullar içeren bir bildiri yayımladı. Tarihe "Wilson İlke­leri" olarak geçen bu metin şu özelliklere sahipti.

1- Gizli anlaşmalara ve uygulanmasına karşı çıkıl­mıştır.

2- Anlaşmazlıkların barış yoluyla çözümlenmesi is­temiştir

3- İmparatorluklara bağlı topluluklara ve bağımsızlığını yitiren uluslara bağımsızlık umudu verilmiştir.

İngiltere ve Fransa'nın Wilson İlkeleri'ne karşı çık­masında yukarıdaki özelliklerden hangilerinin daha etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmpara­torluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusya gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı.

Bu durumun,

1- siyasi

2- dini,

3- sosyal,

4- iktisadi

alanlarından hangilerinde daha çok değişime ne­den olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Mondros Ateşkes Antlaşması'na "Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri de işgal edebilecekler." maddesinin konulmasıyla aşağı­daki azınlık unsurlarından hangisinin Anadolu'da devlet kurması amaçlanmıştır
Doğru Cevap: "D" Ermeniler
Soru Açıklaması
4.
 Mondros Ateşkes Antlaşması'nda kabul edilen "Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek" maddesine da­yanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı egemenlik haklarının kısıtlandığı
Soru Açıklaması
5.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı hükümleri şunlardır:

- Bütün liman ve tersanelerden İtilaf Devletleri yarar­lanabilecekler.

- Kömür, akaryakıt vb. kaynaklarda satın alma kolaylığı sağlanacak.

- Demir yolları denetim altına alınacak.

Bu hükümler aşağıdaki alanlardan hangisinin başlığı altında toplanabilir?
Doğru Cevap: "A" İktisadi
Soru Açıklaması
6.
Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları ter­his edilince ortaya çıkan askeri boşluk ve halkın işgallere karşı kendiliğinden mücadele etme gereklili­ği, Kuvayımilliye birlikleri adı verilen güçlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Buna göre Kuvayımilliye'nin kurulmasında Türk halkının,

1- teslimiyetçi,

2- milliyetçi,

3- mücadeleci

tutumlarından hangilerini benimsemesinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
İzmir'in işgal edileceği haberinin duyulması üzerine bazı vatanseverler 14 Mayıs gecesi gösteriler düzen­lediler. İstanbul Hükumeti'nin emirleri çerçevesinde hareket eden İzmir valisi ve kolordu komutanı işgal haberlerini yalanladı. Ancak 15 Mayıs 1919'da İngiliz, ABD ve Fransız savaş gemilerinin koruması altındaki Yunan ordusu İzmir'e çıktı ve şehri işgale başladı.

Buna göre, İstanbul Hükümeti'nin işgaller karşı­sında izlediği politika ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Teslimiyetçi bir yaklaşım göstermiştir.
Soru Açıklaması
8.
Hınçak ve Taşnak komitalarının amacı Anadolu'nun doğusu ve güneyinde Ermeni devleti kurmaktı.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine tehdit oluşturduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Toprak bütünlüğüne
Soru Açıklaması
9.
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Trakya'nın Yunanlara verilmesine ve Mavri Mira Ce­miyeti'nin zararlı çalışmalarına engel olmak istedi.

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin faaliyetleri ile aşağıdakilerden hangisini önlemeyi amaçladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Osmanlı toprak bütünlüğünün parçalanmasını
Soru Açıklaması
10.
Milli cemiyetler, faaliyet gösterdikleri bölgelerin Türk­lere ait olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır.

Bu cemiyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Pontus Cemiyeti
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Milli Mücadele TEST - 1
11.
İstanbul Hükumeti'ne göre işgaller geçiciydi ve işgalci devletlere karşı direnmek imkansızdı. Bu yüzden İtilaf Devletleri'ni kızdırmamak, onlara hoş görünmek ge­rekiyordu. İstanbul Hükumeti, Anadolu'ya "Heyet-i na­siha" göndererek halkı işgaller karşısında sükunete davet etti.

Buna göre, İstanbul Hükumeti ile ilgili aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Milli Mücadele'ye karşı olduğu
Soru Açıklaması
12.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer alan 7. madde ile yapılacak işgaller hiçbir ölçüt gözetilmeden yalnız­ca "güvenliğin bozulması" gerekçesine bağlanmıştır.

Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "C" İtilaf Devletleri'nin işgallerine hukuki bir ortam oluş­turulmuştur.
Soru Açıklaması
13.
1917'de gerçekleşen Bolşevik İhtilali'nden sonra Rusya'nın savaştan çekilmesiyle İtilaf Devletleri zor durumda kaldı.

İtilaf Devletlerinin bu durumu aşağıdakilerden hangisi ile değişmiştir?
Doğru Cevap: "E" ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesi
Soru Açıklaması
14.
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması ile Os­manlı birliklerinin terhislerini hızlandırırken demir­yolları ve limanlar gibi stratejik yerleri kontrol altına aldılar.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisini gerçek­leştirme hedefi ile ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "B" İşgallere karşı oluşabilecek tepkiyi önlemek
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nin 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasında,

1- Bulgaristan'ın 1918 Eylül'ünde İtilaf Devletleri'yle ateşkes yaparak savaştan çekilmesi,

2- Almanya'dan gelen yardımların kesilmesi,

3- Wilson İlkeleri'nin yayınlanması

4- Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene­bilir?
Doğru Cevap: "C" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.