TYT Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı TEST - 2


İslam Tarihi ve Uygarlığı konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İslam Tarihi ve Uygarlığı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslam Tarihi ve Uygarlığı konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslam Tarihi ve Uygarlığı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı TEST - 2
1.
Mekkeli müşriklerin İslam inancına karşı çık­masında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Kur'an-ı Kerim'in Arapça inmesi
Soru Açıklaması
2.
İslamın ilk dönemlerinde kayıtsız kalma, alay etme şeklinde kendini gösteren tepkiler ilerleyen zamanlar­da Müslümanlara karşı şiddet ve işkenceye dönüş­müştür.

Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı tutumunda,

1- İslam inancının taraftar toplaması,

2- Müslümanların müşriklere karşı güç kullanması,

3- Kabe'nin dini öneminin azalmasından endişe edil­mesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene­bilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Dört Halife Dönemi'nde soy, kabile ve zenginliğe da­yalı ayrıcalıklar oluşmasına izin verilmemiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin gelişme­sinde etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Halkın yönetime katılmasının
Soru Açıklaması
4.
Hz. Ömer Dönemi'nde idari, siyasi, sosyal ve eko­nomik alanlarda düzenlemeler yapılmıştır.

Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" İslam Devleti'nin sınırlarının genişlemesi
Soru Açıklaması
5.
Dört Halife Dönemi'nde halifeler seçimle belirlen­miştir. Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i veliaht ilan etti. Muaviye'nin ölümünden sonra da Yezid halife oldu (680).

Bu durum İslam devletlerinde aşağıdaki alanlar­dan hangisinde değişim yaşandığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" İdari
Soru Açıklaması
6.
Abbasi halifesi Harun Reşit, Malatya'dan Tarsus'a kadar Bizans sınırına yakın kurduğu "avasım" şe­hirlerine Türkleri yerleştirerek Suriye ve lrak'ın kuzeyi ileAnadolu'nun güneyini Bizans saldırılarına karşı gü­vence altına almayı başardı.

Buna göre,

1- Abbasilerin Türklerin askeri özelliklerinden yararlandığı,

2- Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı,

3-Bizans'ın Anadolu'daki askeri baskısının kırıldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.
Dört Halife Dönemi'nde aşağıdakilerden hangisi ile devlet teşkilatlanması açısından adım atıldığı söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi
Soru Açıklaması
8.
Hz. Osman zamanında İslam orduları doğuda Hora­san'a kadar ilerledi. Azerbaycan ve Gürcistan'ı fethe­den Müslümanlar, Kafkas Dağlarına dayanarak Hazar Türkleriyle komşu oldular.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini gösterdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" İslam dünyasının egemenlik sahasının genişlediğini
Soru Açıklaması
9.
Deve Olayı (Cemel Vakası)

Sıffin Savaşı

Hakem Olayı

Bu gelişmelerin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman'ın katillerinin yakalanmaması
Soru Açıklaması
10.
Hz. Osman'ın son dönemlerinde Küfe ve Mısır'da bazı ayaklanmalar çıktı. İsyan edenler, Hz. Osman'ın önemli devlet görevlerine kendi soyundan gelenleri getirdiğini iddia ettiler.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İslam toplumunda karışıklıkların görülmesinin
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı TEST - 2
11.
Emeviler Dönemi'nde Taşkent, Buhara ve Semerkant ele geçirildi. Ancak Emevi Valisi Kuteybe, Türgeş hü­kümdarı Sulu Kağan'la yaptığı mücadeleyi kaybetti. Türkler ve Araplar arasındaki savaşlar Abbasiler Dö­nemi'ne kadar devam etti.

Buna göre Türklerle - Emeviler arasında,

1- siyasi,

2- askeri,

3- iktisadi

alanlarından hangilerinde mücadele yaşandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
Emeviler Dönemi'nde Kuzey Afrika valiliğine getirilen Musa bin Nusayr, Atlas Okyanusu'na kadar bütün Kuzey Afrika'yı fethetti.

Bu gelişmenin,

1- İslam inancının yayılması,

2- devletin sınırlarının genişlemesi,

3- Akdeniz ticaretinin Emevilerin eline geçmesi

durumlarından hangilerine neden olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
13.
Emevilerin Arap milliyetçiliği politikası izlemeleri sonu­cunda mevali sorunu ortaya çıkmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam ha­zırladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Merkezi otoritenin bozulmasına
Soru Açıklaması
14.
Endülüs Emevileri zamanla devlet yönetiminde çıkan iç karışıklıklar yüzünden zayıfladı. Endülüs'te "tavaif-i mülük" denilen küçük devletler kuruldu.

Endülüs Emevilerindeki bu durumun aşağıdaki­lerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Siyasi birliğinin parçalanmasına
Soru Açıklaması
15.
Avrupalılar, Müslümanların etkisiyle Romen rakamları yerine Arap rakamlarını kullandılar. Başta "O" olmak üzere birçok matematik kavramını Müslümanlardan öğrendiler.

Bu durum Müslümanların, Avrupalıları aşağıdaki alanlardan hangisinde doğrudan etkilediğine kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" Bilimsel
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.