TYT Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı TEST - 1


İslam Tarihi ve Uygarlığı konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İslam Tarihi ve Uygarlığı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslam Tarihi ve Uygarlığı konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslam Tarihi ve Uygarlığı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı TEST - 1
1.
9. yüzyılın yarısından itibaren Abbasi Devleti'nde Emiru'l-ümeraların askeri ve idari yetkilerinin giderek artmasının,

1- Tevaifu'I-Mülk denilen özerk yönetimlerin ortaya çıkması,

2- Halifenin siyasi otoritesinin güç kaybetmesi,

3- Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların görülmesi

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
İslamiyetten önceki dönemlerde Arap Yarımadası büyük devletlerin ilgisini çekmemiş ve istila edilmemiştir.

Bu durumda Arap Yarımadası'nın,

1- büyük bölümünün çöllerle kaplı olması,

2- farklı inanç sistemlerinin görülmesi,

3- ekonomik getirisinin az olması,

4- denize kıyısının olması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
İslam öncesi dönemde Arap Yarımadası'nda panayır­lar düzenlenirdi. 5-30 gün arasında süren bu panayır­lar genellikle savaşmanın yasak olduğu haram aylar­da kurulurdu.

Bu durum Arap Yarımadası'nda aşağıdaki alanlar­dan hangisinin doğrudan gelişmesine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Ekonomi
Soru Açıklaması
4.
Arap Yarımadası'nda İslam öncesi döneme "Ca­hiliye Dönemi" adı verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Arapçanın yaygın olarak kullanılması
Soru Açıklaması
5.
İslam dönemine kadar Araplar merkezi bir devlet oluşturamamıştır.

Bu durumun,

1- kabile anlayışının ön planda tutulması,

2- kabileler arasında kan davalarının görülmesi,

3- kabilelerin kabile meclisleri tarafından yönetilmesi

nedenlerinden hangilerine bağlı olarak ortaya çık­tığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
İslam öncesi dönemde Mekke, dini bir merkez olduğu için Araplar, buraya gelenlerle yoğun ticari ilişkiler kuruyordu.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gösterge­sidir?
Doğru Cevap: "B" Mekke ekonomisinin geliştiğinin
Soru Açıklaması
7.
Araplar, haram aylar olarak kabul edilen zilkade, zilhic­ce, muharrem ve recep aylarında Mekke'de panayırlar kurarak ticaret yaparlar ve şiir yarışmaları düzenlerler­di. Putların bulunduğu Kabe ziyaret edilirdi.

Bu durumun aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişmenin yaşanmasına neden olduğu söylene­mez?
Doğru Cevap: "A" Siyasi
Soru Açıklaması
8.
Mekke'de kurulan panayırlarda edebi sohbetler yapılır, şairler en güzel şiirlerini buralarda okurdu. Bu şiirlerden beğenilenler Kabe'nin duvarına asılırdı.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonu­cu olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Arapçanın gelişmesine uygun ortamın oluşmasının
Soru Açıklaması
9.
Mekke'de düzenlenen panayırlar 5 - 30 gün arasında sürerdi. Bu panayırlar genellikle savaşın yapılmadığı haram aylarda düzenlenirdi.

Bu özellik,

1- tüccarların güvenliğinin sağlanmaya çalışıldığı,

2- ekonomik faaliyetlerin gelişmesi için uygun ortamın olduğu,

3- dini alanda farklı inançların görüldüğü

durumlarından hangilerine kanıt olarak gösteri­lebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Hz. Muhammed, İslamiyet'ten önceki dönemde Mekke'de zulme uğrayanların haklarını aramak için oluşturulan Hilfu'I-FudOI ile ilgili şu ifadeleri kullan­mıştır: " ... antlaşmaya katılışımı bir sürü kızıl deveye değiştirmem ve şimdi, o cemiyete çağrılsam mem­nuniyetle katılırım."

Bu durum Hz. Muhammed'in aşağıdakilerden han­gisine önem verdiğini gösterir?
Doğru Cevap: "D" Haksızlığa uğrayanların haklarını elde etmesine
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı TEST - 1
11.
Hudeybiye Antlaşması her ne kadar Müslümanların aleyhine görülse de sonraki dönemlerde bunun böyle olmadığı ortaya çıkmıştır.

Bu duruma,

1- Kureyş ittifakının parçalanması,

2- İslam'ın yayılmasının hızlanması,

3- Arap Yarımadası'na Müslümanların hakim olması

sonuçlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
1- Kureyşli müşriklerin Hz. Muhammed'e ve Müs­lümanlara düşmanlığının sona ermesi

2- Hicaz Bölgesi'nde İslam'ın hızla yayılması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin doğrudan sonucu olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Mekke'nin fethinin gerçekleşmesi
Soru Açıklaması
13.
Medine Sözleşmesi ile Gayrimüslimlere inanç ve fikir hürriyeti, can ve mal güvenliği sağlanmış, hile ve vefasızlık yasaklanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Dini hoşgörü ortamının olduğuna
Soru Açıklaması
14.
Hudeybiye Antlaşması ile Müslümanlar "Mekkeli bir kimse Medine'ye kaçarsa velisinin isteği üzerine geri verilecek, fakat bir Müslüman kaçarak Mekke'ye sığı­nırsa iade edilmeyecekti." maddesini kabul etmiştir.

Bu maddenin,

1- dini özgürlüğün bulunması,

2- tüccarların güvenle ticaret yapması,

3- siyasi güçlerin eşitliği ilkesi

unsurlarından hangilerine aykırı özellik taşıdığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Mekkeli müşriklerin Bedir Savaşı'nın intikamını almak ve Müslümanların denetimine geçen ticaret yolunu tekrar ele geçirmek istemeleri aşağıdaki­lerden hangisinin yaşanmasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Uhud Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.