TYT Tarih İlk Türk Devletleri TEST - 2


İlk Türk Devletleri konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İlk Türk Devletleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İlk Türk Devletleri konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İlk Türk Devletleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih İlk Türk Devletleri TEST - 2
1.
İslamiyet öncesi Türklerde, "kut" adı verilen devleti yönetme yetkisinin, hakana Gök-Tengri tarafından verildiğine inanılır; bu yetki kan bağı yoluyla yeni kuşaklara aktarılırdı.

Buna göre, kut anlayışının,

1- taht kavgalarının görülmesi,

2- farklı soylardan gelenlerin yönetimi ele geçirmesi,

3- siyasal otoritenin kutsallık kazanması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
2.
İslamiyet öncesi Türk topluluklarında "töre" olarak adlandırılan sözlü hukuk, halkın olduğu kadar yönetenlerin de uymak zorunda olduğu kurallardan oluşmuştur.

Bu durumun,

1- hukuk devleti,

2- aristokratik yönetim,

3- teokratik devlet

olgularından hangilerinin gelişmesinde etkili ol­duğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
3.
İslamiyet öncesi Türk topluluklarında devlet genellikle boyların bir araya gelmesiyle oluşan bir federatif nite­lik göstermiştir. Oysa Türgişler topraklarını, merkeze bağlı yirmiye yakın idari birime ayırarak yönetmişlerdir.

Bu durumun Türgişlerde,

1- veraset anlayışı,

2- monarşik rejim,

3- merkeziyetçi yönetim

olgularından hangilerinde bir değişikliğe neden olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.
Kök Türk Devleti'nin kurucusu olan Bumin Kağan, devleti iki idari birime ayırarak yönetmiş, kendisi doğunun yönetimini üstlenirken, batıda kardeşi İstemi Yabgu'yu görevlendirmiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında,

1- ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılması,

2- demokratik yönetim anlayışının benimsenmesi,

3- göçebe hayatın egemen olması

özelliklerinden hangilerinin belirleyici olduğu sa­vunulabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
5.
Turfan Uygurları'nda,

1- Kağıt kullanılmıştır.

2- Konut ve toprak sahipleri vergilendirilmiştir.

3- Bürokratik yapılanma geliştirilmiştir.

Bunlardan hangileri Turfan Uygurları'nın yerleşik bir kültür oluşturduklarını kesin olarak kanıtlar?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
6.
Hunlarda kurultay her yılın ilk ayında toplanır ve önemli devlet meseleleri görüşülürdü. Yılın ortaların­da yapılan ikinci toplantı genelde dinı bir hava taşırdı. Senenin sonlarında yapılan son toplantıda ise, ülkedeki insan ve hayvan sayıları tespit edilirdi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olamaz?
Doğru Cevap: "D" Kurultayın yetkilerinin hakanınkinden üstün oldu­ğuna
Soru Açıklaması
7.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen,

1- federasyon tarzı örgütlenme modelinin benimsenmesi

2- veraset anlayışının kesin kurallara bağlanmaması

3- aristokrat bir sınıfın bulunmayışı

özelliklerinden hangileri siyasal birliğin korun­masını zorlaştırmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Uygurların,

1- mimari eserler oluşturmaları,

2- yerleşik hayata geçmeleri,

3- töre hukukunu devam ettirmeleri

özelliklerinden hangileri, kendinden önceki Türk topluluklarından farklı kültürel özellikler kazan­malarına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
Köktürk hükümdarı Bilge Kağan Budizm ve Taoizm gibi dinlerin tanınması konularını meclise getirmiş fakat bu konular kurultay kararıyla reddedilmiştir.

Kurultayın bu konuları reddetmesi aşağıdakiler­den hangisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "D" "İnsanlar inançlarında özgürdür." ilkesinin benim­senmesiyle
Soru Açıklaması
10.
Hunlardan kopan bir kitlenin Kırım'a yerleşme­siyle başlayan Kavimler Göçü'nün neden olduğu aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bu göç dal­gasının Avrupa'da etnik yapıyı değiştirdiğini gös­terir?
Doğru Cevap: "C" Bugünkü Avrupalı ulusların kökenlerinin oluşması
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih İlk Türk Devletleri TEST - 2
11.
İslamiyet öncesi Türklerde göçebe hayat tarzının be­nimsenmesine bağlı olarak; Avrupa'daki feodalite benzeri oluşumlara rastlanmamıştır. Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra da toprağa bağlı bir aristokrat sınıfın oluşmadığı görülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine bağlana­bilir?
Doğru Cevap: "A" Toprakların hükümdar ailesinin malı sayılmasına
Soru Açıklaması
12.
İslamiyet öncesi Türklerde devlet, boyların bir araya gelmesiyle örgütlenmiştir. Ancak boylar, bir araya gelip bir devlet oluşturduklarında bile boy halkları öncelikle kendi beyine itaat etmiştir. Bu durum boy beylerine içişlerinde bağımsız hareket edebilme serbestliği kazandırmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Merkeziyetçi yönetim anlayışının gelişmemesine
Soru Açıklaması
13.
İlk Türk toplulukları yaşadıkları coğrafya dolayısıyla, sürülerine daima taze ot ve su bulmak için hayatlarını yaylak ve kışlak arasında gidip gelme şeklinde sürdürmüşlerdir.

Bu duruma göre Türk toplulukları için aşağıdaki­lerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Kışlaklarda tarımsal üretim yapıldığına
Soru Açıklaması
14.
ilk Türk devletlerinde yabgu, iç işlerinde serbest olup dış işlerinde doğrudan hakana bağlıydı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini tehlikeye düşürdüğü söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Toprak bütünlüğünü
Soru Açıklaması
15.
Eski Türk topluluklarının dilinde altın, gümüş, ba­kır, kurşun, demir gibi metal adlarının bulunması aşağıdakilerden hangisine kesin kanıt olabilir?
Doğru Cevap: "B" Bazı madenleri tanıdıklarına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.