TYT Tarih İlk Türk Devletleri TEST - 1


İlk Türk Devletleri konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İlk Türk Devletleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İlk Türk Devletleri konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İlk Türk Devletleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih İlk Türk Devletleri TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisinin Orta Asya'dan göçler gerçekleştiren Türk topluluklarının asimilasyona uğramasını kolaylaştırdığı söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Monarşiyle yönetilmeleri
Soru Açıklaması
2.
"Onların devletinin içinde hiçbir fakir insan yoktur. Yiyeceği olmayanlara devlet hesabından yardım edilir."

Çin elçisinin Uygurlar için yaptığı bu gözlem aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Sosyal devlet olgusunun geliştiğini
Soru Açıklaması
3.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinden biri olan Hazarların,

1- Museviliği benimseme,

2- farklı ulusları yönetim altında bulundurma,

3- uluslararası ticareti geliştirme

özelliklerinden hangileriyle bir imparatorluk niteliği kazandığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
4.
İslamiyet öncesi Türk topluluklarında yazılı kültür Mezopotamya uygarlığından yaklaşık 4000 yıl sonra başlamıştır.

Bu durumun,

1- Türk topluluklarının yerleşik hayata geçmesi,

2- Orta Asya Türk siyasal birliğinin sağlanması,

3- Türk tarihinin araştırılması

gelişmelerinden hangilerini zorlaştırdığı söylene­bilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
5.
Kök Türk beylerinden Aşina, toplumun refahını artır­mak için halktan on yıl vergi almamış ve bu yüzden yoksul duruma düşmüştür. Bu durumu da "Ben ancak halkım zengin olunca huzur duyarım." sözleriyle ifade etmiştir.

Buna göre,

1- Sosyal devlet olgusu gelişmiştir.

2- Halkın büyük çoğunluğu ekonomik sorunlar yaşamıştır.

3- Vergilendirme dini esaslara göre düzenlenmiştir.

yorumlarından hangilerinin söylenmesi doğru olur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
6.
Uygurlarda devleti yöneten hakanlar, halka hizmetle­riyle ön plana çıkan boy beyleri arasından seçilmiştir.

Bu durumun Uygurlarda,

1- sosyal devlet,

2- teokratik yönetim anlayışı,

3- özel mülkiyet

olgularından hangilerini geliştirdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kurultay olarak adlandırılan meclisin aşağıdaki özellik­lerinden hangisinde federasyon tarzı örgütlenme modelinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Boy beylerinin katılımıyla oluşmasında
Soru Açıklaması
8.
Uygurların aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu topluluğun yerleşik bir kültür oluşturduğunu kesin olarak kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "E" Saray ve tapınak mimarisini geliştirmeleri
Soru Açıklaması
9.
Orta Asya'da İslamiyet'ten önce kurulmuş olan Türk devletlerinde kölelik düzeyinde bir sınıflaş­manın görülmemesinde aşağıdakilerden hangi­sinin daha etkili olduğu savunulabilir
Doğru Cevap: "A" Toprakların devlet mülkiyeti altında tutulmasının
Soru Açıklaması
10.
Yönetme yetkisini Gök Tanrı'dan alan kağan, bu yetkiyi yeryüzündeki bütün insanlar üzerinde kullan­mayı düşünmüştür. Bu düşünceyle kağan, dünyayı hakimiyeti altına alarak, yönettiği insanları huzur ve barış ortamında yaşatmayı görev saymıştır.

Bu anlayış Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin varlığını göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" Cihan hakimiyeti anlayışının
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih İlk Türk Devletleri TEST - 1
11.
Orta Asya'dan batıya göçler gerçekleştiren Türk topluluklarının yöneticilerinden bazılarının "kral" unvanını kullanırken bazılarının da "sultan" veya "şah" unvanlarını kullanmaları, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
Doğru Cevap: "D" Farklı kültürlerle etkileşime girmelerine
Soru Açıklaması
12.
İslamiyet öncesi Türklerde göçebe hayat tarzının benimsenmiş olması aşağıdaki alanlardan han­gisinde etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Veraset anlayışının belirginlik kazanmasında
Soru Açıklaması
13.
İslamiyet öncesi Türklerde kurultayın aşağıdaki özelliklerinden hangisi, devlet yönetiminde katı bir mutlakiyet oluşmasını doğrudan engelle­miştir?
Doğru Cevap: "C" Yasama organı olarak görev yapması
Soru Açıklaması
14.
Ortalama yükselti 1200 metrenin üzerindedir. Bölge oldukça az yağış almaktadır. Kışı soğuk geçmekte ve toprak örtüsü kar tabakasının altında kalmaktadır.

Türklerin ana yurdu Orta Asya ile ilgili bu özellik­lere bakıldığında,

1- İnsan hayatını zorlaştıran coğrafi koşullar bulunmaktadır.

2- Halkın ekonomik uğraş alanları sınırlıdır.

3- Tarım temel geçim kaynağı olmuştur.

yorumlarından hangilerinin yapılması doğru olur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
15.
Hun hükümdarı Çiçi, Çin ordusuyla savaşmadan önce halkına şu konuşmayı yapmıştır: "Boyun eğme­yeceğiz. Atalarımız bize geniş ülkelerle birlikte hürri­yet ve istiklali emanet ettiler. Korumakla vazifeli bu­lunduğumuz bu emanetleri adi bir ömür uğruna feda edemeyiz .... "

Çiçi bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin öne­mini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "D" Bağımsızlığın
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.