TYT Tarih İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya TEST - 2


İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya TEST - 2
1.
Atatürk'ün benimsendiği tam bağımsızlık, siyasi ekonomik, mali, adli, kültürel ve her alanda tam bir egemenlik ve özgürlüğü kapsar.

Atatürk'ün benimsediği tam bağımsızlık ilkesi çerçevesinde dış politikada aşağıdakilerden han­gisi ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kapitülasyonların kaldırılması
Soru Açıklaması
2.
Türkiye'deki yabancı okullar 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Söz konusu okullar Türk müfettişlerin denetimine açıldı. Bu kararlar ayrıcalık­larını kaybetmek istemeyen yabancı devletlerin şika­yetine neden oldu. Ancak Türkiye konuyu bir iç mese­le olarak gördüğünü ifade ederek bu şikayetleri dikkate almadı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "D" Egemen devlet ilkesi ile hareket edildiğini
Soru Açıklaması
3.
1930 - 1939 yılları arasında Türk dış politikasını ilgilendiren gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Musul'un lrak'a bırakılması
Soru Açıklaması
4.
Türkiye, 10 Nisan 1936'da Lozan BarışAntlaşması'nı imzalayan devletlere birer nota göndererek Bo­ğazların güvenliğine yönelik endişelerini giderecek yeni bir antlaşmanın yapılmasını istedi.

Türkiye'nin tutumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Almanya, İtalya ve Japonya'nın saldırgan politika izlemesi
Soru Açıklaması
5.
Lozan'dan sonra İstanbul'da başlayan Musul görüşmelerinde Türkiye, bölgenin geleceğinin yapıla­cak bir halk oylaması ile belirlenmesini teklif etti.

İngiltere'nin bu durumu kabul etmemesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Bölgesel çıkarlarını korumak istemesi
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'nin 1930'Iarda Boğazlar ve Hatay konu­larının görüşülmesi için Milletler Cemiyeti'ne başvurması,

1- ulusal çıkarları esas alması,

2- yayılmacı politikalar izlemesi,

3- dünya konjonktürünü göz önünde bulundurması

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Türkiye milletlerarası ilişkilerde eşitliğe dayanan dostluklar ve ittifaklar kurmuştur.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek göste­rilebilir?
Doğru Cevap: "B" Sadabat Paktı'nın oluşturulması
Soru Açıklaması
8.
Atatürk, "Gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur. İlmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir." demiştir.

Buna göre Türkiye'nin dış politikasında,

1- akılcılık,

2- yayılmacılık,

3- gerçekçilik

unsurlarından hangilerini benimsediği söylene­bilir?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
"Lozan Barışı, geneli bakımından bizi hoşnut ediyor. Biz bu anlaşmaya tümüyle uyacağız. Çözümlen­memiş meseleler için dostça çözüm biçimleri bulu­nacağını ümit ediyoruz. Yakın bir gelecekte şimdiye kadar çözümlenmeyen meselelerin kesin olarak çözüm yoluna yaklaştığını görmek istiyoruz."

Atatürk'ün bu ifadeleri ile ilgili,

1- barışçı politikalar izlemeye öncelik vereceği,

2- askeri tedbirler alacağı,

3- sömürgecilik faaliyetlerinde bulunulacağı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Atatürk, "Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan ulaşmak arzu edilir olmakla beraber yolun makul, mantıki ve özellikle bilimsel olması şarttır." sözü ile dış politikanın dayandığı aşağıdaki esaslardan hangisini doğrudan vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "D" Akılcılık
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya TEST - 2
11.
- Milli Mücadele yıllarında ilan edilen Misakımilli'de azınlık haklarının komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacağının belirtilmesi

- Lozan Konferansı'nda, İsmet Paşa'nın konferans dillerinden birinin Türkçe olmasını ve komisyon başkanlıklarından birinin Türkiye'ye verilmesini istemesi

Bu durumlar Türk dış politikasının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir
Doğru Cevap: "D" Uluslararası ilişkilerde eşitliğe dayanan karşılıklı ilişkiler kurma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde eşitliğe dayanan karşılıklı ilişkiler kurduğuna kanıt olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Boğazlar Komisyonu'nun faaliyette bulunması
Soru Açıklaması
13.
Mustafa Kemal Atatürk, "Harp zaruri ve hayati olmalı. .. öldüreceğiz diyene karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye uğra­madıkça harp bir cinayettir." diyerek aşağıdakiler­den hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "B" Savaşın hayati durumlarda geçerli olması gerek-tiğini
Soru Açıklaması
14.
Haziran 1926'da Türkiye ve İngiltere arasında yapılan Ankara Antlaşması'yla Musul lrak'ta kalacak şekilde bugünkü Türkiye - Irak sınırı çizildi.

Bu durum Türkiye'nin,

1- sömürgeci,

2- yayılmacı,

3- barışçı

kavramlarından hangilerini dış politikada benim­sediğini gösterir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
15.
Türkiye'nin dış politikada izlediği tutum Milletler Cemiyeti üyeleri tarafından takdir ediliyor ve bu devletler Türkiye'nin de cemiyete katılmasını istiyor­lardı.

Bu durumda Türkiye'nin dış politikada izlediği aşağıdaki tutumlardan hangisinin daha az etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Sadece ulusal çıkarları esas alması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.