TYT Tarih İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya TEST - 1


İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya TEST - 1
1.
"Türkiye Cumhuriyeti'nin izleyeceği siyaset, belirsiz ve keyfi olamaz. Bizim siyasetimiz, kesinlikle milletin yetenek ve gereksinimiyle uyumlu olacaktır. Bizim için ne İslam birliği ne Turanizm mantıki bir siyaset yolu olabilir. Artık yeni Türkiye'nin devlet siyaseti, milli sınırları içinde egemenliğine dayanarak bağımsız ya­şamaktır."

Atatürk, bu sözüyle Türk dış politikasının aşağı­daki özelliklerinden hangisini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "A" Gerçekçilik
Soru Açıklaması
2.
Atatürk, "Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçin­mek, Türkiye siyasetinin esasıdır. Bu ilkenin bütün devletlerce siyaset esası sayılmasıyladır ki uygarlık için ve milletlerin mutluluk ve refahı için en gerekli olan barış kararlılık kazanmış olur." demiştir.

Buna göre, Atatürk'ün Türk dış politikasının aşağıdaki özelliklerinden hangisini daha açık bir şekilde vurguladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Barışı esas almak
Soru Açıklaması
3.
Atatürk, Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'na sürük­leyen Panislamcılık ve Pantürkçülük gibi hayalci dü­şüncelere karşı çıkmıştır.

Bu durum Atatürk'ün Türk dış politikasında,

1- akılcılık,

2- gerçekçilik,

3- sömürgecilik

unsurlarından hangilerini benimsediğini gösterir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Atatürk, "Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyor­sak evvela bizim kendi benliğimiz ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün iş ve hareketlerimiz­le gösterebilmeliyiz. Bilelim ki milli benliğini bula­mayan milletler başka milletlerin avıdır."demiştir.

Bu durum Türk dış politikasının aşağıdaki ilkeler­den hangisine dayandığını gösterir?
Doğru Cevap: "C" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
5.
Lozan Barış Antlaşması ile Misakımilli'de belirlenen hedefler büyük ölçüde gerçekleşmiş, yeni Türk devle­tinin sınırları çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmıştır.

Bu durum Türk dış politikasında,

1- bağımsızlık,

2- devletler arası eşitlik,

3- hayalcilik

unsurlarından hangilerinin bulunduğuna kanıt olabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine kadar ge­tiren aşağıdaki sorunlardan hangisi, barışçı bir devlet adamı olan Atatürk'ün izlediği, komşularıy­la iyi geçinme siyaseti sayesinde çözümlenmiştir?
Doğru Cevap: "D" Nüfus mübadelesi sorunu
Soru Açıklaması
7.
Atatürk, "Balkan birliğinin temeli ve hedefi, karşılıklı siyasi bağımsız varlığa saygı ile dikkat ederek ekonomik sahada, kültür ve medeniyet yolunda iş bir­liği yapmak olunca böyle bir eserin bütün medeni insanlık tarafından takdirle karşılanacağına şüphe edilemez." diyerek aşağıdakilerden hangisinin dünya barışı için önemini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "D" Balkan Antantı'nın kurulması
Soru Açıklaması
8.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle "Uluslararası Boğaz­lar Komisyonu" kaldırılırken Boğazların yönetimi ve savunulması Türkiye'ye bırakıldı.

Türkiye'nin bu başarıyı elde etmesinde,

1- akılcı politikaların izlenmesi,

2- bağımsızlığından ödün vermemesi,

3- ulusal çıkarlarını esas alması

politikalarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan 10 Haziran 1930 tarihli antlaşma ile doğum yerleri ve yerleşme tarihleri ne olursa olsun, İstanbul'da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya'da yaşayan Türkler mübadele dışında tutuldu.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "C" Türk - Yunan ilişkilerinin gelişmesi için uygun orta­mın oluştuğunu
Soru Açıklaması
10.
Türkiye, Lozan Görüşmeleri sırasında,

- Bağımsızlığından ve devletlerin eşitliği ilkesinden taviz vermemiştir.

- Sorunları müzakere ederek diplomasi yoluyla çözme yöntemini benimsemiştir.

Bu durum Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangi­sini gösterir?
Doğru Cevap: "B" Ulusal çıkarları esas aldığını
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya TEST - 1
11.
Türkiye'nin dış politikadaki başlıca amacı, Lozan'da elde edilen kazanımları korumak ve orada çözümle­nemeyen sorunları çözüme kavuşturmak olmuştur.

Bu sorunlar arasında,

1- Türk - Irak sınırının çizilmesi,

2- Boğazlarda egemenlik kurulması,

3- kapitülasyonların kaldırılması

durumlarından hangileri gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
Atatürk'ün benimsediği Türkiye'nin dış politika­sının temel ilkeleri ve amaçları arasında aşağıda­kilerden hangisinin bulunduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Askerı ittifaklar kurularak SSCB'nin sıkıştırılması
Soru Açıklaması
13.
Türkiye 1920'Ii ve 1930'Iu yıllarda bir yandan Lozan Antlaşması'ndan kalan sorunları çözerken bir yandan da uluslararası ve bölgesel barışı sağlayan kuru­luşlara katılmış, bazılarına da öncülük etmiştir.

Bu amacı gerçekleştirmek isteyen Türkiye'nin,

1- Milletler Cemiyeti,

2- Balkan Antantı,

3- Sadabat Paktı

kuruluşlarından hangilerinin kurulmasına öncü­lük ettiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti'nin yüzyıllarca savaştığı Rusya'ya karşın yeni Türk devletinin Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler geliştirebilmesi aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgi­lidir?
Doğru Cevap: "B" Ulusal çıkarları esas almak
Soru Açıklaması
15.
Hatay'ın Misakımilli sınırları dışında kalması, 1920'Ii ve 1930'Iu yıllarda Türk halkı tarafından üzüntüyle karşılanıyordu. Atatürk, Hatay'ın Türkiye'ye katılması konusunda Türk halkının desteğini alarak girişimlerde bulunmuştur. Hatay, 1939 yılında Türk topraklarına katıldı.

Sadece bu durum Türk dış politikasının aşağıdaki ilkelerden hangisini temel aldığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" Türk kamuoyunun dikkate alındığını
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.