TYT Tarih En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) TEST - 2


En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) TEST - 2
1.
Taşrada önemli bir nüfuza sahip olan ayanlar başına buyruk hareket etmeye başladı. Buna son vermek isteyen 2. Mahmut, sadrazamın aracılığıyla ayanlarla Senediittifak'ı imzalamak zorunda kaldı.

Sadece bu gelişmeye göre,

1- devletin mutlak otoritesinin sınırlandırıldığı,

2- ayanların siyasi varlığının tanındığı,

3- hukukun üstünlüğü anlayışının getirildiği

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda gerçekleştirilen aşağıdaki ıslahatlardan hangisi, özel mülkiyetin gelişmesini kolaylaştırmıştır?
Doğru Cevap: "D" Müsadere uygulamasından vazgeçilmesi
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda demokratik nitelik­li yasal düzenlemeler yapılmışsa da padişah varlığını devam ettirmiş, bu yüzden ulusal egemenliğe dayalı bir siyasal rejime geçilememiştir.

Bu durumun görülmesinde,

1- Osmanlı ailesinin kutsal kabul edilmesi,

2- halkın demokrasi bilincinin gelişmemiş olması,

3- büyük toprak kayıplarının yaşanması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene­bilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda gerçekleştirilen,

1- Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi,

2- diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi,

3- resmi gazetenin yayınlanmaya başlanması

girişimlerinden hangileriyle merkeziyetçi yönetim anlayışının güçlendirilmesi amaçlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nde ölen ya da görevden alınan memurun malına devlet tarafından el konulmaktaydı.

Müsadere denilen bu anlayışa 2. Mahmut Dönemi'nde son verilmesine bakılarak,

1- özel mülkiyet anlayışının geliştirildiği,

2- memurların kanuna aykırı olarak görevden alınamadığı,

3- devşirme sisteminde değişiklik yapıldığı

yorumlarından hangilerinin söylenmesi doğru olur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
6.
"Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada tanımak isterim."

2. Mahmut bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Etnik ve mezhepsel milliyetçiliğe
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti, azınlık ayaklanmalarını ve Batılı devletlerin içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla çeşitli ıslahatlar yapmış, anayasal bir düzen oluşturarak meşrutiyet yönetimine geçmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti'nin,

1- egemenlik alanı,

2- egemenlik hakları,

3- egemenlik anlayışı

unsurlarından hangilerini korumaya çalıştığı söylenemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
1876 tarihli Kanuniesasi'nin aşağıdaki özellik­lerinden hangisiyle mutlakiyete dayalı siyasal reji­mi değiştirdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Halkın yönetime katılımını sağlaması
Soru Açıklaması
9.
1878 tarihli Berlin Antlaşması ile Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlığını kazanmıştır.

Bu gelişmenin Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki dü­şüncelerden hangisinin etkinliğini yitirmesine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlıcılık
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti'nin Bükreş Antlaşması'yla, isyan eden bir azınlığına ilk kez ayrıcalıklar vermesi,

1- benzer isyanların ortaya çıkması,

2- Balkan uluslarının bağımsızlık konusunda cesaretlenmesi,

3- Osmanlı Devleti'nin saygınlığının artması

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) TEST - 2
11.
Fransız İhtilali'nin etkisiyle Mora'da başlayan Rum isyanını bastırmak için 2. Mahmut, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiştir. Yardımı karşılığında Mora ve Girit valiliklerinin kendi­sine verilmesini isteyen Mehmet Ali Paşa, isteklerinin kabul edilmesiyle Mora'daki isyanı bastırmıştır.

Bu gelişmelere bakıldığında aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Devletin iç sorununun dış sorun haline geldiğine
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda görülen aşağı­daki gelişmelerden hangisinde milliyetçilik olgusunun etkisinden söz edilemez?
Doğru Cevap: "D" Taşra topraklarında mülkiyet alanları oluşturan ayanlara resmiyet kazandırılmasında
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti'nde bir iç sorun olarak başlayan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın başlattığı Mısır isyanı zamanla uluslararası bir nitelik kazanmıştır.

Bu durumun görülmesinde Osmanlı Devleti'nin,

1- Mehmet Ali Paşa'ya karşı Rusya'dan yardım is­temesi,

2- İngiltere ve Fransa'nın arabuluculuğunu kabul etmesi,

3- Mısır'a özerklik kazandırılmasını onaylaması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söyle­nemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti'nde 1876 tarihli anayasa ile meş­rutiyet rejimine geçilmiş ve halkın yönetime katılımı sağlanmıştır.

Osmanlı Devleti'nin bu tür girişimlerde bulunur­ken gerçekleştirmeye çalıştığı aşağıdaki amaç­lardan hangisi, Osmanlı demokratikleşmesinde uluslararası ilişkilerin de belirleyici olduğunu ka­nıtlar?
Doğru Cevap: "E" Azınlık hakları gerekçesiyle iç işlerine karışılması­na engel olunması
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda Ortodoks Slav toplulukların haklarının koruyuculuğu Rusya'ya bırakılırken Katolik Osmanlı azınlıklarının koruyucu­luğunun da Fransa tarafından üstlenildiği görül­müştür.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

1- bağımsız devlet anlayışı,

2- egemenlik hakları,

3- teokratik devlet yapısı

olgularından hangilerinin zedelenmesine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.