TYT Tarih En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) TEST - 1


En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) TEST - 1
1.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda gerçekleştiri­len,

1- devlet memurlarının maaşa bağlanması,

2- askeri üniformaların yerli kumaşla yapılması zo­runluluğunun getirilmesi,

3- ithalat sırasında alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi

uygulamalarından hangileri, ekonomide dışa ba­ğımlılığın azaltılması amacıyla yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut Dönemi'nde idari bi­rim sayısının artırıldığı görülmüştür.

Bu düzenlemeyle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Merkeziyetçi yönetimin güçlendirilmesi
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olarak kabul edilen 1876 Kanuniesasi'nin,

1- Mebusan Meclisi'ni kurma,

2- hükümet üyelerinin padişah tarafından görevlen­dirilmesini öngörme,

3- parlamentonun açılması ve kapatılması yetkisini padişaha bırakma

özelliklerinden hangileri, demokratik rejimin ana­yasal güvenceden yoksun olduğunu kanıtlar?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda devlet yönetiminde etkili olan aydın kadroların azınlıklara sağlanan hak­ları genişletmeye çalıştıkları görülmüştür.

Osmanlı Devleti'nin bu tutumuyla,

1- imparatorluğun dağılmasına engel olma,

2- azınlık hakları yoluyla içişlerine karışılmasını önleme,

3- padişahın yetkilerinin korunmasını sağlama

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalış­tığı söylenemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
5.
19. yüzyılda Osmanlı hukuk düzeninde gerçek­leştirilen aşağıdaki düzenlemelerden hangisi, doğrudan yargı bağımsızlığının sağlanması ama­cıyla yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mahkemelerde rütbe ve nişan esasının dikkate alınmamasının kabul edilmesi
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda gerçekleştirilen aşağıdaki girişimlerden hangisinde demokratik­leşme amaçlı çalışmaların etkili olduğu söylene­mez?
Doğru Cevap: "B" Devlet memurlarının maaşa bağlanmasında
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti; 18. yüzyıl başlarında kaybettiği toprakları geri alma, 18. yüzyılın ikinci yarısında elindeki toprakları koruma, 19. yüzyılda ise toprak kayıplarını önleme amacıyla uluslararası alanda itti­faklar kurma politikaları geliştirmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine bağlanabi­lir?
Doğru Cevap: "C" Devletin siyasal ve askeri açıdan giderek zayıfla­mış olmasına
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda görülen aşağı­daki gelişmelerden hangisinde büyük toprak ka­yıplarının etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Teokratik devlet düzeninin korunmasında
Soru Açıklaması
9.
19. yüzyıl başında Osmanlı Devleti'nin sınırları: Kuzeyde Kırım'a, güneyde Kuzey Afrika'nın tamamı­na yakınına, doğuda İran'a ve Arap Yarımadası'nın tamamına, batıda ise Balkan Yarımadası'na kadar uzanıyordu.

Bu coğrafyaya bakılarak Osmanlı Devleti için aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Üç kıtada egemenlik kurduğu
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda görülen,

1- yabancı mallarının, ülke ekonomisindeki payının büyümesi

2- ham madde ihracatının artması,

3- işlenmiş ürün ithalatı için ayrılan bütçenin genişletilmesi

durumlarından hangilerinde sanayileşmenin gerçekleştirilememesi etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) TEST - 1
11.
Avrupalı devletler,

1- Viyana Kongresi'nde milliyetçi akımları destekle­meme kararı almışlar,

2- Londra Konferansı'nda Boğazların Osmanlı Devle­ti'nin denetiminde kalmasını kabul etmişler,

3- Paris Antlaşması'nda Osmanlı toprak bütünlüğünü güvence altına almışlar,

4- 93 Harbi'nde Rusya'nın Osmanlı topraklarını işgal etmesine seyirci kalmışlardır.

Bunlardan hangileri, birbiriyle çelişir nitelik taşı­maktadır?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
12.
Kanuniesasi'de "Din ve ırk farkı gözetmeksizin Os­manlı topraklarında yaşayanlar 'Osmanlı' sayılır." hükmü yer almıştır.

Bu durum,

1- halkını din ve kültür yönünden birleştirme,

2- halk arasında din farkı gözetmeme,

3- dine dayalı hukuk düzenini değiştirme

amaçlarından hangileriyle bağdaşır niteliktedir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
13.
1856 Paris Antlaşması'nda Osmanlı Devleti ile ilgili, 

1- Avrupalı bir devlet sayılması,

2- Avrupalı devletler genel hukukundan yararlan­ması

3- Eflak ve Boğdan'a özerklik tanımak zorunda bıra­kılması

düzenlemelerinden hangileri, Osmanlı egemenlik haklarının zedelendiğinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda görülen,

1- Müslüman Arapları devlete bağlı tutabilmek amacıyla ümmetçi anlayışın benimsenmesi,

2- Rusya'ya karşı lngiltere ve Fransa'nın desteğinin alınması

3- demokratikleşmeye yönelik ıslahatlara başlanması

gelişmelerinden hangileri, devletin kendini askeri ve siyasal açıdan yetersiz gördüğünü kanıtlar?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
15.
19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemeye yönelik çeşitli düşünceler ortaya atılmıştır.

Aşağıdaki düşüncelerden hangisinin toprak bütünlüğünü koruma amacından çok yayılmacı bir anlayışa dayandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Turancılık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.