TYT Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) TEST - 2


Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) TEST - 2
1.
Osmanlı Devleti'nde 1584'e kadar 100 dirhem gü­müşten 450 akçe kesiliyorken bu tarihte aynı miktar­da gümüşten 800 akçe kesilmeye başlanmıştır.

Bu düzenlemenin Osmanlı Devleti'nde,

1- paranın değerinin düşmesi,

2- fiyatların artması,

3- üretimde devamlılığın sağlanması

durumlarından hangilerine neden olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti'nin kurulması ve büyümesinde etkili olan soylu Türk ailelerin ve tarikatların dev­let yönetimindeki etkinliklerinin zamanla azal­masında,

1- devlet tarafından yetiştirilmiş medrese mezunu bir ulema sınıfının oluşturulması,

2- Divan yönetiminde devşirme kökenlilerin görevlendirilmeye başlanması

3- vergilendirmenin dinsel kurallara göre belirlenmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Fatih Kanunnamesi'nde yer alan,

1- padişahların yerli halk içerisinden evlenmesinin yasaklanması,

2- eyalet yönetimlerinden sorumlu olan beylerbey­lerinin padişah kızları ile evlendirilmelerinin engel­lenmesi,

3- padişahların kardeşlerini katletme hakkının yasalaştırılması

düzenlemelerinden hangileri, doğrudan Osmanlı ailesinin egemenliğini korumak amacıyla yapıl­mıştır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti'nin 1535'te Fransa ile yaptığı ti­caret antlaşmasında yer alan,

1- Fransız tüccarlar için gümrük indirimlerine gidilmesi,

2- Osmanlı topraklarında suç işleyen Fransız uyrukluların davalarının İstanbul'da bulunan Fransız elçiler tarafından görülmesi,

3- Fransa bayrağı bulunduran gemilere Osmanlı karasularında serbest ticaret hakkının sağlanması

düzenlemelerinden hangilerinin bu antlaşmaya ticari kapitülasyon niteliği kazandırdığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
5.
2. Kanuni Dönemi'nde,

1- Avrupa'daki mezhep farklılıklarının iç savaşlara neden olması,

2- yeni ticaret yollarının keşfedilmesi,

3- Fransa ile Roma - Cermen İmparatorluğu arasındaki ilişkilerin bozulması

gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki yayılmasını kolaylaştırdığı savunula­maz?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
6.
1. Selim'in padişahlığından başlanarak hilafet Osmanlı Devleti'nce temsil edilmeye başlanmıştır.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

1- teokrasi,

2- monarşi,

3- hukuk devleti

olgularından hangilerini desteklediği söylene­mez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti, göçebe Türkmen aşiretlerinin hareketlerini kontrol altına almak istemiştir. Bu neden­le aşiretlerden vergileri düzenli almaya çalışmıştır. Devlet konar-göçerlerinin göçlerini düzenlemiş ve yaptıkları zararlara karşı cezalar uygulamıştır.

Osmanlı Devleti'nin bu tutumunda aşağıdakiler­den hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Merkezi devlet yapısının korunmak istenmesi
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti'nde Klasik Dönem içerisinde ege­menlik altına alınan Eflak - Buğdan ve Erdel, içişle­rinde serbest, dışişlerinde ise merkeze bağlı bir sta­tüye sahip eyaletlere dönüştürülmüştür.

Buna göre, bu eyaletlerdeki yönetimlerin;

1- diplomatik ilişkiler geliştirme,

2- eyaletlerindeki vergi miktarlarını belirleme,

3- bölgelerindeki güvenliği sağlama

yetkilerinden hangilerine sahip olmaları beklene­mez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti'nde 2. Bayezit ve ardından 1. Se­lim'in kapıkulu sınıfı ve askerlerinin desteğiyle tahtı ele geçirmelerinin,

1- ordunun siyasal yapı üzerindeki etkinliğini artırması,

2- veraset savaşlarının önlenmesi,

3- siyasal rejimin demokratikleşmesi

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Rumeli Defterdarlığı ve Rumeli Kazaskerliği 1. Murat Dönemi'nde kurulduğu halde Anadolu Defterdarlığı ve Anadolu Kazaskerliği ancak Fatih Dönemi'nde kuru­labilmiştir.

Anadolu'da defterdarlık ve kazaskerlik teşkilat­larının geç kurulması,

1- Anadolu'da lslamiyet'in daha geç yayılması,

2- Anadolu siyasi birliğinin sağlanmasının gecikmesi,

3- Anadolu'da ekonomik yaşamın tarıma dayanması

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) TEST - 2
11.
Osmanlı Devleti'nde 1. Selim, kardeşleriyle taht kav­gası yaptığı gibi babası il. Bayezit'e karşı da taht kav­gası yapmış ancak yenilmiştir.

Bu durum,

1- Taht kavgaları sadece kardeşler arasında yaşan­mamıştır.

2- Birinci Selim ülke bütünlüğünü sağlamakta zorlan­mıştır.

3- İç sorun dış sorun haline gelmiştir.

yargılarından hangilerini doğrular?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
12.
Değişik dinlerce kutsal sayılan Kudüs'ün ülke top­raklarına katılması, Osmanlı Devleti'nde,

1- İslam dünyasının dini lideri olma,

2- dış ülkelerle ilişkilerinde önem kazanma,

3- halka inanç özgürlüğü sağlama

sonuçlarından hangilerini doğurduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
13.
1. Selim (Yavuz) Dönemi'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin Türk - İslam dünyasında lider olmasına daha fazla katkıda bulunduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Halifeliğin Osmanlıya geçmesi
Soru Açıklaması
14.
1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya Arşidükü Ferdinand, Macaristan topraklarında iddia ettiği hak­lardan vazgeçmiş ve Jan Zapolya'yı Osmanlı vassalı olarak tanımıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakiler­den hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "B" Avusturya üzerinde üstünlük kurduğunu
Soru Açıklaması
15.
Fatih Dönemi'nde yönetimde Türk kökenli yöneticiler yerine Enderun Mektebi'nden yetişen devşirme kö­kenli devlet adamları tercih edilmiştir.

Bu durum, aşağıdaki amaçlardan hangisini ger­çekleştirmeye yöneliktir?
Doğru Cevap: "B" Merkezi otoriteyi güçlendirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.