TYT Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) TEST - 1


Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) TEST - 1
1.
Tımar sahiplerinin kendilerine bırakılan toprak gelirleri karşılığında yetiştirmekle yükümlü oldukları asker sayısı artırılmış ve halkın savaş ve doğal afet benzeri olağanüstü durumlarda avarız denilen bir vergiyi ödemesi uygulamasına başlanmıştır.

Bu düzenlemelerin yapılmasında,

1- savaş giderlerinin karşılanmasında zorlanılması,

2- askeri faaliyetlerin yoğunluk kazanması,

3- sosyal devlet anlayışının geliştirilmeye çalışılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene­mez?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıldan başlayarak reayadan alınan vergilerin bütçe gelirlerindeki payının giderek arttığı görülmüştür.

Bu durumun görülmesinde aşağıdakilerden han­gisinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Ganimetlerin ve gümrük gelirlerinin azalması
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti, sınırları içerisindeki Ortodoks H­ristiyan tebaa için geniş bir din ve ibadet hürriyeti sağ­lamış, bu toplulukların geleneksel değerlerini koru­malarını kolaylaştıran yasal düzenlemeler yapmıştır.

Osmanlı Devleti'nin bu tutumuyla,

1- Gayrimüslim topluluklar üzerinde devlet otoritesini artırma,

2- Hrıstiyan dünyasında mezhep birliği sağlama,

3- kapitülasyonların Osmanlı ekonomisi üzerindeki etkileri azaltma

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye ça­lıştığı savunulamaz?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti'nde Klasik Dönem (1300 - 1600) içerisinde görülen,

1- Anadolu'da Türk siyasal birliğinin sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunulması,

2- Orta Avrupa'nın Osmanlı topraklarına katılması,

3- İslam Dünyası'nın siyasal liderliğinin ele geçirilme­si

durumlarından hangilerinin cihat anlayışı doğ­rultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nin,

1- Gayrimüslim tebaasına ibadet hürriyeti sağlama yoluyla Ortodoksların Katoliklerle yakınlaşmasına engel olma,

2- Venedik ve Fransa ile gümrük indirimleri sağlayan antlaşmalar yapma,

3- merkeziyetçi bir yönetim yapısı oluşturma

girişimlerinden hangileriyle, Avrupa'da kendisine karşı oluşturulabilecek ittifakları engellemeyi amaçladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Anadolu coğrafyasında hüküm süren bir devletin, dünya siyasi ve ekonomik hayatında etkili rol oynaya­bilmesi için İstanbul'a sahip olması gerekliydi.

Bu durumda İstanbul'un,

1- İpek Yolu'nu kontrol eden bir noktada bulunması,

2- Asya ve Avrupa kıtalarına geçiş yapılan stratejik bir nokta olması,

3- Anadolu için tehdit oluşturan Doğu Roma İmpara­torluğu'nun merkezi olması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması'nda yer alan,

1- Avusturya'nın yıllık vergi ödeyecek olması,

2- Avusturya'nın Macaristan'ın içişlerine karışmamayı kabul etmesi,

3- Avusturya arşidükünün Osmanlı sadrazamına eşit sayılması

düzenlemelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin  Avusturya'ya karşı protokol üstünlüğü elde ettiğini kanıtlar?
Doğru Cevap: "A" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
1. Selim'in Orta Doğu ve Mısır'ı egemenlik altına almasına kadar imparatorluk nüfusunun çoğunluğunu gayrimüslim nüfus oluştururken bu gelişmenin ardın­dan çoğunluk nüfusu Müslümanlardan oluşmaya baş­lamıştır.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,

1- İslam kültürünün etkinliğini artırması,

2- teokratik devlet niteliğinin zayıflaması,

3- etnik yapıdaki çeşitliliğin azalması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savu­nulabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
9.
İstanbul'un fethi sonrası Memluklar hariç diğer İslam şehirlerinde fethin şerefine büyük şenlikler ve gösteri­ler yapılmıştır. İslam dünyasında sevinçle karşılanan fetih "Feth-i Mübin" olarak adlandırılmıştır.

Memlukların tutumunda aşağıdakilerden han­gisinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Osmanlı Devleti'ni kendine rakip görmesi
Soru Açıklaması
10.
2. Mehmet'in 1481 yılında vefat etmesi üzerine 2. Bayezid tahta çıkmış, fakat kardeşi Cem Sultan ona karşı taht mücadelesine girişmiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Veraset yasasının kesin kurallarının bulunmaması
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 - 1600) TEST - 1
11.
Fatih'in ölümünün ardından oğulları Cem ve Bayezit arasındaki taht kavgasında ulema, Cem'in padişahlığını desteklerken, üst düzey bürokrasiyi elinde bulunduran devşirme kökenliler ise Bayezit'e destek olmuştur.

Bu bilgiye göre, Cem ve Bayezit arasındaki taht kavgasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Yönetici sınıflar arasında iktidar mücadelesine dönüştüğü
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti'nde 1453 ile 1566 tarihleri arasında görev yapan 24 vezir-i azamdan 20'sinin devşirme kökenli olduğu görülür.

Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakiler­den hangisine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Türk kökenli yönetici sınıfın yönetimdeki etkin­liğinin azalmasına
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti'nde; Fatih Dönemi'nden başlayarak, Divan yönetiminde medreselerde dini eğitim alarak yetişen ulema sınıfı üyelerinin yerine enderun olarak adlandırılan saray okullarında askeri ve siyasi konu­larda eğitim alarak yetişen devşirme kökenli kapıkulu üyeleri görevlendirilmiştir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Çok uluslu yapının korunamamasına
Soru Açıklaması
14.
Fatih Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağıdaki dü­zenlemelerden hangisi, sermaye birikimine sahip bir sınıfın oluşmasını doğrudan engellemek amacıyla gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Maaşlı çalışan devlet bürokrasisinin miras bırakma haklarının engellenmesi
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nde devletten maaş alanların sayısı 1560'11 yıllarda 40.000, 1580'Ii yıllarda 60.000, 1590'Iarda 80.000 civarındayken bu sayı 1600'Ierin başlarında 90.000'i geçmiştir.

Bu gelişme,

1- sınırların genişlemesi,

2- kamu harcamalarının azalması,

3- monarşiye dayalı rejimin zayıflaması

durumlarından hangilerine bağlanabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.