TYT Tarih Deneme Sınavı TEST - 3


TYT sınavı Tarih dersi online deneme soruları. Online TYT Tarih deneme testi için her sorunun ortalama 2 dakika süresi vardır. Aşağıdaki deneme testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Deneme Sınavı TEST - 3
1.
izmir'de Limantepe ve Baklatepe höyüklerinde yapılan arkeolojik kazılarda bir ön giriş ile gerisinde dikdörtgen bir salondan oluşan "megaron" tipi evler bulunmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "D" Yerleşik yaşama geçildiğini
Soru Açıklaması
2.
Selçuklularda dirlik sahiplerinin çok zengin olmaları ve kale yaptırmalarını engellemek için iki yılda bir yerleri değiştirilirdi.

Selçukluların bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
Doğru Cevap: "B" Feodal yapılanmayı engellemeye
Soru Açıklaması
3.
Coğrafi Keşiflerin sonucunda Avrupa hızlı bir kalkınma sürecine girdi. Büyük şirketler kıtalararası ticarette söz sahibi oldular. İpek ve Baharat yolları eski önemini kaybetti. Batılı tüccarlar Çin ipeği ve Hint baharatına aracısız ulaştılar.

Verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Avrupa'nın siyasi yapısı değişti.
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'yla gayrimüslimlerin hakları genişletilmiştir.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Devletin dağılmasının önlenmesi
Soru Açıklaması
5.
"Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti her alanda doğru yolu gösterecek, uyaracak güçtedir."

Atatürk'ün bu sözleri,

I. laiklik,

II. ulusçuluk,

III. akılcılık ve bilimsellik

ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
6.
Göbeklitepe kazı bölgesinin bazı özellikleri şunlardır:

- Konut özelliği taşımayan yapılar dini ve ayinsel amaç taşıyordu.

- Buradaki her bir dikili taş en az 40 - 50 ton ağırlığında ve 4 ile 6 m uzunluğundadır.

- Burada yapılan arkeolojik kazılarda taş aletler ve heykeller bulunmuştur.

Buna göre Göbeklitepe ile ilgili,

I. tarım üretiminin yaygın olarak yapıldığı,

II. kalıcı mimari eserlerin oluşturulduğu,

III. yapıların işbirliği içinde inşa edildiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
7.
lslamiyet öncesi T ürklerde yazılı hukuk geç gelişmiştir. Hukuk, törenin cezai hükümlerine uyularak yerine getiriliyordu. Yazısız hukuk kuralları olan töre, adalet düzenine kesin olarak hakim olmuştu.

Buna göre Türklerdeki hukuk sistemi için,

I. Çevre ülkelerin hukuk yapısından etkilenmişlerdir.

II. Ağır suçlara fidye esası getirilmiştir.

III. Toplum ve devlet yapısında gelenekler belirleyici olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
8.
XV ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesinde ve döneminin en güçlü devleti olmasında Yeniçeri Ocağı önemli bir katkı sunmuştur. XVII. yüzyılda bu durum değişmeye başlamıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Yeniçeri Ocağı'nın siyasal bir güce dönüştüğünü kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "B" II. Osman'ı tahtan indirmeleri
Soru Açıklaması
9.
Avrupalı devletler 1878 yılında toplanan Berlin Konferansı'nda Sırpların, Karadağlıların ve Romenlerin Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmalarını sağladılar.

Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Osmanlı egemenlik alanının daraldığı
Soru Açıklaması
10.
Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan aşağıdaki çalışmalardan hangisi ülke çiftçisine uygulamalı eğitim alabilecekleri bir tarım alanı oluşturup modern tarım tekniklerini göstermeye yöneliktir?
Doğru Cevap: "E" Atatürk Orman Çiftliği'ni kurma
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Deneme Sınavı TEST - 3
11.
Türk devletlerinde ülkenin "Kut" anlayışına göre hanedanın erkek bireylerinin malı sayılması,

I. halkın yönetime bağlılığının azalması,

II. taht kavgalarının çıkması,

III. ülke bütünlüğünün bozulması

durumlarından hangilerine neden olmuştur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
12.
Büyük Selçuklularda görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin feodal bir anlayışın oluşmasına zemin hazırladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Fethedilen toprağın fethedene bırakılması
Soru Açıklaması
13.
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Fransa'ya bazı ticari ayrıcalıklar verilmiştir.

Bu ayrıcalıkların verilmesinde,

I. Osmanlı Devleti'nin Batılı devletlerle iyi ilişkiler kurmasını sağlamak,

II. Avrupa Haçlı birliğini bozmak,

III. Fransız limanlarında ticaret yapmak

düşüncelerinden hangileri etkili değildir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
14.
Fransız ihtilali, Avrupa'nın siyasi yapısının değişmesine neden oldu. XIX. yüzyılın ikinci yarısında önce ltalya daha sonra da Almanya siyasi birliklerini kurmuşlardır. lngiltere ve Fransa'nın Avrupa'daki etkinliğinde sarsıntı meydana geldi.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Avrupa güç dengelerinin değişmesine
Soru Açıklaması
15.
Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Osmanlı Devleti'nin hukuksal açıdan yok sayıldığını gösterir?
Doğru Cevap: "D" lstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacaktır.
Soru Açıklaması
16.
Neolitik Devir'de ürettikleri ürünleri saklayarak kuraklık dönemlerini daha rahat atlatan insanlar, ürünlerinin fazlasını satmışlardır.

Bu gelişmenin,

I. ticaret faaliyetlerinin başlaması,

II. toplumlar arasında etkileşimin yaşanması,

III. siyasi birliğin daha geç kurulması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
17.
Hz. Osman Dönemi'nde Müslümanlar Suriye sahillerinde ilk defa donanma kurdular.

İslam tarihindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun doğrudan sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Rodos'un fethedilmesi
Soru Açıklaması
18.
XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kudretinin ve gücünün zirvesinde olduğuna aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" İnebahtı'da Osmanlı donanmasının yakılması
Soru Açıklaması
19.
III. Selim Dönemi'nde Avrupa tarzında Nizamıcedit ordusu kurulmuş ve bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için lnadıcedit hazinesi oluşturulmuştur.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Avrupa tarzı ordunun mali giderlerinin karşılanmaya çalışıldığı
Soru Açıklaması
20.
I. Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Anadolu'da Ermeni çetelerin faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Ermeni Patriği Zaven Efendi "Büyük Ermenistan'ın başkenti Erzurum olacaktır." diye demeç verip Rum teşkilatları ve İtilaf Devletleri'yle işbirliği içinde çalışmıştır.

Milli Mücadele Dönemi'ndeki bu gelişmelere bakılarak,

I. İtilaf Devletleri'nin Osmanlı toprak bütünlüğünden yana olduğu,

II. Ermenistan'ın özerklik kazandığı,

III. Türk yurdunun bütünlüğünün tehdit altında olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.