TYT Tarih Beylikten Devlete (1300 - 1453) TEST - 2


Beylikten Devlete (1300 - 1453) konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Beylikten Devlete (1300 - 1453) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Beylikten Devlete (1300 - 1453) konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Beylikten Devlete (1300 - 1453) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Beylikten Devlete (1300 - 1453) TEST - 2
1.
1. Murat Dönemi'nde başkentin Edirne'ye taşınmasının,

1- fetihlerin batı yönünde ilerlemesi,

2- fethedilen toprakların vatan sayılması,

3- yeni fethedilen bölgelerin hem güvenliğinin sağlan­ması hem de buralara sosyal hizmetlerin kısa sürede ulaştırılmasının hedeflenmesi

durumlarından hangileri ile ilişkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
1. Bayezit Devri'nde,

- Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.

- Gelibolu'da ilk Osmanlı tersanesi kurulmuştur.

Bu gelişmeler,

1- Anadolu'da sınırların genişlemesi sonucu teşkilat- lanmaya gidildiği,

2- denizcilik faaliyetlerine önem verildiği,

3- denizlerde üstünlük sağlandığı

yargılarından hangilerini doğrular?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Fetret Devri'nde Süleyman Çelebi Edirne'de, Musa Çelebi Bursa'da, İsa Çelebi Balıkesir'de, Mehmet Çe­lebi ise Amasya'da hükümdarlığını ilan etmiştir.

Bu durum, Fetret Dönemi'yle ilgili,

1- Devlet tek merkezden yönetilememiştir.

2- Devletin parçalanması tehlikesi ortaya çıkmıştır.

3- Bizans siyasi varlığını koruma mücadelesi verme konusunda zaman kazanmıştır.

yargılarından hangilerini doğrular?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Timur Ankara Savaşı öncesinde 1. Bayezit'ten şu isteklerde bulunmuştur:

- Kendi adına para bastırılacak.

- Beyliklere bağımsızlıkları geri verilecek.

- 1. Bayezit, oğullarından birini rehin olarak göndere- cek.

Timur'un bu isteklerde bulunması Osmanlı Devle­ti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisini dikkate almadığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" Bağımsız devlet olmasını
Soru Açıklaması
5.
1. Mehmet (Çelebi) Dönemi'nde Düzmece Mustafa ve Şeyh Bedrettin İsyanları bastırılmıştır.

Bu durum 1. Mehmet {Çelebi) Dönemi'yle ilgili,

1- Dini ve siyasi yönden etkinlik kazanılmıştır.

2- Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanmıştır.

3- İç sorunlar dış sorun haline gelmiştir .

yargılarından hangilerini doğrular?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
6.
2. Murat Dönemi'nde aşağıdaki uygulamalardan hangisi devlet adamı yetiştirilmesine önem veril­diğinin bir kanıtıdır?
Doğru Cevap: "B" Enderun Mektebi'ni geliştirmesi
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda büyümesinde rol oynayan iç etkenler arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Bizans'ta taht kavgalarının ve iç isyanların yaşan­ması
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti'nin fethettiği Balkan topraklarına, uyguladığı iskan politikasıyla yerleşmesi ve imar faaliyetlerine ağırlık vermesi, aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?
Doğru Cevap: "A" Fethedilen toprakların vatan olarak kabul edildi-ğine
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'ndeki uygulama­larından bazıları şunlardır:

1- İskan edilecek aile seçilirken toprak sahibi çiftçiler değil, göçebe yaşayan Yörükler tercih edilmiştir.

2- Başkent, Bursa'dan Edirne'ye taşınmıştır.

3- Şehirlere kadı ve subaşılar tayin edilmiştir.

Bunlardan hangilerinde tarımsal üretimin korun­ması amaçlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti'nde "Kolonizatör Türk Dervişleri" adı verilen zümreler sürekli batıya göç etmişler, boş ve ıssız yerleri zaviyeler kurarak imar etmişler ve bu böl­gelere yerleşmişlerdir.

Bu uygulamanın,

1- Türkleşme,

2- İslamlaşma,

3- Batılılaşma

anlayışlarından hangileri doğrultusunda olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Beylikten Devlete (1300 - 1453) TEST - 2
11.
14. yüzyılın ikinci yarısından 16. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı Devleti'nin Balkanlar ve Orta Avrupa yönlü fetihleri sonucunda fethettikleri yerlere Anadolu'dan götürdükleri Türkleri yerleştirmişlerdir. İskan siyaseti olarak bilinen bu uygulamada özellikle konar-göçerleri tercih etmişlerdir.

Osmanlı Devleti'nin iskan siyasetine öncelik ver­mesinde,

1- Anadolu'daki nüfus yoğunluğunu azaltma,

2- egemenliği kalıcı kılma,

3- fethedilen bölgelerde nüfus dengesini sağlama

amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti'nin,

1- gaza ve cihat politikasıyla hareket etmesi,

2- geleneksel veraset sistemini uygulaması,

3- ticaret yolları üzerinde kurulması

özelliklerinden hangileri, Balkan fetihlerinde Ana­dolu beyliklerinden destek alınmasında etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
13.
Orhan Bey Dönemi'ndeki gelişmelerden bazıları şunlardır:

1- İlk düzenli ordu kurulmuştur.

2- Karesi Beyliği alınmıştır.

3- Şehirlere kadı ve subaşılar tayin edilmiştir.

Bunlardan hangileri, Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmalarının başladığına bir kanıttır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
14.
1. Murat Dönemi'ne ait aşağıda verilen uygulama­lardan hangisinin ortaya çıkmasında ülke sınırla­rının genişlemesi etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "D" "Ülke, padişah ve oğullarının ortak malıdır." anlayı­şının geçerli hale getirilmesi
Soru Açıklaması
15.
Yıldırım Beyazıt Dönemi'nde,

1- halife tarafından kendisine "Sultan-ı İklim-i Rum" unvanının verilmesi,

2- Anadolu siyasi birliğinin büyük oranda sağlanması,

3- Timur'la Ankara Savaşı'nın yapılması

gelişmelerinden hangileri, halkın devlete olan gü­venini artırmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.