TYT Tarih Beylikten Devlete (1300 - 1453) TEST - 1


Beylikten Devlete (1300 - 1453) konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Beylikten Devlete (1300 - 1453) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Beylikten Devlete (1300 - 1453) konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Beylikten Devlete (1300 - 1453) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Beylikten Devlete (1300 - 1453) TEST - 1
1.
13. yüzyıl sonlarında,

- Moğol İlhanlı Devleti'nin otoritesinin zayıflaması,

- Türkiye Selçuklu Devleti'nin otoritesinin zayıflaması

aşağıdakilerden hangisiyle sonuçlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Anadolu beyliklerinin bağımsızlık ilan etmesiyle
Soru Açıklaması
2.
13. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'ya egemen olan Moğolların koydukları ağır vergilerle halkı ezmeleri,

1- Anadolu'da ekonomik hayatın durgunlaşması,

2- üretim faaliyetlerinin artması,

3- halkın Moğol etkisinden uzak yerlere göç etmesi

sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey Anadolu Türk beylikleriyle anlaşmazlığa düşmeden beyliğinin sınırlarını genişletme politikasını benimsemiştir.

Osmanlı Devleti'nin bu politikası öncelikle,

1- sınırlarını batı yönünde genişletme,

2- Anadolu beylikleri arasında itibarını artırma,

3- bayındırlık çalışmalarına önem verme

sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Osman Bey'in uçlardaki Türkmenler üzerinde büyük nüfuza sahip olan Şeyh Edebali ile akra­balık kurması,

1- uçlardaki hakimiyetinin güçlenmesi,

2- beyliğin nüfuzunun artması,

3- Osman Bey'in mutlak gücünü pekiştirmesi

sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Osman Bey 1281'de beyliğinin başına geçti. Osman Bey'in ilk dönemlerinde beylik, Kastamonu uç bey­lerinden Çobanoğulları'na bağlıydı. Bu beyliğin ortadan kalkmasıyla Osmanoğulları doğrudan Türkiye Selçuklu Devleti'ne bağlandı. İlhanlıların 111. Keykubat'ı tahttan indirerek İran'a götürmeleri sonucu Anadolu'da iktidar boşluğu doğdu. Bu boşluktan yararlanarak güçlenen Osman Bey 1299'da bağım­sızlığını ilan etti.

Bu bilgiler Osmanlı Beyliği'yle ilgili aşağıdakiler­den hangisini doğrulamaz?
Doğru Cevap: "D" Beyliklerin İlhanlı ordusuna takviye asker gönder­diğini
Soru Açıklaması
6.
Osman Bey, Bursa'yı kuşatma altına almış ancak hastalanması üzerine kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etmiştir. Bu kuşatma sonucunda Osmanlılar Bursa'yı fethetmiştir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu fethin sonuçla­rından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Rumeli'deki ilerleyişin hızlanması
Soru Açıklaması
7.
Orhan Bey Dönemi'nde Karesi Beyliği'ne son veri­lerek Balıkesir ve Çanakkale toprakları ele geçir­ilmiştir.

Karesi Beyliği'ne son verilmesi,

1- Anadolu'da Türk birliği sağlanmaya çalışılmıştır.

2- Osmanlı sınırları Ege'ye ulaşmıştır.

3- Osmanlı Beyliği'ndeki Türk nüfus artmıştır.

yargılarından hangilerini doğrular?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde Balkanlarda ve Avrupa'da,

1- siyasal birliğin olmaması,

2- küçük devletlerin olması,

3- mezhep çatışmalarının yaşanması

durumlarından hangilerinin Türk ilerlemesini olumlu etkilediği söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Orhan Bey tarafından İznik'te açılan medreseye dönemin tanınmış müderrislerinden Kayserili Davud atanmıştır. Bununla beraber yeni açılan medreselere Mısır, Suriye, İran ve Türkistan'dan müderrisler getir­tilmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti için,

1- eğitim sisteminin çağın çok ilerisinde olduğu,

2- eğitim alanında yetişmiş iş gücü eksikliğinin bulunduğu,

3- ilk dönemlerden itibaren eğitime önem verdiği

yargılarından hangilerinin söylenmesi doğru olur?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti Rumeli'de ordunun geçeceği önemli yolları, geçitleri ve şehirleri askeri açıdan güvence altına alarak buralara Türkleri yerleştirmiştir.

Osmanlı Devleti'nin bu uygulaması,

1- Rumeli'de yapılan fetihleri kolaylaştırma,

2- Rumeli'yi Türkleştirme ve İslamlaştırma,

3- cizye ve haraç vergilerini artırma

amaçlarından hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Beylikten Devlete (1300 - 1453) TEST - 1
11.
Osmanlıların Rumeli'de izledikleri iskan politikası sonucunda konargöçer Türkmen aşiretlerin yerleşik hayata geçmeleri sağlandı.

Bu uygulamanın Osmanlı Devleti'nde,

1- aşiretler üzerindeki kontrolü güçlendirme,

2- tarımsal üretimi artırma,

3- Batı'yla diplomatik ilişkiler kurma

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında Osmanlı ordusu sa­dece Bizans tekfurlarıyla savaşırken zamanla Bizans ordusuyla savaşlar başlamış ve Bafeon, Palekanon gibi savaşlarda zaferler kazanılmıştır.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaz?
Doğru Cevap: "D" Bizans, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü sarsmıştır.
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti'nde; Orhan Bey Dönemi'nde ilk düzenli ordu, 1. Murat Dönemi'nde ise ilk Yeniçeri ordusu kurul­muştur.

Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Düzenli ordunun zamanla yetersiz kalması
Soru Açıklaması
14.
Orhan Bey Dönemi'nde Karesioğulları'nın alınma­sının Osmanlı Devleti'ne, aşağıdakilerden hangisi üzerinde doğrudan katkı sağladığı ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "D" İslamiyet'in yayılmasında
Soru Açıklaması
15.
1. Murat Dönemi'ndeki,

1- Germiyanoğulları topraklarının bir bölümünün çeyiz olarak Osmanlı'ya katılması,

2- Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması,

3- Divan'daki vezir sayısının artırılması

gelişmelerinden hangileriyle, Anadolu'da siyasi birlik kurma anlayışı arasında ilişki kurulamaz?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.