TYT Tarih Avrupa Tarihi (Genel) TEST - 1


Avrupa Tarihi (Genel) konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Avrupa Tarihi (Genel) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Avrupa Tarihi (Genel) konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Avrupa Tarihi (Genel) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Avrupa Tarihi (Genel) TEST - 1
1.
Kudüs; Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanlar tara­fından kutsal bir şehir olarak kabul edilmektedir.

Bu duruma,

1- Kudüs'te değişik milletlerin bir arada yaşaması,

2- ilahi dinler tarafından kutsal sayılması,

3- değişik milletler tarafından ele geçirilmesi

özelliklerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Felsefelerini insanın kendi aklını kullanmaya başla­ması olarak tanımlayan aydınlanmacı düşünürler; akıllarıyla kavrayamadıkları, deney ve gözlem yoluyla ispat edemedikleri bilgileri reddetmişlerdir.

Buna göre,

1- insanın hayatını kolaylaştıran gelişmelerin ortaya çıkması,

2- skolastik düşüncenin etkisini yitirmesi,

3- bilim ve teknolojik gelişmelerin önünün açılması

gelişmelerinden hangilerinde aydınlanmacı düşünürlerin etkisinden söz edilebilir
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Halkın sınıflara ayrıldığı Fransa'da soylular ve din a­damları vergi ödemediği gibi uzun süren savaşların faturası için de halka ağır vergiler yüklenmiştir.

Buna göre, Fransa'da aşağıdaki alanlardan hangisinde daha cok bozulmaların görüldüğü söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal - ekonomik
Soru Açıklaması
4.
İngiliz Hükümeti'nin haksız uygulamalarına karşı Amerika'daki İngiliz kolonileri bu duruma karşı çıkmış ve kongreler düzenlemişlerdir.

Bu amaçla toplanan Filadelfiya Kongresi'nde,

1- İngiltere'ye karşı savaş kararı alınması,

2- İnsan Hakları Bildirisi'nin ilan edilmesi,

3- kolonilerin farklı coğrafyalara göç etmesi

tutumlarından hangilerinin benimsendiği savu­nulabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
Rönesans'ın aşağıda verilen sonuçlarından han­gisi, doğrudan laik yönetim anlayışı doğrultusun­da atılmış bir adımdır?
Doğru Cevap: "C" Din adamlarının bürokrasideki faaliyetlerine son verilerek, bu işleri yapacak yeni bürokratlar yetiştirilmiştir.
Soru Açıklaması
6.
Reform olayları sonrasında Katolik Kilisesi, Engizisyon mahkemelerini harekete geçirerek yeni mezheplere katılanları ağır bir şekilde cezalandırma yolunu tercih etmiştir.

Bu durum,

1- var olan toplum düzenini koruma,

2- gelişmeyi önleyici engelleri ortadan kaldırma,

3- çağın şartlarına uygun yönetim biçimini benim­seme

anlayışlarından hangileriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.
18. yüzyıl düşünürleri yazılarıyla mutlakiyet yöne­timlerini eleştirip halkın toplumsal ve siyasal konular­da bilinçlenmesini sağlamış ve Avrupa'da ihtilaller çık­masına sebep olmuşlardır.

Aydınlanmacı düşüncelerin Avrupa'daki,

1- eşitliğe dayalı toplumsal anlayışın yayılması,

2- parlamenter sistemlere geçilmesi,

3- demokrasi kültürünün güçlenmesi

gelişmelerinden hangilerinde etkili olduğu  savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Alman bilim insanı Kepler yaptığı gözlemlerle geze­genlerin hareketlerini araştırmış ve yayımladığı "Rudolfun Cetvelleri" adlı kitabında gezegenlerin temel tablolarından söz etmiştir.

Bu açıklamalar Kepler'in, aşağıdaki bilimlerden hangisine yaptığı katkıyı örneklendirmektedir?
Doğru Cevap: "A" Astronomi
Soru Açıklaması
9.
Avrupa'da kilise kurumunun devlet ve toplum üzerindeki etkisi zayıflayarak yönetimde din ve vicdan özgürlüğü sağlanmaya çalışılmıştır.

Buna göre 18. yüzyıl Avrupası için,

1- Laik yönetimler güçlenmiştir.

2- Demokratik gelişmeler yaşanmıştır.

3- Yönetime katılmada eşitlik sağlanmıştır.

yorumlarından hangilerinin söylenmesi doğru olur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in yaşanan isyanlar sonucunda parlamenter sisteme geçişi kabul etmesi,

1- merkezi otoritenin zayıfladığı,

2- demokratik gelişme yaşandığı,

3- ulusal egemenliğe tam olarak geçildiği

yargılarından hangilerini doğrulamak için kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Avrupa Tarihi (Genel) TEST - 1
11.
Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da kiliseden bağımsız eğitim kurumları açılmıştır.

Bu durum,

1- Dünya görüşü değişecektir.

2- Dinin toplum üzerindeki etkisi değişecektir.

3- Katolik Kilisesi güçlenecektir.

yargılarından hangilerini doğrular?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
Rönesans, birçok Avrupa ülkesinde sanat ve edebiyat alanında görülürken, Almanya'da dini metinlerin ince­lenmesiyle başlamış ve önce Reform gerçekleştiril­miştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklana­bilir?
Doğru Cevap: "A" Gelişmeyi önleyici engellerin ortadan kaldırılmak istenmesiyle
Soru Açıklaması
13.
Ogsburg Antlaşması'na göre, Katolik Alman kralı Pro­testan prenslerin dinsel ve siyasal özgürlüklerini tanı­mış, ancak halk, bağlı bulunduğu prensin kabul ettiği mezhebe girmek zorunda bırakılmıştır.

Bu durum,

1- prenslerin siyasi ayrıcalıkları olduğu,

2- Hristiyanlığın mezheplere ayrıldığı,

3- inanç özgürlüğünün benimsendiği

yargılarından hangilerini doğrular?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
14.
Avrupa'da buharlı makinelerin fabrikalarda kullanıl­ması sonucu ucuz ve kaliteli mal üretildi. Üretim yerel olmaktan veya bir aileye dayanmaktan çıkarak ulus­lararası bir düzeye ulaştı.

Bu duruma bağlı olarak,

1- işçi sınıfının doğması,

2- büyük sanayi kentlerinin doğması,

3- deniz ticaret yollarının keşfedilmesi

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması beklenemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
15.
Fransız İhtilali sonucunda soylular ve din adamlarının yönetimdeki otoriteleri ortadan kalkmış, burjuvalar da yönetimde söz sahibi olmuşlardır.

Bu durum,

1- milliyetçilik,

2- halkçılık,

3- laiklik

ilkelerinden hangileriyle doğrudan bağdaşır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.