TYT Tarih Atatürkçülük ve Türk İnkılabı TEST - 2


Atatürkçülük ve Türk İnkılabı konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Atatürkçülük ve Türk İnkılabı konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Atatürkçülük ve Türk İnkılabı TEST - 2
1.
Halkçılık ilkesi gereğince devlet ve vatandaşın karşılıklı hak ve görevleri düzenlenmiştir. Bireylerin hiçbirine ayrıcalık tanımayan bu ilke, millet egemen­liğine dayandığından demokrasi anlayışını da simge­ler. Halkçılık ilkesi, kişilerin dil, din, mezhep, ırk, cin­siyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olmasını öngörür.

Bu çerçevede,

1- Türk Medeni Kanunu'nun çıkarılması,

2- kadınların da ülke yönetimine katılımlarının sağlan­ması,

3- çok partili hayata geçiş denemelerine ara verilme­si

adımlarından hangilerinin atıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Atatürk, yurdumuzun en değerli varlığının vatandaşlar arasındaki milli birlik, uyum ve çalışkanlık olduğunu söyleyerek birlik ve beraberliğin önemini vurgulamıştır.

Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğru­dan ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
3.
Atatürk'ün, "Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin, hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin, bel kemiğidir." sözü ile aşağıdaki ilkelerden hangisinin özelliğini daha açık belirttiği söylenebilir
Doğru Cevap: "A" Devletçilik
Soru Açıklaması
4.
- "Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz."

- "Biz milli varlığın temelini, milli şuurda ve milli bir­likte görmekteyiz."

- "Toplu bir milleti istila etmek, daima dağınık bir mil­leti istila etmek gibi kolay değildir."

Atatürk bu sözlerle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "C" Milli birlik ve beraberlik
Soru Açıklaması
5.
- Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi aklın ve bilimin ön­cülüğünde yenileşmeyi ve gelişmeyi sağlamıştır.

- Atatürkçülük bir yönü ile devlet ve toplum düzenin­deki aksayan kurumları kaldırarak yerlerine ihtiya­ca cevap verebilecek yeni kurumların oluşturulma­sı anlamına gelir .

Bu açıklamalar aşağıda bir arada verilen ilkeler­den hangileri ile bağlantılıdır?
Doğru Cevap: "A" Laiklik - İnkılapçılık
Soru Açıklaması
6.
Atatürk'ün düşünce sisteminin oluşmasında,

1- doğup büyüdüğü ortam,

2- yaşadığı olaylar,

3- milli sorunlar

unsurlarından hangileri etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Mustafa Kemal Paşa, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasını sağlayarak "ulusal egemenliğe dayalı" yeni devletin temellerini atmış, zaferden sonra bir yandan ulus egemenliğinin önünde engel oluşturan ve kişisel egemenliği temsil eden saltanat ve hilafeti kaldır­mıştır.

Atatürk öncülüğünde gerçekleşen bu gelişmeler,

1- cumhuriyetçilik,

2- halkçılık,

3- devletçilik

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Büyük sermaye gerektiren ağır sanayi kuru­luşlarının ve fabrikaların devlet tarafından kurul­masının kararlaştırılması aşağıdaki ilkelerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur
Doğru Cevap: "C" Devletçilik
Soru Açıklaması
9.
Yeni Türk devletinde ilköğretimden üniversiteye kadar halka ücretsiz eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği tanın­mıştır. İhtiyacı olanlara devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetleri verilmiştir. Ücretsiz kültür hizmeti de devletin ana görevlerinden biri sayılmıştır.

Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisinin be­nimsendiğini kanıtlar?
Doğru Cevap: "D" Halkçılık
Soru Açıklaması
10.
İnsan gücü İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir etkendir. Cumhuriyetin onuncu yılında cumhuriye­te sadık "on beş milyon" eğitimli genç bir nesil, Tür­kiye'nin en önemli gücü ve övünç kaynağı olmuştur.

Bu durum aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi ile doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Nüfus gücü
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Atatürkçülük ve Türk İnkılabı TEST - 2
11.
Mustafa Kemal ekonomik kalkınmaya önem vermiş ve bu yönde adımlar atmıştır.

Bu çerçevede aşağıdaki adımlardan hangisinin atıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Etibank'ın kurulması
Soru Açıklaması
12.
"Benim hayatta yegane onur kaynağım, servetim, Türklükten başka bir şey değildir."

Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda milliyetçilik il­kesinin aşağıdakilerden hangisine dayandığı söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "D" Milli değerlerin korunmasına
Soru Açıklaması
13.
Mustafa Kemal Atatürk, Türk milli kültür değerlerini geliştirmiş ve milli kültürü çağdaşlaşmanın bir aracı olarak kullanmayı sağlamıştır. Milli benlik kaybe­dilmeden yenilikler yapılmasına dikkat etmiştir.

Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğru­dan bağlantılıdır?
Doğru Cevap: "D" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
14.
Yeniliklere ayak uyduramayan milletlerin hayatında bir gün mutlaka çöküşler yaşanacaktır. Bu çöküşleri yaşamama adına, Atatürk inkılaplarına mutlaka sahip çıkmalıyız.

Bu durum öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangi­sinin benimsendiğini kanıtlar?
Doğru Cevap: "B" İnkılapçılık
Soru Açıklaması
15.
Atatürk, "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkı­lapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşü ile medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın ana ilkesi budur." diyerek aşağıdaki ilkelerden hangisini doğrudan vurgulamıştır?
Doğru Cevap: "D" İnkılapçılık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.