TYT Tarih Atatürkçülük ve Türk İnkılabı TEST - 1


Atatürkçülük ve Türk İnkılabı konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Atatürkçülük ve Türk İnkılabı konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Atatürkçülük ve Türk İnkılabı TEST - 1
1.
Atatürkçü Düşünce Sistemi'ne göre siyasi zaferler tek başına yeterli değildir, bu zaferlerin ekonomik zafer­lerle taçlandırılması gereklidir.

Bu durum çerçevesinde,

1- Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi,

2- Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi,

3- ilk özel banka olan Türkiye İş Bankası'nın kurul­ması

adımlarından hangilerinin önemsendiği söylene­bilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
" ... artık hükumet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükumet, millet ve millet, hükumettir. Artık hükumet ve hükumet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır."

Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi  ile doğrudan bağlantı kurularak açıklanabilir
Doğru Cevap: "E" Cumhuriyetçilik
Soru Açıklaması
3.
1929 yılında ABD'de başlayan ve buradan diğer ülkelere yayılan Dünya Ekonomik Krizi, ülkemizdeki sanayileşme hareketini olumsuz yönde etkiledi.

Bu krizden Türkiye'nin etkilenmesi,

1- kriz yaşayan ülkelerle ticari ilişkilerinin gelişmiş olması,

2- milli ve gelişmiş bir sanayisinin bulunmaması,

3- tam bağımsızlık ilkesinin korunması

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Atatürk, "Sebep ne olursa olsun vatandaşın derdine çare bulmak, yardım etmek ve destek olmak, cumhuriyet hükumetinin koşacağı bir görevdir." söz­leriyle aşağıdakilerden hangisini doğrudan dile getirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını
Soru Açıklaması
5.
Cumhuriyet Dönemi'nde,

- Medreselerin kaldırılması

- Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

- Tekkelerin kapatılması

inkılaplarının yapılması aşağıdaki ilkelerden han­gisinin benimsenmesiyle mümkün olmuştur?
Doğru Cevap: "D" Laiklik
Soru Açıklaması
6.
1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde açılış konuşmasını yapan Mustafa Kemal; imparatorluk zamanından kalan birçok sorunun çözüme kavuş­ması için gerekli çalışmalarda bulunurken, bütün ulusun ve olanakların ülke kalkınması için yapılacak bir program çerçevesinde seferber edilmesi gerektiği­ni vurgulamıştır.

Bu durumun aşağıdaki alanlardan hangisinin daha çok kalkınmasına yönelik olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik
Soru Açıklaması
7.
Atatürk, "Vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkında adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya ve mahkemelerinde vatandaşları ve yabancılar hakkında eşit adalet uygulamakla vazifeli olan hükumet, fikir ve vicdan hürriyetine uymaya mecburdur." demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bu sözlerinde belirttiği hedeflerle paralellik gösterir?
Doğru Cevap: "A" Devletin farklı dinlere eşit mesafede olması
Soru Açıklaması
8.
Atatürk Dönemi'nde devletçilik ilkesinin uygulan­masında,

1- ülkede sermaye birikiminin bulunmaması,

2- teknik bilgi yetersizliğinin görülmesi,

3- dünyada ekonomik alanda krizin görülmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Laiklik ilkesi çerçevesinde eğitim kurumları akılcı, çağ­daş kurallara göre, çağın ihtiyaçlarına cevap verebile­cek şekilde düzenlenmiştir.

Bu açıklama çerçevesinde aşağıdakilerden hangi­sinin eğitim alanında köklü yeniliklere neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
Soru Açıklaması
10.
Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağın, aklın ve bilimin gerektirdiği yeniliklerin en kısa zaman­da yapılmasını savunan Atatürk ilkesi aşağıdaki­lerden hangisidir
Doğru Cevap: "C" İnkılapçılık
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Atatürkçülük ve Türk İnkılabı TEST - 1
11.
"Din, bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir, özgürdür. Biz dine saygı gösteri­riz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz din işlerini millet ve devlet işleri ile karıştırmamaya çalışıyor, amaca ve eyleme dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz ve buna asla meydan ver­meyeceğiz."

Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangi­sinin doğrudan vurgulandığına kanıt olarak gös­terilebilir?
Doğru Cevap: "B" Laiklik
Soru Açıklaması
12.
Atatürk'ün düşünce sisteminde yönetim anlayışı her şeyden önce millet iradesine dayalıdır. Ona göre güçlü bir devlet olmanın temel şartı, gücünü halktan alan bir yönetimdir. Yönetim sistemi insana değer ver­meli, özgürlükleri savunmalı, demokratik katılımı amaçlamalıdır.

Bu durum aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Siyasi güç
Soru Açıklaması
13.
Siyasal alanda, yönetimde, topyekün kalkınmada, ülke gelirlerinin dağılımında, devlet ve ulus imkan­larının kullanılmasında halkın yararının gözetilmesi olarak tanımlanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "C" Halkçılık
Soru Açıklaması
14.
İnkılapçılık ilkesi gereği yapılan köklü yenilikler sayesinde Türk milleti kendi kendini yönetmeye başlamış, çağdaş bir hukuk ve eğitim sistemine kavuşmuştur.

Bu duruma,

1- Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi,

2- Cumhuriyetin ilan edilmesi,

3- Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

inkılaplarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Atatürk, "Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız vatan, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yaprakların­dan çıkardığımız neticelerdir." sözleriyle Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurguladığı söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Din ve vicdan hürriyetini
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.