TYT Tarih Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) TEST - 2


Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) TEST - 2
1.
17. yüzyılda Osmanlı klasik devlet ve toplum düze­ninde bozulmalar görülmeye başlanmıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu bozulmanın siyasal nedenleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Mevcut ticaret yollarının önemini kaybetmesi
Soru Açıklaması
2.
- Savaşların uzun sürmesi ve ekonominin bozulması

- Tımar sisteminin bozulmasıyla üretimin azalması

- Masrafları karşılamak isteyen devletin reayadan aldığı vergileri artırması

17. yüzyılda Osmanlı coğrafyasında yaşanan bu gelişmelerin ortaya çıkarmış olduğu sonuç aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anadolu'da Celali isyanları çıkmıştır.
Soru Açıklaması
3.
17. yüzyılda İstanbul'da yeniçeriler tarafından başlatılan ve zaman zaman ulema ve halkın da katıldığı isyanlara İstanbul (Merkez) İsyanları denilmiştir.

Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi İstanbul İsyanlarının nedenlerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" Tımarların dağıtımında adaletsizliklerin yapılması
Soru Açıklaması
4.
17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde gerçekleşti­rilen aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle taht kavgalarının önlenmesi amaçlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Tahta çıkışta ekberiyet sisteminin uygulanması
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda,

1- yerel unsurların taşra topraklarının mülkiyetini ele geçirmesi,

2- dirlik topraklarının vergilerini toplama yetkisinin ömür boyu aynı kişilere kiralanması,

3- medrese eğitimine yaygınlık kazandırılması

gelişmelerinden hangileri, feodal bir düzenin oluşmasını kolaylaştırmıştır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Hotin Seferi'nde disiplinsiz davranışlar sergileyen Yeniçeri Ocağı'nı il. Osman kaldırmak istemiş ancak bu düşüncesi öğrenilince Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür.

17. yüzyılda yaşanan bu gelişme,

1- Yeniçeriler büyük bir nüfuza ulaşmıştır.

2- Merkez ordusu bozulmuştur.

3- Saltanat yönetimine son verilmiştir.

yargılarından hangilerini doğrulamak için kullanılabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
Osmanlı Devleti'nde,

1- dirlik topraklarının vergi gelirlerini toplama yetkisi­nin peşin paralar karşılığında mültezimlere  bırakılması,

2- halkın olağanüstü durumlarda ödemekle yükümlü olduğu "avarız" vergisine devamlılık kazandırılması,

3- kapıkulu ordusunun asker sayısının artırılması

uygulamalarından hangilerinin, hazinenin nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleşti­rildiği söylenemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
Küçük yaşta tahta çıkan 4. Murat'a karşı Yeniçeriler cülus bahşişi alamadıkları için ayaklanmıştır. Sadrazamın padişahın gözü önünde öldürüldüğü bu isyanda sarayda altın ve gümüş eşyalardan sikke kesilerek Yeniçerilere dağıtılınca ayaklanma sonlan­mıştır.

Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Sadrazamların devşirmelerden seçilmeye baş­landığına
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda görülen aşağı­daki gelişmelerden hangisinde, denetim altında bulundurulan uluslararası ticaret yollarının öne­mini kaybetmesinin doğrudan etkili olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "E" Gümrük gelirlerinin düşmesinde
Soru Açıklaması
10.
17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen,

1- deneyimsiz padişahların tahta çıkması,

2- beylerbeylikleri, sancakbeylikleri ve tımarların rüşvet ve iltimasla dağıtılması,

3- sadrazam değişikliklerinin sıklık göstermesi

gelişmelerinden hangileri, siyasal düzendeki bo­zulmanın merkez yönetimiyle sınırlı olmadığını kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) TEST - 2
11.
Merkez dışında, Anadolu'da çoğunlukla yerel idareci­lerin kötü yönetimlerine ve vergi adaletsizliğine karşı halk ve askerler tarafından çıkarılan isyanlara "Celali" isyanları denilmiştir.

Buna göre, Celali isyanlarının başlamasında aşağıdakilerden hangisindeki bozulmalar etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" İdari - ekonomik
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda görülen ayak­lanmaların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin monarşik yapının varlığını devam ettirmesini kolaylaştırdığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Rejimi değiştirme amacından yoksun olmaları
Soru Açıklaması
13.
17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen aşağı­daki gelişmelerden hangisi yayılmacı anlayışa dayalı fetih politikasının devam ettirilmeye ça­lışıldığını kanıtlamak için kullanılamaz?
Doğru Cevap: "D" Zitvatorok Antlaşması'yla Avusturya arşidükünün Osmanlı padişahına eşit statü kazanması
Soru Açıklaması
14.
Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda bozulan si­yasal ve toplumsal düzenin iyileştirilmesi için ya­pılan ıslahatların;

1- askeri alanla sınırlı kalması,

2- devlete kaybettiği otoritesini yeniden kazandırmayı amaçlaması,

3- devamlılık göstermemesi

özelliklerinden hangileri, yapılan düzenlemelerin bir devlet politikasına dönüştürülmesini engellemiştir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 2
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasının,

1- üretimin azalması,

2- fiyatların artması,

3- şehir nüfusunun azalması

durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında et­kili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.