TYT Tarih Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) TEST - 1


Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) TEST - 1
1.
Uzun süren savaşlara bağlı olarak vergilerin ağır­laştırılması sebebiyle köylünün toprağını bırakıp kentlere göç etmesi Celali isyanlarının sebeplerinden birini oluşturmuştur.

Bu durum Celali ayaklanmalarının başlamasında aşağıdakilerden hangisindeki bozulmanın etkisini göstermektedir?
Doğru Cevap: "B" Tımar sistemindeki
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıldan başlanarak iç piyasada tüketilebilecek kadar üretildiği için ihra­catı yasaklanan hububatın, yasadışı yollardan dışarıya satılması aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Halkın refah düzeyinin artmasında
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti'nin mali yapısının bozulmasında etkili olan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, merkezi otoritenin bozulmasında da doğrudan et­kili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Kapıkulu Ocağı'nın devlet adamlarının değişimin­de etkili olması
Soru Açıklaması
4.
- 16. yüzyılda Tımarlı Sipahi sayısı 140 bin iken bu sayı 17. yüzyılda 70 bine düşmüştür.

- 16. yüzyılda Yeniçerilerin sayısı 10 bin civarında iken, 17. yüzyılın sonlarına doğru bu sayı 70 bini geçmiştir.

Bu değişimlere bakıldığında ulaşılabilecek sonuç­lar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Eyalet ordusunun savaşlardaki etkisi artmıştır.
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nde toplumsal, ekonomik ve si­yasal yapının bozulmasına neden olan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, bozulmanın sadece iç et­kenlere bağlanamayacağını kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "C" Rönesans'ın Avrupa'da neden olduğu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilememesi
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan 1606 tarihli Zitvatorok Antlaşması'nda yer alan;

1- Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödemesi,

2- antlaşmanın yürürlükte kalma süresinin yirmi yıl olarak belirlenmesi,

3- Avusturya arşidükasının Osmanlı padişahına eşit sayılması

düzenlemelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki diplomatik üstünlüğünü kaybettiğini kanıtlar niteliktedir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.
17. yüzyıldan itibaren bilimsel çalışmalara değer verilmeyen Osmanlı Devleti'nde müderrislik ve kadılıklara iltimasla tayinler yapılmıştır.

Yaşanan bu gelişmeler aşağıdakilerden hangi­sinde bozulmalar olduğunu göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" Eğitim - adalet
Soru Açıklaması
8.
Osmanlı Devleti 17. yüzyılda İstanbul'da yeniçeri­lerin, eyaletlerde ise vergilerin artırılması yüzünden çiftbozana karşı çıkan bir kısım reayanın, işsiz kalan medrese öğrencilerinin ve tımar sisteminin tasfiye edilmesine bağlı olarak başıboş kalan sipahilerin başlattığı ayaklanmaları sert tedbirlerle bastırmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "D" ıslahatların istikrarlı bir devlet politikasına dönüştü­rülmesine
Soru Açıklaması
9.
Osmanlı devlet adamları 17. yüzyıla kadar elde edilen başarıların var olan devlet düzeninin bir so­nucu olduğu ve değiştirilmemesi gerektiğini savun­muşlardır.

Bu anlayışın Osmanlı Devleti'nde,

1- Avrupa'daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin iz­lenmesi,

2- kurumların kendilerini çağın ihtiyaçları doğrultu­sunda yenilemesi,

3- uluslararası alandaki siyasal ve askeri üstünlüğün devam ettirilmesi

durumlarından hangilerini zorlaştırdığı söylene­bilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda altmış bir sadrazam göreve getirilmiştir. Çünkü sadrazamlar makamlarında fazla kalamamış ya azledilmiş ya da idam edilmişlerdir.

Buna göre,

1- Yönetimde istikrar sağlanamamıştır.

2- Veraset sistemi kesinleşmemiştir.

3- Merkezi yönetimde bozulma yaşanmıştır.

yargılarından hangilerinin söylenmesi doğru olur?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) TEST - 1
11.
17. yüzyılda kapıkulu ordusu, padişah ve üst düzey devlet bürokrasisinde değişikliklere neden olan ayak­lanmalarda ulema tarafından kullanılan bir siyasal araca dönüştürülmüştür.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Monarşik rejimin değiştirilmesine
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda yapmış olduğu savaşların uzun zaman alması ve yenilgilerle sonuçlanmasının,

1- uluslararası saygınlık,

2- ganimet gelirleri,

3- askeri harcamalar

alanlarından hangilerinde azalmaya neden olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda görülen aşağı­daki gelişmelerden hangisi, ekonominin bozul­duğunu kanıtlamak için kullanılamaz?
Doğru Cevap: "D" Medreselerden pozitif bilimlerin çıkarılması
Soru Açıklaması
14.
17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasıyla köylü toprağını terk ederek başka şe­hirlere göç etmeye başlamıştır.

Bu durumun,

1- ülke ekonomisinin bozulması,

2- devlet otoritesinin zayıflaması,

3- işlenmemiş toprak miktarının artması

sonuçlarından hangilerini doğurduğu söylenebi­lir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılla birlikte yerli üretimin yabancı mallar karşısındaki rekabet olanağının azalmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "C" İthalat sırasında alınan gümrük vergilerinin düşü­rülmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.