TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya TEST - 1


ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya TEST - 1
1.
1. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin barışı düşünmek yerine barış düzeni içerisinde kendi çıkar­larını gerçekleştirme yollarını araması, yenilen devlet­lerin siyasi, ekonomik ve askeri kısıtlamalar ve ağır yükümlülükler getiren antlaşmalar imzalamasına neden oldu.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonu­cunda ortaya çıktığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" 2. Dünya Savaşı'nın çıkması
Soru Açıklaması
2.
Almanya, İtalya ve Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda aynı grupta yer almalarında etkili olan ortak amaç olarak aşağıdakilerden hangisi gös­terilebilir?
Doğru Cevap: "D" Dünya siyasetini yönlendiren en güçlü devletler haline gelmek
Soru Açıklaması
3.
İtalya 1936'da Habeşistan'a saldırmış, Almanya Ren Bölgesi'ne asker sevk etmiş ve bu iki devlet arasında Berlin - Roma Mihveri adı verilen ittifak kurulmuştur.

Bu durumun, Almanya ve İtalya ile ilgili ortak yargı olarak,

1- Hakimiyet alanlarını Afrika kıtasına taşımışlardır.

2- Var olan siyasal yapının değişmesine karşı çıkanisyanları bastırmışlardır.

3- Yayılmacı politikalar izlemişlerdir.

yargılarından hangileri söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.
2. Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda İngiltere ve Fransa, yeni bir dünya savaşı çıkmasını önlemeye yönelik politikalar geliştirirlerken Almanya, Japonya ve İtalya ise savaş çıkartmaya yönelik çalışmalar içinde girmişlerdir.

Bu bilgilere bakılarak adı geçen devletlerle ilgili;

1- Japonya hakimiyet alanını Avrupa topraklarına yaymayı amaçlamıştır.

2- Almanya 1. Dünya Savaşı sonucunda belirlenen durumdan memnun olmamıştır.

3- İngiltere ve Fransa Avrupa'daki dengelerin değişmesini istememiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'ya dayatılan ağır şartlar taşıyan Versay Antlaşması'nın uygulan­ması, Almanya'da savaşın galibi olan devletlere karşı büyük bir tepki doğmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin bu tepkinin bir sonu­cu olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Alman ırkçılığını savunan Hitler'in iktidara gelmesi
Soru Açıklaması
6.
1. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan anıtlaşmalar gereği, uluslararası barışı sağmak amacıyla "Milletler Cemiyeti" kurulmuştur. Fakat 1. Dünya Savaşı'ndan 20 yıl sonra ikinci bir dünya savaşı başlamıştır.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Barış antlaşmalarının ağır şartları nedeniyle yeni bir savaş kaçınılmaz olmuştur.
Soru Açıklaması
7.
Almanya 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmış, İtalya ve Japonya ise galip devletler arasında yer almıştır. Buna rağmen bu üç devlet 2. Dünya Savaşı öncesinde Berlin - Tokyo - Roma ittifakını kur­muşlardır.

Bu bilgiler dikkate alındığında bu üç devlet ile ilgili olarak ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Savaşın sonuçlarından memnun olmamışlardır.
Soru Açıklaması
8.
Almanya'da iktidara gelen Hitler liderliğindeki Nasyonal Sosyalist Partisi'ne göre Alman halkının yaşama alanı mevcut sınırlardan daha geniş bir alanı içermekteydi. "Hayat Sahası" adı verilen bu toprak­ların bir kısmı, 1. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın hakimiyeti altında olan fakat savaş sonunda Almanya ile imzalanan antlaşmalarla elin­den alınan yerlerdi. Almanya'nın "Hayat Sahası" poli­tikası, 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasını hızlandırmıştır.

Bu bilgilere bakılarak 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasında;

1- ırkçı politikaların güçlenmesi,

2- Birinci Dünya Savaşı sonundaki antlaşmaların yeni sorunlar ortaya çıkarması,

3- yayılmacı politikalar izlenmesi

durumlarından hangilerinin etkili  olduğu savunulabilir
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Atatürk "1. Dünya Savaşı'nı ortaya çıkaran sebepler­den hiçbirini yok edemediği gibi aksine dünün başlıca düşmanları arasındaki uçurumu büsbütün derinleştir­miştir. Çünkü yenen devletler, yenilenlere barış şart­larını zorla kabul ettirerek sadece düşmanlık duygu­larını beslemişlerdir. Böylelikle bugün içinde yaşadığımız barış dönemi sadece ateşkesten ibaret kalmıştır. Bence dün olduğu gibi yarın da Avrupa'nın geleceği Almanya'nın takınacağı tutuma bağlıdır." demiştir.

Atatürk'ün, bu sözüne bakılarak,

1- yeni bir savaşın çıkacağı,

2- imzalanan antlaşmaların çözüm yerine yeni sorunlar meydana getirdiği,

3- yeni kurulan düzene karşı Almanya'nın tepki göstermesini beklediği

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
2. Dünya Savaşı öncesinde,

ltalya'da faşist Mussolini'nin iktidara gelmesi sonrasında ltalya, tüm Akdeniz havzasının ltalya'ya ait olduğunu, bunun Roma İmparatorluğu'nun kendilerine bıraktığı tar­ihi bir miras olduğunu savunmaya başlamıştır.

Japonya'da İmparator Hiro Hito, tüm Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin Japonya'nın etkinlik alanı içinde olduğunu ilan etmiştir.

Almanya'da iktidara gelen Hitler, Hayat Sahası kavramını üreterek, Almanların hakimiyet alan­larının mevcut sınırlardan çok daha geniş bir alanı kapsadığını ilan etmiştir.

Bu bilgiler dikkate alındığında Almanya, Japonya ve ltalya'nın 2. Dünya Savaşı öncesindeki ortak özellik­leri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Ülkelerinin geleceğini askeri faaliyetlere dayandır­mış olmaları
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya TEST - 1
11.
Almanya, Sovyetler Birliği ile anlaşmalı olarak Polonya'yı işgal etmeye başlamış, Sovyetler Birliği de Polonya'nın doğu kısmını işgale başlamıştır. Batılı devletler bu durum karşısında Sovyetler Birliği'ne büyük bir tepki göstememişler fakat Almanya'ya savaş ilan etmişlerdir.

Batılı devletlerin Sovyetler Birliği'ne tepki göster­memelerinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Sovyetler Birliği'ni kendi yanlarında savaşa sok­mak istemeleri
Soru Açıklaması
12.
Japonya, Pearl Harlbour saldırısından sonra güneye doğru yöneldi. ABD'nin Manila; İngiltere'nin ise Singapur ve Hong Kong'ta üslerini ele geçirdi. Birmanya'ya ve Endonezya'ya asker çıkararak ilerledi. Bölgenin hakimi Hollanda 100.000 tutsak vererek teslim oldu.

Bu gelişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangi­sine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Japonya Pasifik Okyanusu'ndaki hakimiyet alanını genişletmiştir.
Soru Açıklaması
13.
2. Dünya Savaşı'nın başında Almanya kısa zamanda Fransa'nın tamamına yakın bir kısmını ve Balkanları işgal etmiş, Rusya içlerine kadar ilerlemiş, Kuzey Afrika topraklarında denetimi ele geçirmişti. Hitler'in "Hayat Sahası" olarak ilan ettiği sınırların çok ötesine geçilmişti. Bu sırada Alman ordusundaki askerlerin yaşları giderek küçülmeye, 14 yaşındaki çocuklar da askere alınmaya başlanmıştı. Rusya içlerinde Stalingrad şehrinin kuşatılması sırasında Sibirya'nın dondurucu kış soğuğu ve arazinin elverişsiz yapısı, Almanları geri çekilmeye mecbur bıraktı. Durumu çok iyi değerlendiren Sovyet ordusu karşı taarruza geçerek Alman ordularını Berlin'e kadar geri çekil­meye mecbur bıraktı. Aynı anda ABD'nin Fransa'nın Batı kıyılarındaki Normandiya'ya çıkarma yapması da Fransa'daki Alman yenilgisini başlattı.

Bu bilgiler dikkate alındığında Alman ordularının yenilmelerinde;

1- asker kaynaklarının yetersizliği,

2- aynı anda çok uzak cephelerde savaşmanın, koordinasyonu zorlaştırması,

3- olumsuz doğa koşulları

durumlarından hangilerinin etkili olduğu  savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
2. Dünya Savaşı'nda Alman tanklarının soğuk Sibirya topraklarında ilerlerken motor sularının donması nedeniyle motorlarda kullanılan antifriz icat edildi. Aynı anda, Kuzey Afrika topraklarındaki tankların motorları yüksek ısı nedeniyle hararet yaptığı için motor havalandırması amacıyla soğutucu pervaneler icat edildi. Roketlerin motorları geliştirilerek daha uzun menzillere gidebilmeleri sağlandı. ABD, çok sayıda bilim adamını toplayarak özel çalışmalar gerçekleştirdi ve atom bombasını yapmayı başardı.

Bu bilgilere bakılarak 2. Dünya Savaşı ile ilgili olarak,

1- bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağladığı,

2- daha önceki savaşlara göre savaşı daha yıkıcı hale getirdiği,

3- savaşın kaderinin belirlenmesinde insan fak­törünün öneminin azaldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
15.
2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt 14 Ağustos 1941'de Atlantik Bildirisi'ni yayınladılar. Bu bildirinin bazı maddeleri şunlardır: 

- Savaştan sonra toprak kazanılmayacak.

- İlgili halkın onayı alınmadan toprak değişikliği yapılmayacak.

- Uluslar kendi geleceklerini kendileri saptayacaklar (self-determinasyon)

- Uluslararası iş birliği gerçekleştirilip geliştirilecek.

Buna göre Atlantik Bildirisi ile ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" 1. Dünya Savaşı sonucundaki antlaşmaların yürür­lükten kalkması amaçlanmıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.