TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya TEST - 2


ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya TEST - 2
1.
2. Dünya Savaşı'nın bittiği 1945 yılından 1960 yılına kadar geçen döneme genel olarak "Soğuk Savaş Dönemi" adı verilir. Bu dönemde siyasi alanda kurul­muş olan iki büyük blok arasında her alanda büyük bir çekişme yaşandı. Bu çekişmeler sırasında iki taraf arasında büyük bir sıcak savaş yaşanmamasına rağ­men dünya defalarca savaşın eşiğinden döndü.

Bu bilgiler dikkate alındığında 2. Dünya Savaşı sorasındaki dünyada,

1- Kalıcı bir barış ortamı oluşturulamamıştır.

2- Uluslararası çekişmeler teknolojinin gelişimini olumsuz etkilemiştir.

3- Karşılıklı güç gösterimleri ve restleşmeler, savun­maya verilen önemi artırmıştır.

gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
2.
2. Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin liderliğindeki Batı Bloku ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB)'nin liderliğindeki Doğu Bloku arasında büyük bir çekişme dönemi başlamıştır. Bu çekişmelerin temelinde, SSCB'nin uyguladığı ve diğer devletlere de yaymak istediği komünizm ve sosyalizm uygula­malarına karşı, ABD'nin başını çektiği Batı Bloku'nun kapitalist ve liberal ekonomiyi yaygınlaştırmak istemesi yatmaktaydı.

Buna göre, bloklar arasındaki çekişmenin temelinde daha çok aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili farklılıkların yer aldığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" Sosyo-ekonomik faaliyetler
Soru Açıklaması
3.
1. Dünya Savaşı sonrasında sömürgeci devletlerin çıkarlarını devam ettirmek için mandater yönetimler adı altında devam ettirdikleri sömürgecilik anlayışı 2. Dünya Savaşı sonrasında büyük ölçüde son buldu. Soğuk Savaş Dönemi de denilen bu dönemde birçok devlet bağımsızlığını ilan etti. Bu devletlerden bazılarının öncülüğü ile, Doğu ve Batı bloklarından bağımsız olarak, uluslararası alandaki tüm çekiş­melerin barış yanlısı diplomatik görüşmeler ve silah dışı etkenlerle çözülmesini amaçlayan "Bağlantısızlar Hareketi" kuruldu.

Bu bilgiden hareketle;

1- İkinci Dünya Savaşı uluslararası politikayı derinden etkilemiştir.

2- Savaş sonrasında özgürlük ve bağımsızlık hareketleri önem kazanmıştır.

3- Soğuk Savaş Dönemi'nde bloklar arasında çıka­bilecek büyük savaşlar, Bağlantısızlar Hareketi sayesinde engellenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
2. Dünya Savaşı sonrasında SSCB'nin sınır komşusu lan Türkiye, Doğu Bloku ülkelerinin rejimlerini yaymak istedikleri devletlerden biri haline geldi. Fakat ABD li­derliğindeki Batı Bloku, Türkiye'yi SSCB karşısında yalnız bırakmadılar ve bazı alanlarda Türkiye'ye destek oldular.

Buna göre, Türkiye'nin Batı Blokuna üye devletler tarafından SSCB'ye karşı yalnız bırakılmaması, Türkiye'nin,

1- halkının dini ve kültürel yapısı,

2- ülkenin jeopolitik konumu,

3- nüfus artış hızı

unsurlarından hangilerine sahip olması ile ilgi­lidir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
5.
1945 yılından 1960 yılına kadar sürecek olan bu süreçte, sıcak savaş (silahlı çatışma) yaşanmamasına rağmen dünya sürekli olarak savaşın eşiğinden dönmüştür.

Bu durumun aşağıdaki alanlardan öncelikle hangisi ile ilgili yatırımların artmasına neden olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "B" Savunma sanayii
Soru Açıklaması
6.
SSCB, 2. Dünya Savaşı sırasında yapılan konfer­anslarda savaştan sonra işgal ettiği tüm Avrupa topraklardan çekileceğini söylediği halde, savaş bittik­ten sonra bu topraklardan çekilmedi ve kendi rejimini yaymak için bu durumu kullandı. Başta ABD olmak üzere birçok Batı Avrupa devleti bu duruma tepki duydu.

Bu durumun,

1- mandater yönetimlerin devam etmesi,

2- demokratik yönetimlerin yaygınlaşması,

3- SSCB liderliğinde Doğu Bloku'nun kurulması

gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.
ABD Başkanı Harry Truman, başkan olunca öncelikle SSCB lideri Stalin'le iyi geçinme politikası izlemeye başlamıştı. Fakat kısa bir süre içinde iki devlet arasın­daki ilişkilere yavaş yavaş karşılıklı güvensizlik havası egemen olmaya başlamış ve bu güvensizlik 1947'den itibaren açık bir gerginliğe dönüşmüştür.

Bu durumun,

1- ABD ile SSCB'nin bazı devletleri birbirlerine karşı kışkırtmaları,

2- SSCB'nin etkinliğini yaymak istediği bazı devletlere ABD desteğinin verilmeye çalışılması,

3- ABD ve SSCB güdümündeki devletlerin birliktelik­lerini güçlendirmek için yeni uluslararası oluşumlar kurmaları

politikalarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde siyasal alanda büyük boşluklar doğdu. Bu boşluklar ABD ve SSCB tarafından doldu­ruldu.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu boşlukların oluşmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin eski siyasi gücünü kaybetmesinin daha etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Japonya
Soru Açıklaması
9.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında siyasal alanda büyük çaplı boşluklar ortaya çıkmış, bu durum bazı devlet­lerin uluslararası alandaki etkinliklerinin artmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" SSCB önderliğinde "Doğu Bloku" adıyla yeni bir pakt oluşturulması
Soru Açıklaması
10.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından SSCB, özellikle kendi sınırındaki devletlerde sosyalist yönetimler kur­mak için politikalar uygulamaya koymuştu. ABD ve Batı Avrupalı devletler ise buna karşı bu devletlere özellikle ekonomik alanda destek verilmesini sağla­maya çalışmışlardır. Bunun sonucunda ABD Başkanı Truman'ın geliştirdiği ekonomik yardım paketi yürür­lüğe girmiş, Türkiye de bu yardımdan pay almıştır.

Bu bilgilere bakılarak,

1- SSCB'nin kendi rejimini yaymak istediği devletlerin özellikle ekonomik alanda sorunlar yaşadığı,

2- ABD'nin sosyalizm rejiminin yayılmasına karşı olduğu,

3- SSCB'nin sınırlarını doğu yönünde genişlettiği

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya TEST - 2
11.
- Demokrat Parti 1950'de yapılan seçimlerde %55,2 oy oranına ulaştı.

- Demokrat Parti 1954'te yapılan seçimlerde %58,4 oy oranına ulaştı.

DP'nin 1954'te oy oranını artırmasında,

1- İkinci Dünya Savaşı'nın ekonomik etkilerinin azal­ması,

2- ABD yardımlarının artması ile tarım üretiminin art­ması,

3- İkinci Dünya Savaşı nedeniyle getirilen ekonomik ve sosyal sınırlandırmaların kaldırılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.
ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1946 yılında ilan ettiği Baruch Planı ile ,

- atom enerjisinin kullanımının ve geliştirilmesinin denetim altına alınmasını,

- denetlemeyi yapacak uluslararası "Atom Geliştirme Kuruluşu"nun kurulmasını,

- bütün denetlemelerin bu kurul tarafından yapıl­masını,

- kurallara uymayanların sert bir şekilde ceza­landırılmasını amaçlanıyordu.

ABD'nin bu planla,

1- silahlanma yarışının denetim altında tutulması,

2- Almanya'nın siyasi olarak ikiye ayrılması,

3- atom bombasına sahip olan ülkelerin sınırlandırılması,

4- ülkelerin silah sanayilerinin geliştirilmesi

durumlarından hangilerini amaçladığı söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
13.
2. Dünya Savaşı'ndan sonra SSCB'nin,

1- savaş sonundaki anlaşmalarla Avrupa'nın önemli bir bölümünü nüfuzu altına alması,

2- ordusunu güçlendirmesi,

3- savaş sanayini geliştirmesi

durumlarından hangilerinin uluslararası alanda etkili olmasına katkı sağladığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
14.
2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından SSCB bir taraftan Orta Doğu'ya girmeye çalışırken bir yandan da Avrupa'daki durumunu sağlamlaştırmak için işgal altında tuttuğu ülkelerde zaman zaman çatışmalar yaşanmasına rağmen komünist rejimler kurmaktaydı.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gösterge­sidir?
Doğru Cevap: "E" SSCB'nin yayılmacı politikalar izlediğinin
Soru Açıklaması
15.
2. Dünya Savaşı sonlarında SSCB orduları Alman ordusuna karşı büyük bir taarruz harekatına girişerek Doğu Avrupa'da ilerlediler ve bu topraklardaki ülkeleri Alman işgalinden kurtararak kendi denetimleri altına aldılar. SSCB ilk olarak, bu bölgelerde savaş öncesinde Moskova'ya sığınmış olan komünist parti liderlerinin ülkelerine geri dönmelerine imkan sağladı.

SSCB'nin bu tutumunun,

1- uluslararası politikadaki etkinliğini artırmak,

2- komünizmin yayılmasını sağlamak,

3- işgal bölgelerini elinde tutmak

amaçlarından hangilerine dayandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.