TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya TEST - 1


ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi test çöz sayfasındasın. ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya konusu TYT Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya TEST - 1
1.
- 2. Dünya Savaşı sonunda kurulan ve Türkiye'nin de kurucu üyeler arasında yer aldığı BM'nin kuru­luş metinlerinde "demokrasinin" önemli vurgular­dan biri olması

- Türkiye'nin, Doğu ve Batı Blokları ayrışmasında "hür dünya" diye ifade edilen Batı Bloku'nu destek­liyor olması

- Türkiye'nin, tüm alanlarda bütünsel bir kalkınma ve dünya ile eklemlenecek bir ekonomi istemesi ve bunun için Avrupa'nın siyasal çoğulculuk anlayışının Türkiye'de uygulanmak istenmesi

Türkiye'de bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki­lerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Çok partili genel seçimler yapılması
Soru Açıklaması
2.
Atatürk Dönemi'nde çok partili genel seçimler yapılamamıştır. 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkasının l kendisini kapatması sonrasında ilk muhalefet partisi J Nuri Demirağ tarafından kurulan Milli Kalkınma Partisi olmuştur. 1946 yılında, CHP'den ayrılan milletvekilleri tarafından kurulan Demokrat Parti izlemiştir. CHP'nin, 1945'te sona eren il. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik politikalarına karşı çıkan milletvekillerinin kurduğu bu parti, meclise genel seçimlerle milletvekili sokan ilk muhalefet partisi olmuştur.

Bu bilgilerden hareketle, Türkiye'de çok partili hayata geçişle ilgili;

1- Türkiye'de ulusal egemenlik ilkesi güçlenmiştir.

2- Cumhuriyet Halk Partisi ekonomik alanda milli poli­tikalar üretememiştir.

3- Çok partili hayata geçişte dünya çapındaki gelişmeler etkili olmuştur.

4- Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisinden daha yenilikçi bir parti olmuştur.

5- Dış gelişmeler içi politikayı da etkilemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" 2 ve 4
Soru Açıklaması
3.
Atatürk çok partili hayatın Türkiye Cumhuriyeti için vaz geçilmez bir uygulama olduğuna inanmasına rağ­men Türkiye'de ilk kez çok partili genel seçimler ancak 1946 yılında yapılmıştır.

Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm ihtiyaçlara fazlasıyla cevap verebilmesi
Soru Açıklaması
4.
2. Dünya Savaşı'nın ardından ekonomi ile ilgili gündem­ler öncelikli hale gelmişti. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile ilgili konular TBMM'de görüşülürken CHP milletvekilleri Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü 7 Haziran 1945'te "Dörtlü Takrir'' adı verilen bir önerge yayımladılar. Bu önergede anayasal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırıl­ması ve yasama organının yürütme üzerinde tam bir denetim kurması isteniyordu. Önerge milletvekillerinin çoğunluğunca reddedildi. Buna karşın bu dört milletvekili isteklerini ısrarla sürdürünce Adnan Menderes ve Mehmet Fuat Köprülü CHP'den çıkarıldılar. Bunun üze­rine bu milletvekilleri ile beraber hareket eden Celal Bayar ve Refik Koraltan Demokrat Parli'yi kurdular.

Türkiye'de yeniden çok partili hayata geçilmesi sırasında görülen bu gelişmelere bakılarak aşağı­daki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Demokrat Parti, Çiftçiyi Topaklandırma Kanunu'nun yürürlüğe girmesini desteklemiştir.
Soru Açıklaması
5.
1946 yılında yapılan genel seçimlerin özgür iradenin meclise tam olarak yansımasını engellediği tezi birçok araştırmacı tarafından dile getirilmiştir.

Bu tezi savunanlar, 1946 seçimlerinde görülen;

1- tek dereceli seçim sisteminin geçerli olması,

2- açık oy, gizli sayım yönteminin uygulanması,

3- seçimler sonucunda ilke kez CHP dışında bir muhalefet partisinin ve bağımsız milletvekillerinin de TBMM'ye girmesi

durumlarından hangilerini bu görüşlerine dayanak olarak gösterebilirler?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'de 1946 yılındaki seçimlere kadar, çift dereceli seçim sistemi uygulanmaktaydı. Buna göre, halkın katıldığı seçimlerde belirlenen kişiler, milletvekillerinin kimler olduğunu belirlemekteydiler. 1946 yılında yapılan düzenlemede ise tek dereceli seçim sistemine geçilmiştir. Böylece halk, doğrudan doğruya milletvekillerini tek seçimde kendisi belirlemiştir.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" 1946 seçimleri, öncekilere göre halkın yasama ve yürütme üzerindeki etkisini artırmıştır.
Soru Açıklaması
7.
2. Dünya Savaşı sırasındaki bazı gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmıştı. Savaş sırasın­da uygulanan sıkı politikalar halkın tepkisini çekmiş, bazı milletvekillerinin muhalefetine neden olmuştu. Bunun da etkisi ile, savaştan sonra bazı milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Demokrat Parti'yi kurdular.

Bu bilgilere bakılarak, Demokrat Parti'nin kurul­masının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapanmasını sağla­mak
Soru Açıklaması
8.
1946 yılında yapılan seçimlerinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır: 

- Sandık kurulları, daha önce sadece CHP'nin katılımı ile seçilmiş olan belediyeler tarafından oluşturulmuştur.

- Oylamalar açık yapılmış, sandık kurullarının oyları sayma işlemi ise gizli yapılmıştır.

- Seçim sonuçları açıklandıktan sonra tüm seçmen pusulaları yakılarak imha edilmiştir.

Bu bilgiler dikkate alındığında 1946 seçimleri ile ilgili;

1- Seçimler son derece şeffaf bir ortamda gerçek­leştirilmiştir.

2- Seçimlerin uygulanması ve sonuçları ile ilgili şüpheli durumlar ortaya çıkmıştır.

3- Seçimler sonrasında olası değişiklikler için gerekli olan belgelerin bir kısmı ortadan kaldırılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
- ilk tek dereceli seçim olan 1946 genel seçimlerinde kul­lanılan oylar açık oy - gizli tasnif yöntemi ile kullanılmış ve sayılmıştır. Bu uygulama 1948'de değişti-rilerek gizli oy - açık tasnif yöntemi kabul edilmiştir.

- 9 Temmuz 1948 tarihli yasa hükümleri uyarınca; Seçim Kurulu'nun Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri olmaktan çıkarılıp, "siyasi parti tem­silcileri ile meslek örgütleri temsilcilerini içerir" şek­ilde genişletilmiştir.

- 16 Şubat 1950 tarihli Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile getirilen değişikliklerin en önemlileri ise merkezi bir Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturulması ve böylece seçim işlerinin yerel idari organ ve kuru­luşlardan özerk hale getirilmesi ve seçimlerin illerin en yüksek yargıcının başkanlığındaki bir seçim kurulu ile adli teminata kavuşturulmasıdır.

Bu bilgilere bakılarak 1950 yılında yapılan seçimlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Partilerin seçimlerde dini ve kültürel değerleri ön plana çıkarmaları önlenmiştir.
Soru Açıklaması
10.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ismet lnönü, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi sırasında toplanan San Remo Konferansı'ndaki devletlere mesaj niteliğini taşıyan bir konuşma yaparak, Türkiye'de tek dereceli, çok partili genel seçimlere gidileceğini vurgulamıştır.

Bu bilgiye bakılarak;

1- Bazı devletler Türkiye'nin iç işlerine karışmışlardır.

2- Türkiye çok partili genel seçimleri yaparak uluslararası alandaki saygınlığını güçlendirmeyi de amaçlamıştır.

3- Türkiye'de seçimlerle ilgili gündem, Türkiye dışın­daki bazı devletlerin de ilgisini çekmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Tarih ll. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya TEST - 1
11.
2. Dünya Savaşı sırasında uygulanan Milli Koruma Kanunu, Toprak Mahsulleri Vergisi, Varlık Vergisi gibi ekonomik politikalar iktidardaki tek parti olan CHP'yi yıpratmıştı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945'te "Memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi ilkeleri daha geniş ölçüde hüküm sürecek­tir. "açıklamasıyla çok partili sisteme geçileceği mesajını vermişti.

Buna göre, Türkiye'de 1946 yılından itibaren çok partili demokrasiye geçilmesinde öncelikle aşağı­daki alanlardan hangisindeki zorunluluklar etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik
Soru Açıklaması
12.
1945 yılında mecliste yapılan "Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu" görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmalar, Türkiye'de çok partili sisteme geçilmesini hızlandır­mıştır. Bu kanun tasarısının,17. maddesinde şunlar ye almaktaydı: "devlet, topraksız ya da az topraklı çiftçiyi topraklandırmak için büyük toprak sahiplerinin topraklarını kamulaştırabilecektir. Kamulaştırma, gerekirse toprak sahibinde yalnızca 50 dönüm bıraka­cak kadar kapsamlı olabilecektir."

Yalnızca bu bilgilere bakılarak, Türkiye'de çok partili seçimlere gidilirken sosyo - ekonomik alan­da aşağıdaki sorunlardan hangisinin olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "D" Köylünün ekonomik durumunun ve gücünün iyileştirilmesi
Soru Açıklaması
13.
22 Mayıs 1950'de DP Genel Başkanı Celal Bayar cumhurbaşkanı seçilerek hükumet kurma görevini Adnan Menderes'e vermiştir. Uyguladığı sosyal politikalar (ücretli hafta sonu tatili, işçilere sendika kurma izni, genel af vb.), 1947'de başlayan ABD yardım­larının bu dönemde artması ve 2. Dünya Savaşı'nın ekonomik etkilerinin azalması 1954'te yapılan seçim­lerde DP'yi 1950 seçimlerinden daha yüksek bir oyla (%58,4) tekrar iktidara taşımıştır. Ekonomi alanında CHP'nin devletçilik modeline karşı daha liberal bir ekonomi modelini benimseyen DP aralıksız on yıl ikti­darda kalmıştır.

Bu bilgilere bakılarak, 1950'de iktidara gelen DP'nin uzun süre iktidarda kalmasında;

1- ekonomik alandaki sıkıntıların aşılmaya başlan­ması,

2- dış destek alınması,

3- Atatürk inkılaplarına aykırı uygulamalar gerçek­leştirilmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
14.
İki dereceli seçimlerde seçme hakkına sahip vatan­daşlar (birinci seçmenler), yalnızca kendilerini temsil edecek "İkinci Seçmenler"i seçmekte; ikinci seçmen­ler ise ikinci etaptaki seçimlerde sandık başında oy kullanmaktadır. İki dereceli seçim sisteminin geçerli olduğu dönemlerde, devlet yönetim sisteminin zayıflığı, dolayısıyla seçim örgütlenmesinin her tarafa ulaşamaması vb. etkenlerden ötürü kentlerin dışında­ki yerleşim birimlerinde özellikle köylerdeki seçmen­ler, büyük yerleşim birimlerine giderek oy kullan­mışlardır. Köylerden ilçelere ulaşım güçlükleri vd. fak­törler nedeniyle birinci seçmenin oy verme süresi kimi durumda birkaç haftayı bulmakta, bu nedenle seçim­ler ikinci seçmenin oy verdiği nihai seçim gününden birkaç ay önce başlayabilmektedir. İkinci seçmen ise bilinen seçim kronolojilerinde yer alan "seçim günü"nde oy kullanmaktadır. Tek dereceli seçimin önceki iki dereceli seçimlerden en önemli farkı, seçme hakkına sahip seçmenlerin bütününün seçim­lere katılımıyla tek etapta, tek bir günde yapılmasıdır. Türkiye'de 1946 seçimlerinden itibaren iki dereceli seçim sistemi terkedilerek tek dereceli seçim sistemi uygulanmaya başlanmıştır.

Bu bilgilere bakılarak 1946 seçimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Tek dereceli seçim sisteminde daha fazla seç­menin oy kullanabilmesi sağlanmıştır.
Soru Açıklaması
15.
1945'te bir grup CHP milletvekili, CHP'nin parti pro­gramında ve bazı yasalarda değişiklik yapılmasını teklif etmiş, dörtlü takrir olarak adlandırılan bu teklifler parti grubunda reddedilmiştir.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Demokrat Parti'nin kurulmasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.