TYT Fizik Elektrostatik TEST - 2


Elektrostatik konusu TYT Fizik dersi test çöz sayfasındasın. Elektrostatik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Elektrostatik konusu TYT Fizik dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Elektrostatik Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Fizik Elektrostatik TEST - 2
1.


İpek kumaşa sürtülen cam çubuk yüksüz bir elek­troskopun topuzuna dokunduruluyor.

Buna göre;

1- Kumaşa sürtülen cam çubuk, pozitif elektrikle yüklenir.

2- Cam çubuk elektroskopa dokundurulduğunda elektroskopun topuzu negatif elektrikle yüklenir.

3- Cam çubuk elektroskopa dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları pozitif elektrikle yük­lenir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
2.


Elektrik yükleri şekilde belirtilen r yarıçaplı iletken K küreleri ile 2r yarıçaplı iletken L küreleri arasındaki X anahtarı kapatılıyor.

Buna göre, hangilerinde son elektrik yükü ke­sinlikle negatif(-) olur?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 4
Soru Açıklaması
3.


Pozitif(+) yüklü bir cisim, birbirine dokunan K ve L iletkenlerine şekildeki gibi yeterince yaklaştırılıyor. Bir süre sonra K ve L birbirinden ayrılıyor.

Negatif yüklü bir cisim, birbirine dokunan M ve N iletkenlerine şekildeki gibi yeterince yaklaştırılıyor. Bir süre sonra M ve N birbirinden ayrılıyor.

Buna göre;

1- K cismi M'yi çeker.

2- L cismi N'yi iter.

3- K cismi N'yi iter.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Şekilde verilen özdeş K ve L iletken kürelerinin elektrik yükleri -10Q ve +50Q dur. X anahtarı ka­patılıyor.

Buna göre;

1- Her bir kürenin elektrik yükü +20Q olur.

2- L'den K'ye +30Q yük geçer.

3- K'den L'ye -30Q yük geçer.

yargılarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
5.


Şekilde verilen iletken K, L ve M kürelerinin elektrik
yükleri sırasıyla +60 C, qL ve -40 C'dir. K küresi, L küresine dokundurulup ayrıldıktan sonra, L küresi
M küresine dokundurulduğunda M küresinin elekt­rik yükü sıfır oluyor.

İletken kürelerde yük paylaşımı yarıçapla oran­tılı olduğuna göre, L küresinin ilk elektrik yükü kaç coulombdur?
Doğru Cevap: "C" 0
Soru Açıklaması
6.


Elektrik yüklü X cismi şekildeki gibi tutulan nötr K ve L iletkenlerine yeterince yaklaştırıldığında anah­tar kapatılıp açılıyor. K ve L birbirinden ayrıldıktan sonra X cismi uzaklaştırılıyor.

1- K(+), L(-)

2- K(-), L(+)

3- K(+), Lnötr

4- K(-), L nötr

Son durumda K ve L iletkenlerinin elektrik yük­leri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
Doğru Cevap: "D" 3 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.


Elektrik yüklü K iletkeni pozitif ( +) elektrikle yüklü elektroskopa do­kunduruluyor.

Elektroskopun yaprakları biraz daha açıldığına göre;

1- K iletkeni pozitif elektrikle yüklüdür.

2- Elektroskopun topuzundan, K iletkenine nega­tif(-) elektrik yükü geçmiştir.

3- K'deki elektrik yükünün değeri küçülmüştür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.


Şekilde verilen pozitif(+) elektrikle yüklü elektros­kopun topuzuna K iletkeni dokundurulduğunda yapraklar biraz daha açılıyor. Daha sonra L iletkeni dokundurulunca yapraklar ilk durumuna dönüyor.

Buna göre;

1- K iletkeni, pozitif(+) elektrikle yüklüdür.

2- L iletkeni, negatif(-) elektrikle yüklüdür.

3- Elektroskopun, K'ye verdiği yük ile L'den aldığı yük birbirine eşittir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.


Şekildeki düzeneklerde;

1- Cam çubuk, ipek kumaşa sürtülüyor.

2- Ebonit çubuk, yünlü kumaşa sürtülüyor.

Bu işlemler sonucunda;

1- cam eboniti çeker,

2- ipek kumaş yünlü kumaşı çeker,

3- ebonit çubuk, ipek kumaşı iter

durumlarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Fizik Elektrostatik TEST - 2
11.


Şekildeki özdeş K ve L elektroskoplarının yaprakla­rı arasındaki açılar a ve b dır.

X anahtarı kapatıldığında a biraz büyürken b biraz küçülüyor.

Buna göre;

1- Elektroskopların başlangıçtaki elektrik yükleri aynı işaretlidir.

2- a < b dır

3- Son durumda elektroskopların yaprak açıklık­ları birbirine eşit olur.

yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.


Pozitif elektrikle yüklü küre şekildeki K, L ve M iletkenlerine yeterince yaklaştırıldığında hangi­lerine çekme kuvveti uygulayabilir?
Doğru Cevap: "E" L ve M
Soru Açıklaması
13.


Yarıçapları eşit K, L ve M kürelerinin yük işaretleri şekildeki gibidir.

K küresi, L ye dokundurulup ayrıldıktan sonra L kü­resi de, M ye dokundurulduğunda M küresinin son yükü sıfır oluyor.

Buna göre, kürelerin ilk yüklerinin değerleri için;

1- qK < qL

2- qM < qL

3- qK = qM

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
14.


Pozitif(+) elektrikle yüklü bir elektroskopa elektrik yüklü K cismi Şekil-I'deki gibi yaklaştırılınca yap­raklar biraz kapanıyor.

K cismine Şekil-II'deki gibi negatif(-) elektrikle yük­lü L cismi yaklaştırılıyor.

Buna göre;

1- K nin elektrik yükünün işareti + dır.

2- L yaklaşınca yapraklar biraz açılır.

3- L yaklaşınca yapraklar biraz daha kapanır.

önermelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
15.


Aynı cins elektrik yükleri birbirini ittiğinden elektrik yükleri iletkenlerin dış yüzünde bulunur.

Pozitif elektrikle yüklü içi boş L iletken küresine, po­zitif elektrikle yüklü K ve M iletken küreleri şekildeki gibi içten ve dıştan dokunduruluyor.

Buna göre, son durumda hangi küreler tama­men nötr olur?
Doğru Cevap: "C" yalnız M
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.