TYT Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 3


Varlık Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Varlık Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Varlık Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Varlık Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 3
1.
İlk Yunan filozofları olan Thales, Anaximandros ve Anaksimenes özellikle doğal dünyadaki değişme olayından etkilenmişlerdir. Suyun değişerek buz ve su buharı haline geçtiğini hepimiz biliriz. Bundan hare­ketle Thales, her şeyin temelde bulunan bir ana maddeden; sudan çıktığı ve onun değişik halleri oldu­ğu görüşüne varır. Anaksimenes her şeyin kendisin­den meydana geldiği bu ana maddenin hava olduğunu öne sürer. Anaximandros ise bu ana maddeyi sonsuz, sınırsız olan Apeiron diye adlandırır.

Bu parçada üzerinde durulan düşünce aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İlk Çağ Yunan düşünürleri evrenin esasının ne olduğunu doğaya ilişkin gözlemlerinden hareketle açıklamışlardır.
Soru Açıklaması
2.
Metafizik bilginin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Varlığın soyut yönlerini konu edinme
Soru Açıklaması
3.
N. Hartmann'a göre ontoloji, sadece varlık konusuyla ilgilenir. Bu nedenle, ontolojinin problemleri metafiziğin problemleriyle tamamen aynı değildir. Çünkü ontolo­jinin bazı problemleri zamanla çözülebilir hale gelmiş ve felsefenin alanından çıkarak bilimin konusu olmuş­tur. Metafizik, genel anlamıyla ontolojiden daha geniş bir kavramdır. Ontolojinin konusu varlıktır. Oysa metafizik, varlık yanında Tanrı, ruh gibi kavramlarla da ilgilenir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak­tadır?
Doğru Cevap: "E" Metafiziğin kapsamı ontolojininkinden daha geniştir.
Soru Açıklaması
4.
Vapur seyir halindeyken güvercin ve martılara simit atan bir insan düşünelim. Bu davranış hoşumuza gide­bilir, çünkü bazı canlı varlıklara, ihtiyacı olan bir şey verilmektedir. Bizim burada gördüğümüz sadece güvercinler, martılar ve onlara simit atan yolcudur. Fakat görmediğimiz ve hiçbir zaman göremeyeceğimiz bir şey vardır. O da bu davranışı yapan kişinin içindeki "İyilik yapma" düşüncesidir. Eğer görülmediği için bu düşünceyi reddedersek, bu düşünce nedeniyle gerçek­leşen onun iyi davranışından da söz edemeyiz.

Bu parçadan hareketle, varlık hakkında aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Düşünülebilir olduğu
Soru Açıklaması
5.
Evrenin yaratılışı, varlığın anlamı ve bir amacının olup olmadığı gibi problemler, duyu yoluyla algılanamayan konularla ilgilidir. İşte bundan dolayı bazı filozoflar, metafiziğin kapsamı içinde kalan problemlerin biline­meyeceğini iddia etmişlerdir.

Buna göre, metafizik problemlerin bilinemeyeceği iddiasının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Metafizik konuların olgusal nitelikte olmaması
Soru Açıklaması
6.
Hegel'e göre, varlığın esası olan mutlak ruh, önce can­sızları, sonra canlıları yaratarak tabiatı meydana getirir. O, aslında tamamen manevidir, bilinçlidir, mad­deden uzaktır. Daha sonra insanı meydana getirir. İnsan aileyi meydana getirir. Aileden toplum oluşur, hukuk doğar, sözleşme olur, sivil toplum oluşur, ahlak gelişir, devlet kurulur.

Hegel'in yukarıda açıklanan görüşleri hangi felsefe sorusunun karşılığı olabilir?
Doğru Cevap: "D" Varlığın kökeni nedir?
Soru Açıklaması
7.
İlk Çağ'da ilk nihilist filozof unvanını alan Gorgi­as'ın;

1- Hiçbir şey yoktur. Çünkü olsaydı bu ya olmuş ya da öncesiz olurdu. Her iki durum da varlığı geçersiz kılar.

2- Bir şey var olsaydı da biz onu bilemezdik. Çünkü var olanın bilgisi olsaydı, var olan düşünülmüş olan olurdu. Var olmayan düşünülemez ve dolayısıyla yanılma olmazdı.

yargıları aşağıdakilerden hangisini kanıtlama iddia­sındadır?
Doğru Cevap: "A" Varlık yoktur.
Soru Açıklaması
8.
Gerçek varlık alanında ancak eni, boyu ve derinliği olan üç boyutlu varlıklarla karşılaşabiliriz. Gerçek var­lık alanında karşılığını bulamayan Deniz kızı, Anka kuşu gibi varlıklar "düşünülen varlık" adını alır. Oysa şehir, dağ gibi varlıkların zihin dışında gerçeklikleri vardır ve bu nedenle bu varlıklar "gerçek varlık" diye adlandırılır.

Buna göre, "gerçek varlık" nasıl tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "A" Evrende somut olarak var olandır.
Soru Açıklaması
9.
Whitehead'e göre, evrende her şey sürekli akar. Ayrıca özne ile eşya arasında fark yoktur. Ben ile ben olmayan aynıdır. Var olanlar, birbirleriyle bağımlı ve birbirleriyle ilişkilerinden oluşan sonsuz bir ağdır. Do­ğada boşluk yoktur ve doğada her şey bir başka şeyi var ettiği için vardır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Evrendeki değişmenin bağlı olduğu herhangi bir ilke veya yasa yoktur.
Soru Açıklaması
10.
Hobbes'a göre, dünya mekanik hareket kanunları ta­rafından yönetilen cisimlerin bütünüdür. İnsan ve hay­van bu bütünün bir parçasıdır. Onların fiziksel ve ruh­sal yaşamları da tümüyle mekanik hareket kanunlarına bağlıdır.

Hobbes'un bu parçada savunduğu temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Evrenin özü maddedir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 3
11.
Varlık hem madde hem düşüncedir. Evren birbirinden ayrı iki cevherden meydana gelmiştir; yer kaplamayan ruh ve yer kaplayan madde. Yer kaplamayan cevher yani ruh, sonludur, tıpkı yer kaplayan cevher gibi. Fakat Tanrı yer kaplamayan sonsuz cevherdir.

R. Descartes'ın burada savunduğu temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Varlık, madde ve düşünce olarak iki çeşittir.
Soru Açıklaması
12.
E. Husserl'e göre, fenomenler tek tek algılanan nesne­ler değildir. Tek tek nesnelerin ifadesi olan bütünsel kavramlardır. Örneğin; tek tek algılanan çam, akasya, ıhlamur gibi ağaçlar değildir, düşünce yoluyla bütünsel olarak bilinen ağaç kavramı gibidir. Ancak bu genel "öz" kavramını yakalamak için tek tek nesnelerden ha­reket etmek ve genel fenomenlere varmak zorunludur.

Buna göre, E. Husserl'in savunduğu temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Varlığın özü fenomendir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.