TYT Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 1


Varlık Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Varlık Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Varlık Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Varlık Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 1
1.
Metafizik;

• Duyusal olanın dışındaki varlıkların bilgisi

• Doğanın ardında gizlenen ve ona imkan veren varlığın bilgisi

• Maddi olmayan varlığın bilgisi
şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımlamalarda metafiziğin hangi özelliğinden söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Soyut konulara ilişkin olma
Soru Açıklaması
2.
"Metafizik" ve "ontoloji" sözcükleri farklı anlamlara gelmelerine rağmen, ikisi arasında ele aldıkları konu bakımından bir benzerlik vardır. Her ikisinin de konusu varlık problemidir. Ancak ontoloji, sadece varlık prob­lemini incelemesine rağmen, metafizik yalnız varlık problemini değil, bununla birlikte bilgi, bilim ve değerler alanında ortaya çıkan, bilimsel verilerle çözülemeyen problemlerle de uğraşır. Bu anlamda metafizik ontolo­jiden daha kapsamlıdır.

Bu parçayı aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "B" Metafizik ve ontolojinin hem benzer hem de farklı yönleri vardır.
Soru Açıklaması
3.
Metafizik tüm varlığın soyut, ontoloji ise somut yö­nünü araştırır.
Doğru Cevap: "E" Varlığın salt somut ve duyusal yönlerini açıklama
Soru Açıklaması
4.
Bilim, incelediği nesnelerin varlığını tartışmasız kabul eder, gözlem ya da deney verilerini değerlendirir. Nes­nelerin algılanan yönlerinin dışında bir varlığının, bir özünün olup olmadığı ile ilgilenmez. Oysa felsefe "Algılanan varlığın dışında, varlığın bir özü var mıdır, varsa bu öz nedir?" gibi soruların cevabını araştırır. Bu soruların cevabı duyular aracılığıyla bilinemez. Ancak düşünerek bu tür sorulara cevap verilebilir.

Bu parçada üzerinde durulan görüş aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilim varlığın duyularla algılanan somut yönüyle, felsefe ise varlığın akılla anlaşılabilen soyut yönüyle ilgilenir.
Soru Açıklaması
5.
Hiçbir varlığın, gerçekliğin var olmadığı prensibin­den hareket eden ve var olarak kabul edilen her şeyi reddeden felsefi düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nihilizm
Soru Açıklaması
6.
Ne yazık ki ben bugüne kadar ülkemin dışına çıkma­dım. Kendi ülkemin de belirli yerlerinde görev yapıp belirli il ve ilçelerini gezebildim. Bu nedenle kitaplarda veya televizyonda Amerika, Avustralya, Avrupa, Afrika'dan bahsedilince ben onlara adeta anlam veremiyorum. Aynı şekilde ülkemin görmediğim ve gezmediğim yerlerine de.

Bu parça varlığın temel problemlerinden hangisi­nin sorgulanmasını gerekli kılar?
Doğru Cevap: "C" Özneden ayrı bir varlık alanı var mıdır?
Soru Açıklaması
7.
Bilimin incelediği varlık, gerçekliği olan nesnelerdir. Çeşitli bilim dalları, varlığın farklı yönlerini ele alarak inceler. Örneğin; altın var olan bir nesnedir, kimya altının yapısını, özgül ağırlığını araştırır. Biyoloji canlı organizmaları inceler. Bilim dalları inceledikleri alanlar­da nesnelerin var olup olmamaları ile ilgilenmez. Oysa felsefe "Varlık var mıdır, varsa özü nedir?" vb. türden sorulara cevap vermeye çalışır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Bilim gerçek varlıkları, felsefe ise varlığı var olması bakımından ele alır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin en öncelikli sorusudur?
Doğru Cevap: "E" Varlık gerçekten var mıdır, yok mudur?
Soru Açıklaması
9.
Güneş, yıldızlar, hava, rüzgar, yağmur birer gerçek varlık; Pi sayısı, rakamlar, matematikteki denklemler, kare, dikdörtgen düşünsel (ideal) varlıktır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi "gerçek varlık"ın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" İnsan bilincine bağımlı olarak var olma
Soru Açıklaması
10.
Ruh, Tanrı, düşünce gibi maddi olmayan un­surların daha sağlam ve köklü bir varlığı olduğunu ve maddi varlıkların bu soyut varlıklardan türediği­ni ileri süren felsefi düşünce aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" İdealizm
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Varlık Felsefesi TEST - 1
11.
Evren durmaksızın akan bir süreçtir. Evrende kalıcı, sürüp giden hiçbir şey yoktur. Her şey akar. Evrende kalıcı şeyler varmış kanısına kapılmamızın nedeni, değişmenin belli bir kurala göre olmasıdır.

Herakleitos'un bu parçada savunduğu varlık düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Evrendeki her şey sürekli değişir.
Soru Açıklaması
12.
Le Mettrie'ye göre; duyan, düşünen ruh maddenin bir parçasıdır. Ruh bedenin işlevlerinden biridir. Beyin de onun bir organıdır. Organik hayat ruhsal hayatı etkiler. Ruhsal hayattaki oluşumlar, organik hayatın ürünüdür. Ruh, fizik organizmaya bağlıdır. Sanki onun bir türevi gibidir.

Le Mettrie'nin bu parçada savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Varlığın ana öğesi maddedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.