TYT Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 3


Siyaset Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Siyaset Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Siyaset Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Siyaset Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 3
1.
Siyaset felsefesi aşağıdaki kavramlardan hangileri­ni sorgulamaz?
Doğru Cevap: "E" Doğru - gerçek
Soru Açıklaması
2.
Kari Popper'a göre totaliter devlet yönetiminin görül­düğü kapalı toplumlar, bireyin temel haklarını ve özgür­lüklerini ortadan kaldıran bir yapıya sahiptir. Açık toplumda ise çok partili siyasal yaşam hakimdir ve yönetim, bireylerin özgür katılımıyla oluşur. Burada mutlak doğruları temsil ettiğini iddia eden ve her şeyi belirleyen bir yönetim anlayışına yer yoktur. Bu neden­le bireyler farklı düşünme ve davranma özgürlüğüne sahiptir. Birer temel hak haline gelen sorgulama, eleştirme ve örgütlenebilme hakları toplumun gelişme­sini sağlar.

Kari Popper'a göre açık toplumun en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bireylerin farklı düşünme ve davranma özgürlüğüne sahip olması
Soru Açıklaması
3.
Devletin kaynağı toplumdur. Ancak devlet, toplum kar­şısında bir ölçüde özerk bir kurumdur. Devletin toplum karşısındaki bu özerk konumu, devlet örgütünün ve yöneticilerinin toplumsal çıkar adına kendi çıkarlarına hizmet etmesi ve toplumu baskı altına almaya çalış­ması gibi tehlikeleri de beraberinde getirir. Devlet gücünün meşru kabul edilmesi ve devletin zor kullan­ma yetkisine sahip tek toplumsal örgüt olması, bu tehlikenin boyutlarını genişletmektedir. İşte bu neden­le, Eski Çağ'dan beri filozoflar devletin toplum ve bireyle ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini sormuşlar ve devlet iktidarının sınırlanması üzerinde durmuşlardır.

Buna göre, filozofları devlet - birey ilişkileri konu­suna yönelten en temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Devletin topluma karşı özerk olması
Soru Açıklaması
4.
Sofistlere göre, adalet güçlüye, egemen olana yara­yan, güçsüze zararlı olan şeydir. Sofist Kallikles ise adaleti, güçsüzlerin kendilerini korumak için güçlülere karşı kurduğu bir tuzak olarak nitelendirir. Ona göre, doğa güçlüye egemen olma hakkını vermiştir. Bundan dolayı ancak adaletli olmayan kimse mutlu olabilir. Herkes için geçerli olabilecek adalet, eşitlik vb. değer­ler olmadığına göre, tüm bireylerini mutlu eden bir düzen yoktur.

Yukarıdaki açıklama hangi felsefe sorusunun ce­vabı olabilir?
Doğru Cevap: "E" İdeal bir devlet düzeni olanaklı mıdır?
Soru Açıklaması
5.
İnsanların birbirleriyle ilişkilerinin kalıcı ve sağlıklı bir biçimde yürüyebilmesi için ahlak gereklidir, ama yeter­li değildir. Çünkü ahlakın zorlama gücü sınırlıdır. Kom­şusunun malını çalan bir kişiyi kınayabilirsiniz. Ancak bu kişiyi cezalandıracak bir gücünüz yoksa bu kınama fazla bir işe yaramaz. O halde toplumda karmaşa ve düzensizlik oluşturarak insan hayatını tehlikeye soka­cak bu kişileri bu niyetlerinden caydırabilecek bir kuru­ma ihtiyaç vardır ki bu kurum, devlettir.

Parçaya göre, devletin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahlakın toplum hayatında denge ve düzeni sağla­yamaması
Soru Açıklaması
6.
Toplum halinde yaşamak için birtakım kural ve ya­saların olması gerekir. Bu kural ve yasalar da hukuk sistemini oluşturur. Bir sistem dahilinde özel organlar aracılığı ile bunu sağlamak için gerçek bir güce ihtiyaç vardır. Bu güç devlettir.

Buna göre, devletin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Toplum yaşamının belli ölçütlere göre düzenlenmesi
Soru Açıklaması
7.
Tanrı yarattığı insanlara bazı sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine getirebilmeleri için insanların toplum halinde yaşamaları zorunludur. Toplum halinde yaşamak için ise kurallara ve bu kuralları zorla uygulat­ma gücüne sahip insanlara ihtiyaç vardır. Bu insanlar peygamberler ve onların vekili olacak olan yönetici­lerdir. O halde hükümdarlar, yani egemenlik sahibi in­sanlar aslında Tanrı'nın vekilleridir.

Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Din toplum için gerekli bir kurumdur.
Soru Açıklaması
8.
Devletin varlık koşulu farklı görüş, istek ve çıkarlara sahip bireylerin kendilerini yönetecek bir otoriteye ihtiyaç duymalarıdır. Bu durumda devletin kaynağı halktır. Öte yandan devletin sağladığı bir düzen içinde kendini geliştirebilecek olan birey ise ancak devlet çatısı altında varlığını sürdürebilir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi savunulmak­tadır?
Doğru Cevap: "C" Devlet ve birey birbirlerine gereksinim duyar.
Soru Açıklaması
9.
T. Hobbes'a göre, devlet yapay bir kurumdur, ama aynı zamanda zorunludur. İnsanlar doğal halde birbirlerinin düşmanıdırlar, oysa bu durum insanın varlığını sür­dürme isteğine aykırıdır, dolayısıyla tehlikelidir. Bunun için insanlar herkesin güvenliğini sağlayan bir düzeni aramışlardır. Doğanın nimetlerinden yararlanırken zo­ra başvurmaktan vazgeçmek üzere birbirlerine söz ver­miş, zora başvurma yetkisi ve gücünü, boyun eğe­cekleri bir kişiye devretmek için aralarında anlaşmış, sözleşmişlerdir. İşte devlet bu şekilde kurulmuştur.

T. Hobbes'un bu parçada savunduğu temel dü­şünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsanın doğal yapısı toplum hayatı için tehlikelidir.
Soru Açıklaması
10.
İlk ve Ortaçağ toplumlarında birey - devlet ilişkisi daha çok devlet lehine bir ağırlık taşımaktaydı. Devlet veya otorite bireyi idare eden, ona hükmeden bir anlayış üzerinde varlığını sürdürüyordu. Bunun sonucunda devlet, bireye rağmen hakimiyetini sürdürdü. Modern devlet anlayışının yerleşmesiyle birlikte bu ilişki karşılıklı işbirliği şeklinde algılandı. Devlet bireyi kol­layan, ona çeşitli imkanlar sunmaya çalışan bir konu­ma geldi. Daha doğrusu devlet bireyden, birey de devletten vazgeçemez oldu.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Birey - devlet ilişkisi farklı dönemlerde farklı şekiller­de gerçekleşmiştir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 3
11.
İktidar olmaktan doğan gücü kullanmaya, diğer bir deyişle bir yerden emir almadan emir verebilmeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Egemenlik
Soru Açıklaması
12.
Korku ütopyalarında, yöneticiler insanların mutluluğu için çalıştıklarını ileri sürerler. İnsanların düzene uymalarını sağlamak için de her türlü yöntemi kullanır­lar ve gerektiğinde zora başvururlar. Bu ütopyalarda gelecekte bazen insanların özgürlüklerini, demokratik haklarını yok edebilecek despotik devlet anlayışının ortaya çıkabileceği vurgulanmak istenmektedir. Bu ütopyalar, bireyleri, despotik yönetimlerin tehlikelerine karşı uyarmayı amaçlarlar.

Buna göre, korku ütopyalarının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Baskıcı yönetimlere karşı insanların dikkatini çek­mek istemeleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.