TYT Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 2


Siyaset Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Siyaset Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Siyaset Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Siyaset Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 2
1.
Aristoteles'e göre devlet doğanın bir devamıdır ve devlet toplumsal bir canlı olan insana benzer. Nasıl ki ; insan bazı biyolojik yetilerle dünyaya geliyor ve sonra yaşamı boyunca bunları geliştiriyorsa aynı şekilde insanlık toplumsal bir varlık olma yetisiyle dünyaya gelir ve toplumsal yaşam içinde bunları geliştirir. Buna göre devlet, insan doğasına bağlı olarak ortaya çıkan organik bir varlıktır.

Aristoteles'in bu parçada savunduğu görüş aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Devlet doğal bir varlıktır.
Soru Açıklaması
2.
Bir toplumda egemenliği ellerinde bulunduranlara ve devlet gücünü kullanma yetkisine sahip olanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İktidar
Soru Açıklaması
3.
Eşitliği esas alan toplum düşüncesine göre, toplumda­ki bireyler arasında hukuki, siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda eşitlik sağlanırsa, tüm toplumu mutlu eden mükemmel bir düzen gerçekleşecektir.

Bu açıklama hangi felsefe sorusunun cevabı ola­bilir?
Doğru Cevap: "E" İdeal toplumsal düzenin temel ilkesi ne olmalıdır?
Soru Açıklaması
4.
Devlet, insan davranışlarını düzenlemek için yeterli olmayan vicdanın yanı sıra bir başka güç oluşturmak­tadır. Örneğin; ahlak açısından söz verip de sözünde durmayan bir insana kimse güvenmez. Ayrıca herkes böyle davranırsa toplumun düzeni bozulur. Bu neden­le devlet güvencesinde olan hukuk kuralları söz ver­menin şeklini ve bunun ne gibi işlemlerle tamamlan­ması gerektiğini göstermiştir. Hukuk açısından ancak böyle bir sözün değeri vardır.

Buna göre, devletin yerine getirmesi gereken temel görev aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Belirli yasalara göre toplumsal düzeni oluşturmak
Soru Açıklaması
5.
Hobbes, "İnsan başkalarının çıkarlarını dikkate almadan, sadece kendi çıkarını düşündüğünden insan insanın kurdudur." demiştir. Bu ise insanlar arasında bir çatışmaya yol açar. Bu çatışmayı önlemek için insanlar bir araya gelerek kendi aralarında bir sözleşme yaparlar. Bu sözleşme ile birbirlerine düş­manca davranmayacaklarını bildirirler. Ancak insanlar bu sözleşmenin uygulanabilmesi için kendi aralarından seçtikleri birini görevlendirirler, ona güç ve iktidar verir­ler. Böylece yöneticilerden oluşan bir siyasal organiza­syon, yani devlet ortaya çıkar.

Hobbes'un bu parçada savunduğu görüş aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsanlar düzen ve denge içinde yaşamak için söz­leşerek devleti oluştururlar.
Soru Açıklaması
6.
Siyaset üzerine düşünen bazı filozoflar "ideal devlet" düşüncesi ortaya koymuşlardır. Onlar böyle bir düşün­ce ortaya koyarak sadece "ideal devlet" üzerinde dur­mamışlar, aynı zamanda ileride dünyanın birçok yerinde kurulabilecek mükemmel devlet yönetim­lerinde ortak olabilecek özellikleri belirlemeye çalışmışlardır. Öyle ki; bu "ideal devlet" kavramı için belirlenecek özelliklere göre, ileride ortaya çıkacak devletlerin hangisinin ideal devlet olduğu veya hangisinin ideal devlet olmadığını ortaya koymak mümkün olabilsin.

Bu parçada kastedilen ortak özellik aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İdeal devlet düşüncesi
Soru Açıklaması
7.
Bürokratik kadroları meydana getiren memurlar, dev­letin yapmış olduğu yasaları yurttaşlar nezdinde uygu­larlar. Devletle halkın iletişimini sağlarlar. Ayrıntılı bir işbölümü ve uzmanlaşma bürokrasinin en temel özel­liklerindendir. Bürokraside her memurun görev ve sorumlulukları, kesin ve ayrıntılı bir biçimde belirlen­miştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi açıklanmak­tadır?
Doğru Cevap: "D" Bürokrasinin özellik ve işlevleri
Soru Açıklaması
8.
Ayrıntılı bir işbölümü ve görevde uzmanlaşma bürok­rasinin temel özelliklerinden biridir. Bu özellikleri nedeniyle bürokrasi devlet ve toplum işlerinin düzenli yürütülebilmesi için zorunludur. Ancak günümüzde bürokrasi, memurların kamu işlerini karmaşık yollardan ve ağır bir biçimde yürütmelerinden dolayı olumsuz bir anlam kazanmıştır. Bürokrasiye böyle zaman zaman olumsuz nitelikler yüklense de devletin sağlıklı işleye­bilmesi için siyasi kadrolar ve sivil toplum ne kadar gerekli ise iyi düzenlenmiş ve yönlendirilmiş bir bürokrasi de o kadar önemli ve gereklidir.

Bu parçayı aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "E" Bazı olumsuzluklarına rağmen bürokrasi devlet yönetiminde yer almalıdır.
Soru Açıklaması
9.
Aristoteles devletin doğanın bir devamı olduğu görü­şündedir. Ona göre devlet, bir toplumsal canlı olan insanda temelini bulur. İnsan nasıl ki bazı biyolojik yetilerle dünyaya gelip sonra bunları geliştiriyorsa, ay­nı şekilde insan, bir toplumsal hayat yaşama yetisiyle dünyaya gelir ve sonra toplum yaşamı içinde bu yetiyi geliştirir. Devlet bireylere bunu sağlamak için kurulur.

Aristoteles'in bu parçada savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Devletin kaynağı insan doğasıdır.
Soru Açıklaması
10.
J. Locke'a göre, insanlar doğal halde yaşarken eşit ve  özgürdüler. Doğa yasalarını çiğneyenler, bu davranış­tan zarar gören kişi ya da kişiler tarafından ceza­landırılıyordu. Ama insanların hem davalı hem yargıç olmaları durumu adalete aykırıydı ve haksızlığa neden oluyordu. Bu nedenle insanlar toplum halinde yaşamak için bir sözleşme yaptılar, ama bu sözleşme insanlara yeni haklar getirmedi. Yöneticiler yönetme gücünü iste­dikleri gibi kullandılar. Devlette yasama, yürütme ve yargı güçleri halktan gelen güçlerdir. Devlet bu güçleri doğru - dürüst kullanmadığı zaman halk başkaldırma hakkına sahip olmalıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" İnsanlar her şart ve ortamda devlet yöneticilerine itaat etmelidir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 2
11.
Sofistlere göre, insan her şeyin ölçüsüdür. Toplumun düzenini sağlayan yasaların doğruluğu da kişiden kişiye değişebileceğinden, yasaların göreceliliği söz konusudur. Bu durumda herkesin kabul edebileceği mükemmel bir düzenden bahsetmek mümkün değildir.

Buna göre, sofistlerin savunduğu siyaset görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İdeal bir toplumsal düzen olanaksızdır.
Soru Açıklaması
12.
Hume, Mill, Smith ve Hayek siyasetin en önemli değeri olarak özgürlüğü görürler. Bu özgürlük; ekonomik öz­gürlük, siyasal özgürlük, dini - fikri özgürlük vb. olarak daha alt dallara ayrılabilir. Bu görüşe göre, ideal bir siyasi sistemin amacı, bireylere mümkün olan en geniş özgürlük alanını sağlamasıdır. Bu anlayış, ekonomide rekabetçi, birey - devlet ilişkileri konusunda bireycidir.

Paragrafta üzerinde durulan temel düşünce aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İdeal devlet düzeninin temel amacı, bireylerin her alanda özgür olmasıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.