TYT Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 1


Siyaset Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Siyaset Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Siyaset Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Siyaset Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 1
1.
Siyaset bilimi, insanın toplum hayatının nasıl mümkün olduğunu, onun hangi tür siyasi yönetimler altında ve neden dolayı yaşadığını, siyasi iktidar veya egemen­liğin nasıl ortaya çıktığını araştırır. Ancak o, bu konu­larla ilgili olarak değer yargısında bulunmaz. Buna karşılık siyaset felsefesi siyasal konular ve kurumlarla ilgili olarak aynı zamanda değerlendirmelerde de bulunur. Örneğin, erdemli bir toplumun, iyi bir siyasi rejimin, insan doğasına uygun olan siyasi yönetimin hangisi olduğunu araştırır ve bu konularda önerilerde bulunur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Siyasal bilim olanı, siyaset felsefesi ise olması gerekeni inceler.
Soru Açıklaması
2.
"Devletin olduğu yerde toplumsal düzen vardır."

yargısında anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Devlet insan ilişkilerinde dengeyi sağlar.
Soru Açıklaması
3.
1- Geleneksel egemenlik biçiminin söz konusu olduğu toplumlarda yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişki töreyle, gelenekle, toplumsal inançlarla belir­lenir. Genellikle egemenlik bir soya aittir ve babadan oğula geçer.

2- Karizmatik egemenlikte insanlar liderin olağanüstü nitelikler taşıdığına, toplumu onun esenliğe götüre­ceğine inanır. Bu egemenlikte yönetici - yönetilen ilişkisi liderin özelliklerine göre düzenlenir.

3- Demokratik egemenlikte egemenlik kişilere ya da zümrelere değil, halka aittir.

Yukarıdaki açıklamalar en çok hangi felsefe sorusu ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Egemenliğin kaynağı nedir?
Soru Açıklaması
4.
İnsanlar doğal halde birbirlerinin düşmanıdırlar. İnsan, insanın kurdudur. Ancak bu doğal durum insanın sürekliliğini zorlaştırır, engeller. İnsanlar buna izin ver­memek, varlıklarını sürdürmek, yaşamlarını güvence altına almak için bir toplumsal düzen kurmak istemişlerdir. Bu nedenle insanlar zora başvurma gücünü, kendisini sevecekleri ve itaat edecekleri bir kişiye veya güce devretmek üzere söz verip anlaşarak devleti kurmuşlardır.

T. Hobbes'un bu parçada açıklanan görüşleri hangi felsefe sorusuna cevap oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Devletin kaynağı nedir?
Soru Açıklaması
5.
1- İlk Çağ'da Sokrates'in devamcısı olan Kyniklere göre devlet; uygarlığın sonucu olan, yapay ve insan doğasına aykırı bir kurumdur. Devlet, insan için yararlı değil, zararlı bir yapıdır. Bundan dolayı devlete gerek yoktur .

2- 19. yüzyılda ortaya atılan Anarşizm düşüncesine göre, insanlar devlet olmadan da adil ve uyumlu bir hayatı yaşayabilirler. Devlet, mülkiyeti korumak için vardır. Ancak her türlü mülkiyet hırsızlıktır. Dola­yısıyla devletin ortadan kaldırılması gerekir.

Buna göre, Kyniklerin ve Anarşistlerin ortak gö­rüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Devleti insanlara zararlı ve gereksiz bir kurum olarak görmeleri
Soru Açıklaması
6.
Platon'a göre, devlet doğal düzenin bir devamıdır. Ona göre, tek insan ile devlet arasında büyük bir benzerlik vardır. İnsan bir mikro organizma, devlet ise bir makro organizmadır.

Platon'un bu parçada savunduğu düşünce aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Devlet, insanın özellikleri ile paralellik gösteren büyük bir yapıdır.
Soru Açıklaması
7.
Farabi'ye göre, her insan yaşamak ve gereksinimlerini karşılamak için başkalarının yardımına ve birçok kim­senin bir araya gelmesine muhtaçtır. Bu nedenle her birey kendi üzerine düşeni yapar. Bütün insanların bir­birleri karşısındaki durumu böyledir. Her birey, doğasından gelen gereksinimlerini ancak çeşitli insan­ların yardımlaşma amacıyla bir araya gelmesiyle giderir. Çeşitli insanların bir araya gelmesiyle de insan topluluğu oluşur.

Farabi'ye göre, insan toplumunun oluşması aşağı­dakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "B" Bireylerin kendilerinin karşılayamadığı bazı gerek­sinimlerinin olmasına
Soru Açıklaması
8.
İnsanlar hayatın her alanında tam anlamıyla özgür olurlarsa insan hayatı tehlikeye girer. İnsanlar tam özgür olduğunda, her insan neyin iyi, neyin kötü olduğuna kendisi karar verir ve çıkarlarını gerçek­leştirmeye çalışır. Ancak böyle bir durum herkesin herkesle savaşı demektir. Bu durum tüm insanlara zarar vereceğinden, insanlar bir araya gelip sözleşme yaparlar ve bu sözleşmeyle devleti kurarlar.

Buna göre devletin kuruluşunun en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsanların mutlak olarak özgür olmasının bazı sorunlara neden olması
Soru Açıklaması
9.
Yusuf Has Hacib'e göre, dini ve ahlaki değerleri yaşa­mak toplumdan elini - ayağını çekmek değildir. Ter­sine, topluma karışıp diğer insanlara ve devlete hizmet etmektir. Böyle bir insan, ancak erdemli bir toplumda kendi değerlerini gerçekleştirebilir. Erdemli bir toplum akla ve ahlaka dayalı; iyi, doğru ve güzel yönetilen bir devlet ile mümkündür. Böyle bir toplumu yöneten hükümdar da halkına bu değerlerin ışığı altında adalet dağıtacak ve bunu bir tür ibadet gibi yapacaktır.

Parçaya göre, yöneticinin temel görevi aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumu ahlaka ve adalete dayalı olarak yönetmek
Soru Açıklaması
10.
Özel mülkiyete, bireysel girişime ve serbest ticarete dayalı devlet kapitalist devlettir. Öte yandan kamu mülkiyetine, kamu girişimine ve ticaretine dayalı devlet de sosyalist devlettir.

Devletlerin yukarıdaki sınıflaması hangi ölçüte göre yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Devletin ekonomik rolüne
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Siyaset Felsefesi TEST - 1
11.
Uygar toplumda birey için, yönetimden gelebilecek tehlikeler vardır. Yasaları yapma erkini ellerinde bu­lunduranlar yürütme erkini de ele geçirirler ya da yürütme erki yasama erkini ele geçirmeye çalışabilir. Yasaları yapanlar, kendileri yasalara uymayabilirler. Bu kişiler, yasaları kendi çıkarlarına göre yapıp kendi çıkarlarına göre uygulayabilirler. Yönetilenlerin doğal hakları ve bireysel özgürlüklerine yönetenlerden gelebilecek bu tehlikelere karşı konulabilmesi için yönetim erkinin ikiye ayrılması gerekir.

Bu parçada, yönetilenlerin doğal haklarını yöne­time karşı korumak için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerektiği vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Kanun yapan ve bu kanunları uygulayan kurumların birbirinden ayrı olması
Soru Açıklaması
12.
A. Huxley'in "Cesur Yeni Dünya"sında toplum on kişi tarafından yönetilir. Yönetim adildir. Bilim ve teknik inanılmayacak kadar gelişmiştir. Öyle ki; insanlar bile anne - babadan değil, kuluçka makinelerinden prog­ramlanarak üretilir. "Cesur Yeni Dünya"da herkes görevini seve seve yapar. Herkesin yeterince parası vardır. Herkes mutludur ve güven içindedir. Hiç kimse yaşlanmaz, hastalanmaz, yalnızca çalışma ve eğlen­me olduğundan duygulanma ve acı çekme yoktur.

Buna göre, "Cesur Yeni Dünya"nın karakteristik özelliği nedir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların mutlu olması ve bilim ve tekniğin çok gelişmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.