TYT Felsefe: Sanat Felsefesi TEST - 3


Sanat Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Sanat Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sanat Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sanat Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Sanat Felsefesi TEST - 3
1.
Güzel dediğimiz bir obje ile ondan duyduğumuz haz arasında zorunlu bir ilişki olduğunu düşünürüm. Çünkü estetik yargılar tüm insanlar için ortak estetik bir duy­guya dayanır. Bu ortak estetik duygu, tüm insanlar için geçerli olduğuna göre, benim estetik haz duyduğum ve güzel dediğim bir obje karşısında diğer insanların da aynı duyguyu duymalarını ve onu güzel olarak algıla­malarını, sahip olduğumuz ortak estetik duyguya daya­narak beklerim.

Kant'ın bu parçada savunduğu sanat görüşü aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsanların estetik yargıları ortaktır.
Soru Açıklaması
2.
Sanat, sanatçının ruhunda meydana gelen bir yaşan­tıdır. Sanatçı ruhunda oluşan eserini kalem, bez, boya, yazı gibi araçlarla dışlaştırır. Sanatçı herkes için aynı olan dış dünyadan farklı izlenimler alıyor ve bu izlenim­leri kendi ruhunda, kendisine göre senteze tabi tutu­yorsa, aynı şey sanat eserini alımlayanlar için de söz konusudur. Alımlayıcılar da sanatçının eserinden kendilerine, kendi doğal ve manevi yapılarına göre farklı izlenimler alır ve bu izlenimleri kendi ruhsal yaşantılarına göre farklı bir senteze tabi tutarlar.

B. Croce'un bu parçada savunduğu düşünce aşa­ğıdakilerden en çok hangisini destekler?
Doğru Cevap: "C" Sanat eseri, gerek sanatçı ve gerekse onu izleyen­ler için öznel bir değere sahiptir.
Soru Açıklaması
3.
Sanat olgusunu oluşturan öğelerden biri de estetik nesnedir. Sanatçının (estetik öznenin) estetik bir ya­şantısı olması, haz duyması, birtakım duygular, heye­canlar, coşkular yaşayabilmesi için, karşısında estetik nesne dediğimiz bir doğal varlığın, bir sanat yapıtının bulunması gerekir. Estetik nesne "güzel" dediğimiz nesnedir ve onun kendisine güzel dememize yol açan birtakım nitelikleri vardır. Kimi estetikçiler estetik olgu­sunu doğrudan doğruya estetik nesnenin, "güzel" dediğimiz şeyin bu niteliklerine bağlar, onlara indirger­ler.

Yukarıda açıklanan görüşler en çok hangi felsefe sorunu ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Sanatın oluşumunda nesnelerin yerinin ne olduğu
Soru Açıklaması
4.
Kant'a göre, hiçbir karşılık gözetmeden hoşlandığımız varlıklar "güzel"dir. Güzel, dolaysız bir şekilde, genel olarak hoşa giden şeydir. Bir şey şu ya da bu amaca uygun olduğu için değil, benim kavrayışıma uygun ve elverişli olduğu için zorunlu olarak güzeldir.

Kant'ın bu parçada savunduğu görüş aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karşılıksız olarak hoşa giden nesne güzeldir.
Soru Açıklaması
5.
Kişisellik sanat eserinin önemli bir kriteri olsa da aşırı bir öznellikle ortaya konulmuş bir eser, sadece eseri ortaya koyan kişinin, o çok özel, kimsenin kolay kolay anlayamayacağı dünyasından bir parça olduğu için, diğer dünyalar için pek anlam taşımayacaktır. Fakat burada anlatılmak istenen kişisellik, sanatçı neden bahsederse bahsetsin, bu işin duygusuz yapılamaya­cağıdır.

Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulan­maktadır?
Doğru Cevap: "C" Sanatçıya özgü olma
Soru Açıklaması
6.
Yargı, bir iddiayı dile getiren söz dizisidir. Yargılar ger­çeklik ve değer yargıları olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçeklik yargıları nesneler dünyasına ilişkin yargı­lardır. Değer yargıları ise değerlendirmeyle ilgilidirler. Bir tutum, bir davranış, duyum veya bir duygu karşısın­da bireyin tepkisini ifade eden değerlendirmelerdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir değer yargısıdır?
Doğru Cevap: "C" Bu şiir güzeldir.
Soru Açıklaması
7.
Schiller'e göre, sanatla oyun arasında bir benzerlik vardır. Çünkü hem sanatta hem de oyunda realiteden uzaklaşılır, gerçek dışı bir dünyaya yönelinir. Her ikisi de düşe ve kurguya dayanır. Her ikisinde de fayda amacı güdülmez. Sanat da oyun da bireyi stresten kur­tarır.

Bu parçada savunulan temel görüş aşağıda­kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sanat ve oyun birbirine benzer.
Soru Açıklaması
8.
"Şu tablo güzeldir." yargısı ifade edilirken bu yargıya, ortak duyguya dayanılarak ulaşılır. Çünkü güzelin beğenisi çıkarsız ve özgün bir hazdır. Yani hiçbir karşılık gözetmeyen bakış, nesnedeki güzelliği bütün açıklığıyla görecektir. Herkes güzel bir esere baktığın­da onunla ilgili ortak estetik yargılara ulaşacaktır.

Bu parçaya göre; ortak estetik yargıların mümkün olduğu görüşünün temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Ortak estetik yargıların her insanda aynı olan beğeni duygusuna dayanması
Soru Açıklaması
9.
Doğadaki güzellik, insandan bağımsız olarak var olan, insandan her bakımdan önce gelen bir güzelliktir. Buna karşın, sanattaki güzellik insanın yaratıcılığının bir sonucu olarak sonradan ortaya çıkan bir güzelliktir. Bu çerçeve içinde filozofların çok büyük bir bölümü, sanat güzelliğini doğa güzelliğinden üstün tutar. Hatta bazıları bu konuda daha da ileri gider. Söz konusu sanatçı ve filozoflar, doğa güzelliğini kavramanın ancak sanat güzelliği yoluyla ve sanatta yetiştikten sonra mümkün olduğunu ileri sürerler.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak­tadır?
Doğru Cevap: "A" Sanat güzelliği doğa güzelliğinden daha üstündür.
Soru Açıklaması
10.
Sanat, sanatçının doğada olmayan yetkinliği kendi ruhunda; duygu, düşünce ve hayal gücünü kullanarak yaratmasıdır. Ancak doğada yetkinlik olmadığı için sanatçı ilhamını doğadan almamalıdır.

Yukarıda, hangi felsefe sorunuyla ilgili görüşler yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Sanatın nasıl bir etkinlik olduğu
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Sanat Felsefesi TEST - 3
11.
Romantik ressamlar dağları resmedinceye kadar doğada dağların güzelliği fark edilmemiştir. Ancak romantiklerin eserlerinde dağlar görülüp onların güzel­liği kavrandıktan sonradır ki insan doğada dağların güzelliğini fark etmiş ve ondan hoşlanmıştır.

Ressam Delacroix'nın, bu parçada savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsan sanat güzelliğini algıladıktan sonra doğadaki güzelliği anlayabilir.
Soru Açıklaması
12.
Aristoteles: "Bir resme bakan kişi, bu resmin neyi an­lattığını, gerçekte bu ya da şu kimsenin resmi olduğu­nu öğrenir. Bundan dolayı da resme hoşlanarak bakar. Ama resmin ilgili olduğu nesne, eğer rastlantısal ola­rak daha önce görülmemişse, o zaman bir taklit olan resim, böyle bir taklit ürünü olarak, ona bakan insanda bir hoşlanma duygusu uyandırmaz." diyerek sanatın konusunun doğa olduğunu vurgulamak ister. Aristoteles'e göre sanat, insanın en yetkin olan doğanın başlatmış olduğu şeyi insan eliyle tamamla­maktır. Bu tamamlama işlemi taklitle sağlanır.

Buna göre, Aristoteles'in "Sanat nedir?" sorusuna verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sanatçının doğal varlıkları yansıtmasıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.