TYT Felsefe: Sanat Felsefesi TEST - 2


Sanat Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Sanat Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sanat Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sanat Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Sanat Felsefesi TEST - 2
1.
Aristoteles'e göre; güzellik ahenktir, düzendir ve belli sınırdır. Onun belirttiği ahenk, bir bütünü meydana getiren kısımların birbirine uygun ve oranlı olmasıdır. Bu da simetri ve dakiklikle kendini gösterir. Simetri tam ortadır.

Aristoteles'in bu parçada açıklanan görüşleri aşa­ğıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
Doğru Cevap: "C" Güzel nedir?
Soru Açıklaması
2.
Sanat eseri yarar amacı taşımaz. Bu demektir ki, sadece belli bir işlevi yerine getirmek üzere yapılmış bir eser sanat eseri sayılamaz. Örneğin, Süleymaniye Camii'ni sanatsal açıdan yüce kılan, onun bir ibadet yeri olarak tasarlanmış olması değildir. Onun sanatsal değeri mimari yapısıyla birlikte, yerine getirdiği işlev­lerin bütünündedir. Mimar Sinan'ın bu eseri oluştu­rurken duyduğu estetik, mimari kaygı, bu eserin yerine getireceği işlevlerden önce gelmiştir, ama onlarla birlik­te bir bütün olarak ortaya çıkmıştır.

Bu parçada vurgulanan görüşü aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "A" Sanat eserinin sanatsal değeri ve amacı onun iş­levlerinden önce gelir.
Soru Açıklaması
3.
Sanatçı nesneyi eserine yansıtırken, kendisindeki yaratıcı hayal gücü ile onu değiştirir, zenginleştirir ve öyle ifade eder. Böylece her sanatçı, içinde bulunduğu kişisel ve çevresel şartlara göre, nesneyi farklı yorum­lar.

Bu parçada sanatın hangi özelliği üzerinde durul­maktadır?
Doğru Cevap: "E" Öznel öğeler içerme
Soru Açıklaması
4.
Dinlediğim birçok müzik parçasının bestecisini bilmem, gördüğüm birçok resmin ressamını tanımam, onların hangi sanat tekniklerini kullandıklarını bilmem. Hatta pek çok sanatçının ismini bile duymamışımdır. Buna rağmen ben onların resmini gördüğümde ve müziğini izlediğimde onlardan hoşlanır, güzel bulur ve birçok kez izlemek isterim.

Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "D" Estetik yargılar güzelin bilgisinden çok, alınan hazza bağlıdır.
Soru Açıklaması
5.
B. Croce'a göre, sanatçı doğadan birtakım izlenimler alır, bunları kendi ruhunda senteze tabi tutar ve buradan belli bir ifadeye ulaşır. Bu ifade sanatçının ruhunda meydana gelen bir yaşantıdır. Sanatçı bu ifadeyi kendi ruhunda yaratır ve bundan estetik bir tat­min duyar. Bu ifade sürekli olmayıp sanatçının ruhun­da bir kez ortaya çıkar. İşte sanatçı bu ifadeyi kaybet­memek, onu korumak için, söz konusu ifadeyi birtakım araçlarla dışlaştırır. Bu dışlaştırma süreci sonunda, sanatçının ruhunda oluşturduğu güzellik olgunlaşır ve ortaya çıkar.

B. Croce'un bu parçada üzerinde durduğu sanat düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sanat sanatçının ruhunda bir kez oluşur ve sonra bazı araçlarla dışarıya yansır.
Soru Açıklaması
6.
Eğer Mimar Sinan hiç var olmasıydı, onun eşsiz eser­lerini hiçbir zaman göremeyecektik. Aynı şey Sheaks­peare'in, ltri'nin ve Beethoven'ın, kısacası bütün sa­natçıların eserleri için de söz konusudur.

Bu parçada üzerinde durulan sanat düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Her sanat eseri sanatçısına özgüdür.
Soru Açıklaması
7.
Bir eserin sanat eseri sayılabilmesi için daha önce başkası tarafından yapılmamış olması gerekir. Taklit edilerek ortaya konan bir nesne ya da fabrikada seri olarak çok sayıda üretilen ve birbirinin eşi olan ürünler güzel de olsa sanat eseri sayılamaz.

Buna göre, bir eserin sanat eseri sayılması aşağı­dakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "D" Özgün ve tek olmasına
Soru Açıklaması
8.
Bir şeyden zevk alan bir kimse, başkalarının da o şey­den zevk almasını ister. Bu istek ancak güzel olanın karşısında duyulur. Çünkü insan hoş olandan herkesin hoşlanmasını istemez; ama güzel dediği şeye baş­kalarının da güzel demesini bekler. Bu da özel bir duyguyu ortak bir duyguya dönüştürür. İşte bu ortak duygu, estetik yargıların zorunluluğunu ve genel - ge­çerliliğini sağlar.

Kant'ın bu parçada savunduğu düşünce aşağıda­kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Herkesin kabul edebileceği ortak estetik yargılar vardır.
Soru Açıklaması
9.
Evrensel kabul görmüş, sanat çevrelerince benimsen­miş sanat eserlerinin hangisine bakarsanız bakın on­larda eserin konusu ile renk, ışık, şekil (kompozisyon), unsurlarının birbirleriyle ilişkisi aynı konuyu uyumlu bir şekilde yansıtıyor. Deyim yerindeyse eserin bütün un­surları doğal bir uyum içinde; göze batan, rahatsız eden, lüzumsuz olduğu söylenebilecek bir unsur yok. Her şey yerli yerinde, anlamlı ve bütüne hizmet ediyor.

Bu parçada sanat eserini oluşturan güzelliğin hangi niteliği öne çıkarılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Uyumlu bir bütün olma
Soru Açıklaması
10.
"Ben modern resim denen şeyi anlamıyorum. Nedir o, başı insan, vücudu hayvan olan varlıklar? Karikatür gibi insanlar, odaların içine girmiş deniz manzaraları!"

diyen bir insanın sanat görüşü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Sanat doğal varlığı olduğu gibi yansıtmalıdır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Sanat Felsefesi TEST - 2
11.
Eğilim ve ihtiyaçlarımızı gideren, duygularımızı okşa­yan, bize zevk veren şeylere biz hoş deriz. Karanfilin kokusu, şeftalinin tatlılığı, bir serinlik bizde hoş duygu­lar uyandırabilir. Fakat hoş olan şeylere kendini kap­tıran kişi, yaşamında zor durumlarla karşı karşıya ka­labilir hatta kendi gözünde bile küçülebilir. Oysa güzel­lik duygusu kişiyi yüceltir, ona bir tür soyluluk kazandırır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Güzel ve hoş birbirinden farklı olgulardır.
Soru Açıklaması
12.
Güzel olan bir nesne, elbette ki hoştur, yanı ınsana duygusal olarak keyif verir, fakat keyif veren her şey, estetik bir duygunun oluşumuna yol açmaz. Mesela, bir koku, bir tat, belli bir yerdeki serinlik hoş olabilir fakat kesinlikle güzel olamaz. Güzel olan bir şeyden kesinlik­le hoşlanırız; bununla birlikte, hoşlandığımız şeylerin büyük bir çoğunluğu, hemen her zaman bir ihtiyacın karşılanmasının sonucunda ortaya çıkar. Bunların güzellikle hiçbir ilgisi yoktur.

Bu parçada anlatılmak istenen görüş aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Güzel olan her şey hoştur, ancak hoş olan her şey güzel değildir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.